2-161/1

2-161/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

17 NOVEMBER 1999


Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris

(Ingediend door mevrouw Erika Thijs c.s.)


TOELICHTING


Voor deelname aan examens van het Vast Wervingssecretariaat vraagt de overheid inschrijvingsgeld : 400 frank voor examens van niveau 1, 300 frank voor niveau 2 en 200 frank voor de niveaus 3 en 4. In 1997 inde zij voor 493 examens 17 578 000 frank inschrijvingsrechten.

De wet van 5 december 1974 (Belgisch Staatsblad van 13 december 1974) regelt de betaling van een inschrijvingsgeld voor door het VWS georganiseerde examens en vergelijkende examens. De Koning heeft, op grond van artikel 1 van die wet, het bedrag en de wijze van betaling van dit inschrijvingsgeld vastgesteld bij koninklijk besluit van 10 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1975).

In schril contrast met die regelgeving staat de CAO nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en de selectie van werknemers in de privť-sector, die werkgevers vraagt de kosten van een selectieprocedure voor eigen rekening te nemen.

Gelet op de voorbeeldfunctie van de overheid, de regeling in de privť-sector, de beperkte financiŽle impact op de begroting, de kostprijs voor de sollicitant(e) bij deelname aan verscheidene examens van het VWS en de dure verplaatsingen die zeker voor een werkloze zwaar doorwegen, wil dit wetsvoorstel de deelname aan examens, georganiseerd door het VWS, gratis maken.

Nu de werkloosheidsgraad in ons land nog steeds te hoog ligt, moet de overheid de werkzoekende maximaal steunen en zoveel mogelijk ≠ ook financiŽle ≠ drempels die zijn of haar zoektocht naar werk hinderen, wegnemen.

Erika THIJS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

De wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris wordt opgeheven.

Erika THIJS.
Georges DALLEMAGNE.
Sabine de BETHUNE.