1-247

1-247

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 FÉVRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE MODIFIANT L'ARTICLE 32 DE LA LOI ORDINAIRE DU 9 AOÛT 1980 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, RELATIVE À LA PRÉVENTION ET AU RÈGLEMENT DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Vote

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken, met de meerderheid vereist door artikel 4, laatste lid, van de Grondwet, over het geheel van het voorstel van bijzondere wet.

Nous devons nous prononcer maintenant, par un vote à la majorité requise par l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution sur l'ensemble de la proposition de loi spéciale.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de Volksuniefractie zal zich bij de stemming over dit wetsvoorstel onthouden.

We hebben een paar keer al de gelegenheid gehad ons ongenoegen te uiten over de regeling inzake de belangenconflicten. Een van de redenen van het mank lopen van deze procedure is dat de gemeenschapssenatoren zich in de Senaat totaal anders opstellen dan in het parlement dat hen als gemeenschapssenator heeft afgevaardigd.

We erkennen dat dit voorstel een aantal technische verbeteringen bevat, maar dat neemt niet weg dat het hele systeem een mank vehikel blijft. Om die reden zullen we ons onthouden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ook de Vlaams Blokfractie zal zich onthouden. De procedure voor de belangenconflicten heeft in feite nooit gewerkt. Dat hebben we tijdens deze regeerperiode herhaaldelijk kunnen merken. De Senaat werd verschillende keren geconfronteerd met belangenconflicten die vanuit verschillende parlementen op gang werden gebracht. Nooit is daar een bevredigende oplossing uit voortgekomen.

De nieuwe tekst biedt wel enkele technische verfijningen, maar werkt de echte reden waarom er nooit een echte oplossing wordt gevonden, helemaal niet weg. Daarom zullen we ons onthouden.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

37 leden van de Nederlandse taalgroep zijn aanwezig.

37 membres du groupe linguistique néerlandais sont présents.

29 stemmen ja.

29 votent oui.

8 onthouden zich.

8 s'abstiennent.

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Le quorum des présences et la majorité simple sont atteints.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Boutmans, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Coene, Coveliers, Mme de Bethune, MM. Delcroix, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Goris, Hostekint, Mmes Leduc, Merchiers, Nelis-Van Liedekerke, MM. Olivier, Pinoie, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Vergote et Weyts.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Loones, Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem et Verreycken.

25 membres du groupe linguistique français sont présents.

25 leden van de Franse taalgroep zijn aanwezig.

Tous votent oui.

Allen stemmen ja.

Le quorum des présences et la majorité simple sont atteints.

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Ont pris part au vote :

Aan de stemming hebben deelgenomen :

MM. Bock, Busquin, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mme Dardenne, MM. De Decker, Desmedt, Destexhe, Foret, Happart, Hazette, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Milquet, MM. Nothomb, Poty, Urbain et Mme Willame-Boonen.

M. Chantraine a voté oui.

De heer Chantraine heeft ja gestemd.

In totaal hebben 55 leden van de Senaat ja gestemd; 8 hebben zich onthouden.

Au total, 55 membres du Sénat ont voté oui; 8 membres se sont abstenus.

De tweederde meerderheid is dus bereikt.

La majorité des deux tiers est donc atteinte.

Derhalve is het ontwerp van bijzondere wet aangenomen en zal het aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

En conséquence, le projet de loi spéciale est adopté et sera transmis à la Chambre des représentants.

De goedkeuring van het wetsontwerp impliceert dat het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, § 1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen vervalt.

L'adoption de ce projet de loi implique que la proposition de loi spéciale modifiant l'article 32, § 1er , alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles vient à tomber.