1-825/2

1-825/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

23 MAART 1998


Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN BUELENS EN VAN HAUTHEM

Opschrift

In het opschrift het woord « Westvoorstel » vervangen door de woorden « Voorstel van bijzondere wet ».

Verantwoording

Artikel 129 van de Grondwet stipuleert duidelijk dat een wijziging van de taalwetgeving betreffende de gemeenten met een bijzonder taalstatuut enkel kan gebeuren met een bijzondere meerderheid, voorzien in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet.

Nr. 2 VAN DE HEREN BUELENS EN VAN HAUTHEM

Art. 2

De tekst van artikel 2 vervangen door de volgende bepaling :

« De artikelen 26 en 28, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden geïnterpreteerd als volgt :

« Wanneer de belanghebbende de wens heeft uitgedrukt om een akte te ontvangen in zijn taal, voor zover die het Nederlands of het Frans is, wordt hij geacht diezelfde aanvraag te herhalen voor alle toekomstige akten afzonderlijk die hem betreffen. »

Verantwoording

Hiermee wordt de wet geëxpliciteerd in de zin die de Vlaamse regering eraan geeft.

Door BUELENS.
Joris VAN HAUTHEM.