1-227

1-227

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 3 DÉCEMBRE 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 DECEMBER 1998

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET KIESWETBOEK OM HET STEMRECHT TOE TE KENNEN AAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS

Stemming

M. le président. ­ Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi.

We moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp.

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

65 membres sont présents.

65 leden zijn aanwezig.

48 votent oui.

48 stemmen ja.

17 s'abstiennent.

17 onthouden zich.

En conséquence, le projet de loi est adopté.

Derhalve is het wetsontwerp niet aangenomen.

Il sera soumis à la sanction royale.

Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Devolder, Goovaerts, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

M. le président. ­ L'adoption de ce projet de loi implique que la proposition de loi modifiant le Code électoral, en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de participer aux élections législatives et la proposition de loi modifiant le Code électoral en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de participer à l'élection des sénateurs élus directement viennent à tomber.

De goedkeuring van het wetsontwerp impliceert dat het wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen en het wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren vervallen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, iedereen weet ongetwijfeld dat dit wetsontwerp het resultaat is van een koehandel. Om de eurocraten de mogelijkheid te geven te stemmen, werden geschenken uitgedeeld aan sommige Franstalige partijen. Dit wetsontwerp is er een van. Het werd enkele weken geleden ingediend en bliksemsnel door de commissie gejaagd. Vandaag hebben we er al over gestemd. Ikzelf heb op 9 maart vier wetsvoorstellen ingediend om Belgen die in het buitenland verblijven de gelegenheid te geven aan de verkiezingen deel te nemen. Vandaag zijn ze nog niet eens gedrukt. Ik kan mij dus niet van de indruk ontdoen dat er zelfs in de Senaat à la tête du client wordt gewerkt. Indien een of andere overeenkomst vereist dat iets dringend moet gebeuren, dan wordt een ontwerp in sneltreinvaart door de commissie gejaagd. Wanneer het gezicht of de politieke overtuiging van de indiener iemand niet aanstaat, wordt een voorstel op de lange baan geschoven. Ik heb mij dus onthouden omdat het ontwerp het resultaat is van een koehandel die ik niet aanvaard en nooit zal aanvaarden en omdat à la tête du client wordt gewerkt.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, wij hebben ons om de volgende twee principiële redenen onthouden.

Ten eerste wordt met dit wetsontwerp een discriminatie tussen Belgen ingevoerd, namelijk tussen Belgen die in het buitenland verblijven en dus stemrecht hebben en Belgen in het binnenland voor wie stemplicht geldt. Dit is een objectieve discriminatie waarover een of ander hof zich later misschien nog zal moeten uitspreken.

Ten tweede heeft men er zo'n grote formalistische rompslomp van gemaakt die opnieuw vooral op de schouders van de gemeentebesturen zal terechtkomen. Daarom heeft de VLD zich onthouden.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in de Kamer heeft de Volksunie als enige fractie tegen het ontwerp gestemd. Wij hebben ons hier onthouden, maar dit betekent niet dat we niet even sterk tegen het ontwerp gekant zijn.

Allereerst willen we niets te maken hebben met het pakket dat de eerste minister in het kader van de herziening van artikel 8 heeft uitgewerkt.

Ten tweede is er een duidelijke ongrondwettigheid. Voor de enen geldt stemrecht voor de anderen stemplicht.

Ten derde vinden wij het spijtig dat niet nader werd ingegaan op de eigenlijke betekenis van nationaliteit en het uitoefenen van bepaalde rechten. Heeft iemand die nooit in ons land is geweest evenveel of meer rechten dan anderen die al zeer lang in het land verblijven en nog altijd niet of niet meer stemgerechtigd zijn ?

Het wetsontwerp werd er inderdaad in het kader van een totaalpakket doorgedrukt. Het is een onderdeel van een onzindelijk compromis dat wij in zijn geheel verwerpen.