Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-55

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 87 van de heer Destexhe d.d. 29 augustus 1997 (Fr.) :
In disponibiliteit stellen van sommige militairen van de actieve formatie van de strijdkrachten.

De koninklijke besluiten betreffende het in disponibiliteit stellen en betreffende de daartoe geëigende procedure werden ondertekend.

De afdeling « personeel » van de generale staf is begonnen met het sturen van een brief aan zowat 2 500 militairen die aan de voorwaarden voldoen voor indisponibiliteitstelling tussen 1 oktober 1997 en 1 januari 1999, namelijk die welke minder dan vijf jaar van hun pensionering verwijderd zijn.

Ik wil u hierover een aantal vragen stellen :

1. De militairen die dat wensen zullen hun indisponibiliteitstelling kunnen vragen. In Le Soir van 19 augustus 1997 stond evenwel te lezen dat indien het aantal personen dat vrijwillig vertrekt onvoldoende is ­ wat sommige steekproeven aanwijzen ­, Jean-Pol Poncelet zou kunnen beslissen om mensen ambtshalve met pensioen te laten gaan.

Kunt u mij zeggen welke militairen ambtshalve in disponibiliteit zullen worden gesteld ?

2. Is dit koninklijk besluit van toepassing op de militairen van het oude statuut, met andere woorden voor die welke voor 1961 in dienst zijn getreden ?

Zo ja, zullen zij verplicht worden om vóór 1 januari 1999 te vertrekken ?