2-317/1

2-317/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

31 JANUARI 2000


Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming

(Ingediend door de heer Philippe Monfils en mevrouw Jeannine Leduc)


De Senaat,

Gelet op artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat verwijst naar de beginselen van vrijheid, democratie en eerbied voor de rechten van de mens waarop het Europees democratisch, humanistisch, open en tolerant model is gebaseerd;

Gelet op de beginselen die vervat zijn in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens;

Gelet op de resultaten van de Oostenrijkse parlementsverkiezingen van 3 oktober 1999;

A. Rekening houdende met de doelstellingen van vrede en verzoening die aan het einde van de tweede wereldoorlog geleid hebben tot het ontstaan en de verwezenlijking van het politieke model van de Europese eenwording;

B. Rekening houdende met de zeer strenge voorwaarden die aan de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie zijn opgelegd in de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen van juni 1993, die stellen dat de Centraal- en Oost-Europese landen die dat wensen, lid van de Europese Unie kunnen worden indien zij onder meer voldoen aan politieke criteria met betrekking tot stabiele instellingen die waarborgen bieden voor de democratie, het primaat van het recht, de rechten van de mens, alsook het respect voor en de bescherming van de minderheden;

C. Overwegende dat men niet kan dulden dat lidstaten van de Europese Unie geen eerbied tonen voor de waarden die aan de grondslag liggen van het Europees democratisch model;

D. Overwegende dat de beledigende, xenofobe, racistische en ronduit anti-Europese uitlatingen van de leider van de FP (Partij van de Vrijheid), Jrg Haider, een aanval op die waarden inhouden;

E. Zijn uiterste bezorgdheid uitende over de richting die de onderhandelingen met het oog op de vorming van een regeringscoalitie in Oostenrijk uitgaan;

F. Erop wijzende dat deelname van de FP aan de regering de banalisering van extreem-rechts in Europa tot gevolg zou hebben, wat een zeer ernstig precedent zou betekenen dat kan leiden tot een belangrijk sneeuwbaleffect in andere lidstaten van de Europese Unie;

G. Van mening zijnde dat een dergelijk sneeuwbaleffect bovendien zeer gevaarlijk kan zijn voor de voortzetting van de Europese eenmaking;

Verzoekt de regering alle mogelijke middelen te gebruiken, zowel op het diplomatieke als op het juridische vlak, om te verhinderen dat in een lidstaat van de Europese Unie een partij aan de macht zou komen die xenofobe ideen aanhangt die strijdig zijn met de Europese waarden.

Philippe MONFILS.
Jeannine LEDUC.