Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FEBRUARI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 236 van de heer D'Hooghe d.d. 20 december 1996 (N.) :
Parkeerplaats voor in beslag genomen voertuigen te Oudenaarde.

Naast het Justitiepaleis te Oudenaarde bevindt zich een grote open parkeerplaats die niet alleen gebruikt wordt door ondermeer personeelsleden van de gerechtelijke diensten en advocaten maar ook als standplaats voor in beslag genomen auto's en bestelwagens. Een groot deel daarvan blijft er weken, maanden zelfs jaren staan. Wanneer die voertuigen worden vrijgegeven of wanneer de dienst Registratie en Domeinen van het ministerie van FinanciŽn ze te koop aanbiedt, zijn ze meestal omwille van de weersomstandigheden nog enkel bestemd voor de schroothoop. De waarde beperkt zich dan tot enkele honderden franken per voertuig. Op die manier komen vele wagens die oorspronkelijk in een goede staat waren, rechtstreeks bij de schroothandelaar en derft de overheid talrijke inkomsten. Naar ik verneem beschikken andere gerechtelijke arrondissementen (bijvoorbeeld hangar aan de haven te Gent) wel over overdekte bergplaatsen en wordt de investering hierin in enkele jaren gerecupereerd.

Dat probleem stelt zich niet alleen voor de voertuigen maar ook voor vele waardevolle wisselstukken en motoren die momenteel op de binnenkoer van het gerechtsgebouw te Oudenaarde gestapeld zijn.

Graag had ik dan ook van de geachte minister vernomen :

≠ of er een hanger/loods kan gebouwd worden op deze open parkeerplaats en indien niet, of er een andere locatie kan gezocht worden voor de bouw van een hangar/loods of eventueel een stelplaats kan gehuurd worden;

≠ hoeveel voertuigen, voor wat betreft het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, jaarlijks aan de dienst Registratie en Domeinen van het ministerie van FinanciŽn voor verkoop worden overgeheveld;

≠ of er, voor wat de opbrengst van de verkochte wapens betreft, voor het recente verleden een jaarlijkse gemiddelde opbrengst per wagen kan opgegeven worden voor enerzijds het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde (zonder overdekte bergplaats) en anderzijds het gerechtelijk arrondissement Gent (met overdekte bergplaats).


Antwoord : 1. In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat de Ministerraad op 22 november 1996 zijn goedkeuring heeft gegeven aan de Regie der Gebouwen om een loods te laten huren voor de stalling van inbeslaggenomen voertuigen ten behoeve van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oudenaarde.

Deze loods is gelegen op het industrieterrein ę De Bruwaan Ľ en voldoet aan de noden van de griffie van deze rechtbank.

2. Het aantal voertuigen, dat jaarlijks door het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde wordt overgedragen aan de dienst Registratie en Domeinen van het ministerie van FinanciŽn voor verkoop, bedraagt een 10 tot 20 stuks. Het gerechtelijk arrondissement Gent draagt jaarlijks een dertigtal voertuigen op deze manier over.

3. De verkoop van de voertuigen, waarvan sprake, valt onder de bevoegdheid van de dienst Registratie en Domeinen van het ministerie van FinanciŽn. De door u gevraagde informatie betreffende de opbrengst van deze verkoop is daarom ook niet beschikbaar bij de diensten van het ministerie van Justitie.

Als antwoord op dit aspect van zijn vraag verwijs ik het geachte lid door naar mijn collega, de minister van FinanciŽn.