1-1133/2

1-1133/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

7 DECEMBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 1bis (nieuw)

Een artikel 1bis (nieuw) invoegen, luidende :

Artikel 1bis. Het opschrift van de titel XV van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 10 april 1995, wordt vervangen als volgt : Het gemeentelijk referendum.

Verantwoording

De gemeentelijke volksraadpleging wordt vervangen door een bindend referendum. Gemeentebesturen kunnen de beslissing niet meer naast zich neerleggen, zoals in Boeckhout het geval was. Zonder een regeling van het bindend karakter is dit wetsvoorstel zoals het thans voorligt geen vooruitgang naar meer inspraak van de burgers. De kiezers behartigen het gemeentelijk belang in plaats van de gemeenteraad. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn en de burgers moeten dan ook deze verantwoordelijkheid krijgen.

Nr. 2 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 2

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 318 de woorden te raadplegen vervangen door de woorden te laten beslissen .

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1

Nr. 3 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 2

In het tweede lid van het voorgestelde artikel 318 de woorden 10 % van de inwoners vervangen door de woorden 10 % van de kiesgerechtigden .

Verantwoording

Het spreekt voor zich dat een vraag om een referendum een voldoende uitgebreid maatschappelijk draagvlak moet hebben. Maar de verhoging van de drempel tot 10 % van het aantal inwoners van kiesgerechtigden is wel erg drastisch. Het bekomen van een referendum wordt wel erg moeilijk op deze manier.

Nr. 4 DE VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 2

In het tweede lid van het voorgestelde artikel 318 de woorden ten minste 10 % vervangen door de woorden ten minste 5 %

Verantwoording

10 % is te hoog. Zelfs indien amendement nr. 3. goedgekeurd wordt blijft amendement nr. 4 behouden. Het mag toch niet de bedoeling zijn om het organiseren van een referendum onnodig moeilijk te maken.

Nr. 5 DE VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 2

De laatste zin van het tweede lid van het voorgestelde artikel 318 doen vervallen.

Verantwoording

De afwijkende situatie voor kleinere gemeenten is niet nodig en onbegrijpelijk. In een gemeente met 35 000 inwoners moeten dus minder handtekeningen verzameld worden dan in een gemeente met 20 000 inwoners. Dit is niet te verantwoorden.

Nr. 6 DE VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 4

In de voorgestelde aanvulling van artikel 320 de woorden de raadpleging vervangen door de woorden het referendum .

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 7 DE VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 4

Dit artikel aanvullen met een 4, luidende :

4 De gegevens die bekomen werden via het verzoek worden enkel gebruikt in het kader van het middels dit verzoek gevraagde gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Naar analogie met de kiezerslijsten moet de burger die middels een handtekening het verzoek steunt beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik van de gegevens. De praktijk leert ons dat het expliciet verduidelijken van deze stelling geen overbodige luxe is.

Nr. 8 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 5

In de voorgestelde aanvulling van het derde lid van artikel 321 de woorden een volksraadpleging vervangen door de woorden een gemeentelijk referendum .

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 9 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 6

In het voorgestelde artikel 322 het woord volksraadpleging telkenmale vervangen door de woorden gemeentelijk referendum .

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 10 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 6

In het voorgestelde artikel 322 het woord raadpleging telkenmale vervangen door de woorden gemeentelijk referendum .

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 11 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 6

Paragraaf 6 van het voorgestelde artikel 322 doen vervallen.

Verantwoording

Het principe van de teldrempel kan vanuit democratisch oogpunt niet gehandhaafd worden. De bevolking heeft het elementaire democratische recht om de uitslag van de stemming te kennen, ongeacht de opkomst.

Nr. 12 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 6bis (nieuw)

Een artikel 6bis (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 6bis. In dezelfde wet wordt een artikel 322bis ingevoegd, luidende :

Art. 322bis. De uitslag van het gemeentelijk referendum is bindend indien de bereikte meerderheid ja of neen-stemmers minstens 25 % uitmaakt van de kiesgerechtigden.

