1-1275/2

1-1275/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

2 MAART 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW THIJS


I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Het ontwerp strekt ertoe een punctueel probleem te regelen in verband met de validering van gemeente- en OCMW-verkiezingen, naar aanleiding van recente rechtspraak van de Raad van State.

In haar arrest nr. 54.154 van 23 januari 1995 heeft de Raad van State immers gesteld, tegen de gangbare rechtspraktijk in, dat de bestendige deputatie, wanneer ze een verkiezing ongeldig verklaart zonder dat ze gevat is door een bezwaar, niet handelt als administratief rechtscollege, maar als administratieve overheid.

Het gevaar bestaat daardoor dat, in het Brussels Gewest, twee verschillende overheden zouden kunnen oordelen over de geldigheid van de verkiezingen, al naargelang er een bezwaar werd ingediend of niet.

Het is om dit te vermijden dat dit ontwerp het licht zag.

II. BESPREKING

De aanwezige senatoren stellen vast dat het om een zuiver technisch-juridische materie gaat, die geen verdere commentaar behoeft.

III. STEMMINGEN

Artikelen 1 en 3

Deze artikelen worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

STEMMING OVER HET GEHEEL

Het ontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van haar verslag.

De rapporteur,
Erika THIJS.
De voorzitter,
JoŽlle MILQUET.