Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-91

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1432/2 van de heer Destexhe d.d. 10 november 1998 (Fr.) :
Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.

Kunt u mij zeggen wat de verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat is voor de vervolging wegens het niet-verlenen van bijstand aan personen in nood of schuldig verzuim ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat bedoelde aangelegenheid geregeld is bij de artikelen 21 en 22 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, die samen moeten worden gelezen met de artikelen 1, 25, 422bis en 422ter van het Strafwetboek.

Aangezien bedoelde overtreding als een wanbedrijf moet worden beschouwd, gaat de verjaring van de strafvordering in vijf jaar na het plegen van de feiten, behalve in geval van daden van stuiting of daden tot schorsing van voornoemde termijn.