Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 355 van de heer Kelchtermans d.d. 12 januari 2000 (N.) :
Verkeersveiligheid. Gemachtigde opzichters. Takenpakket.

Bij ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999 (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1999, blz. 30397) werd het takenpakket van de gemachtigde opzichters uitgebreid waardoor zij naast kinderen en scholieren nu ook de bejaarden en de personen met een handicap mogen begeleiden.

De grote steden en gemeenten kunnen, mede dankzij een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract, voldoende middelen en personeel inzetten om evenementen zoals begrafenissen, processies, optochten en carnavalfestiviteiten op een veilige manier te laten verlopen. In kleinere gemeenten die geen beroep kunnen doen op de voormelde extra-middelen en toch prioriteit willen verlenen aan de verkeersveiligheid van de betrokken doelgroepen, dient hiervoor thans een beroep te worden gedaan op het voltallig politiepersoneel waardoor andere taken in het gedrang komen.

Daarom kreeg ik van de geachte minister gaarne antwoord op de volgende vragen :

1. Kunnen gemachtigde opzichters ingezet worden voor de begeleiding van begrafenissen, processies en dergelijke waarin de betrokken zwakke weggebruikers toch manifest aanwezig zijn ? Zo ja, onder welke voorwaarden ?

2. Zo neen, deelt zij mijn mening dat zeker voor kleinere gemeenten zich een dergelijke uitbreiding van het takenpakket opdringt ? Zo ja, welke stappen zal zij hiertoe ondernemen ? Zo neen, om welke redenen ?