1-1131/5

1-1131/5

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

7 DECEMBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 8 van de Grondwet


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Enig artikel

­ Nrs. 1, 5, 6, 7, 73, 74 (subamendement op nr. 73) 94, 95, 106 : van de heer Van Hauthem.

Nr. 128 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

A. Het voorgestelde tweede lid doen vervallen.

B. De overgangsbepaling doen vervallen.

Verantwoording

Er is geen enkele internationale of supranationale verplichting die de Belgische Staat oplegt het stemrecht ook open te zetten voor de niet-Europese onderdanen die in ons land verblijven.

Nr. 129 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

De overgangsbepaling aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De wet bedoeld in het derde en in het vierde lid kan niet worden aangenomen vooraleer aan de taalgroepen in de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zoals bedoeld in artikel 136 van de Grondwet, een minimale vertegenwoordiging in bedoelde Raad wordt gegarandeerd. »

Verantwoording

Onder meer het Vlaams Parlement heeft naar aanleiding van dit debat reeds geruime tijd aangedrongen op een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen op alle beleidsniveaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dus ook in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Nr. 130 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

De overgangsbepaling aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De wet bedoeld in het derde en het vierde lid kan niet worden aangenomen vooraleer in alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een minimumaanwezigheid van beide taalgemeenschappen in de gemeenteraden en de colleges van burgemeesters en schepenen is gerealiseerd. »

Verantwoording

Zelfde verantwoording als bij amendement nr. 129.

Nr. 131 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

De overgangsbepaling aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De wet bedoeld in het derde en het vierde lid kan niet worden aangenomen vooraleer de kieswetgeving met betrekking tot de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement in een gelijkwaardige behandeling voorziet tussen de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, meer bepaald wat betreft de invoering van een afzonderlijke kieskring Halle-Vilvoorde voor voormelde verkiezingen. »

Verantwoording

Het feit dat Franstalige lijsten ­ hetzij vanuit Brussel, hetzij vanuit heel Walloniė ­ stemmen kunnen vergaren tot diep in Vlaams-Brabant, maar Vlaamse lijsten zulks niet kunnen tot diep in Waals-Brabant, is een aberratie. Ook het Arbitragehof heeft reeds aangehaald dat met name de regeling voor de Senaatsverkiezing een schending was van het gelijkheidsbeginsel.

Joris VAN HAUTHEM.