Verantwoording

De uitslag moet voldoende representatief zijn. Maar indien aan deze voorwaarde is voldaan is het resultaat ook bindend. Het gemeentebestuur moet hiermee rekening houden.

Nr. 13 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 3.

Nr. 14 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7 (nieuw)

Een artikel 7 (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7. Artikel 323, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de gemeentebelastingen en retributies kunnen niet het onderwerp uitmaken van een gemeentelijk referendum.

Verantwoording

De bepaling betreffende de begrotingen en de rekeningen wordt weggelaten. Dit is immers niet eenduidig interpreteerbaar en de praktijk, in casu Gent, leert ons dat gemeentebesturen deze bepaling makkelijk zouden kunnen misbruiken.

Nr. 15 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7bis (nieuw)

Een artikel 7bis (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7bis. Artikel 323, derde lid, van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt :

Geen referendum kan worden georganiseerd in een periode van zes maanden voor de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden.

Verantwoording

De periode van 16 maanden is te lang. Men moet absoluut vermijden dat de beleidsvoerders netelige of gevoelige dossiers voor zich uitschuiven. De termijnen voorzien bij wet in acht genomen betekent zes maanden in principe acht maanden. Dit lijkt me een redelijke termijn te zijn. De verwijzing naar de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer, de Senaat, de raden en het Europees Parlement is overbodig.

Nr. 16 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7ter (nieuw)

Een artikel 7ter (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7ter. Artikel 323, vierde lid, eerste zin, van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt :

De kiesgerechtigden kunnen slechts eenmaal om de vier maanden worden opgeroepen om deel te nemen aan een gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Referenda mogen geen zoethoudertjes zijn om de burgers te doen geloven dat ze inspraak hebben. Iedere burger heeft zijn engagement en interesses en de wil om dit te uiten via een verzoek tot referendum mag niet beknot worden door zinloos lange termijnen.

Nr. 17 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7quater (nieuw)

Een artikel 7quater (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7quater. In artikel 324, eerste zin, van dezelfde wet, wordt het woord raadplegingen vervangen door de woorden gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 18 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7quinquies (nieuw)

Een artikel 7quinquies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7quinquies. Artikel 324 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid :

Het gemeentelijk referendum kan pas minstens drie maanden na de inschrijving gehouden worden.

Verantwoording

De burgers moeten voldoende tijd krijgen om zich te kunnen informeren. Een publiek debat is een absolute noodzaak.

Nr. 19 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7sexies (nieuw)

Een artikel 7sexies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7sexies. Artikel 325 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Verantwoording

Het gemeentebestuur hoeft het organiseren van een gemeentelijk referendum niet te motiveren indien de burgers hierom vragen. Indien aan de geldende reglementering voldaan is gaat het referendum door, ongeacht het standpunt van het gemeentebestuur.

Nr. 20 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7septies (nieuw)

Een artikel 7septies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7septies. In artikel 326 van dezelfde wet het woord raadpleging vervangen door de woorden gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 21 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7octies (nieuw)

Een artikel 7octies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7octies. In artikel 326, laatste zin, van dezelfde wet worden de woorden worden geraadpleegd vervangen door de woorden moeten beslissen.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 22 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7novies (nieuw)

Een artikel 7novies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7novies. In artikel 326, eerste zin, van dezelfde wet worden de woorden gemeentelijke volksraadpleging vervangen door de woorden gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 17.

Nr. 23 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7decies (nieuw)

Een artikel 7decies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7decies. Artikel 326 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt :

In deze brochure komen de standpunten van voor- en tegenstanders op een evenwichtige manier aan bod. Het gemeentebestuur zelf neemt in de brochure geen stelling in.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 17.

Nr. 24 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7undecies (nieuw)

Een artikel 7undecies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7undecies. In het artikel 328 van dezelfde wet worden de woorden de raadpleging vervangen door de woorden het gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.

Nr. 25 VAN DE HEER ANCIAUX

Art. 7duodecies (nieuw)

Een artikel 7duodecies (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 7duodecies. In het artikel 329 van dezelfde wet worden de woorden de raadpleging vervangen door de woorden het gemeentelijk referendum.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als voor amendement nr. 1.