Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-86

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 39 van de heer Destexhe d.d. 10 mei 1996 (Fr.) :
Opleidingen georganiseerd door ondernemingen die opleiding door arbeid verstrekken.

Sedert het besluit van de Waalse regering d.d. 6 april 1995 werden de ondernemingen voor beroepsopleiding (« entreprises d'apprentissage professionnel ») vervangen door ondernemingen voor opleiding door arbeid (« entreprises de formation par le travail ­ EFT »).

De opleidingen die door die ondernemingen worden georganiseerd zijn toegankelijk voor personen jonger dan 26 jaar die niet langer schoolplichtig zijn, geen houder zijn van een diploma van lager secundair onderwijs en geen voltijds leerplan meer volgen. Tot de doelgroep van deze opleidingen behoren bestaansminimumtrekkers of andere steuntrekkers, personen zonder inkomen, langdurige werklozen (die een uitkering krijgen) en personen die de arbeidsmarkt opnieuw binnentreden.

Ik zou aan de geachte minister een aantal vragen willen stellen over die opleidingen :

1. Blijkbaar is er een tegenstrijdigheid tussen deze opleidingen en de werkloosheidsreglementering : de werkloze die een opleiding volgt verricht producktieve arbeid en hij heeft de mogelijkheid om zijn werkloosheidsuitkering te cumuleren met de financiële voordelen die uit zijn opleiding voortvloeien. Kunt u deze tegenstrijdigheid verantwoorden ?

2. De toegang van uitkeringsgerechtigde werklozen tot dit type van opleidingen is onderschikt aan het sluiten van een overeenkomst tussen de onderneming voor opleiding door arbeid (EFT) en de dienst voor Beroepsopleiding (FOREM). Op dit ogenblik werd nog een enkele overeenkomst gesloten. Waarom ?

3. Waarom worden jonge werklozen te goeder trouw, die een opleiding volgen, gepenaliseerd door de weigering om hen vrij te stellen van stempelcontrole met het oog op het volgen van hun opleiding ? (Daarbij wordt als motivering de circulaire van het bestuur ingeroepen, waarin wordt gesteld dat bij gebrek aan een overeenkomst het niet langer mogelijk zal zijn om vrijstelling te verlenen.)

Antwoord : Het door het geachte lid aangehaalde probleem werd opgelost.

De onderrichtingen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening conform het advies van zijn beheerscomité heeft opgesteld, voorzien dat de werklozen die een EFT-opleiding « entreprise de formation par le travail » volgen, in toepassing van artikel 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering namelijk een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en stempelcontrole kunnen genieten als ze aan de volgende voorwaarden voldoen :

­ ouder zijn dan 18 jaar en sinds tenminste één jaar ingeschreven zijn als werkzoekende;

­ geen diploma of getuigschrift bezitten van hoger secundair onderwijs;

­ gedurende de laatste 12 maanden noch studies met volledig leerplan gevolgd hebben, noch met succes een individuele beroepsopleiding in een onderneming gevolgd hebben, noch meer dan 150 uren gewerkt hebben als loontrekkende of meer dan een trimester als zelfstandige;

­ de totale duur van de opleiding (met inbegrip van de stages in een onderneming) overschrijdt de negen maanden niet;

­ de opleidingsvergoeding voor de werkloze is beperkt tot 40 frank per uur.

Anderzijds heeft de regering in het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid in het kader van de Europese richtsnoeren voor de werkgelegenheid namelijk beslist de bepalingen betreffende het statuut van stagiairs die een EFT-opleiding volgen een permanente basis te geven.

Een voorstel ter aanpassing van de werkloosheidsreglementering in die zin zal binnenkort aan het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden voorgelegd.