Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-50

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 59 van de heer Destexhe d.d. 13 juni 1997 (Fr.) :
NGO-projecten. Begroting over 1997.

Aanvankelijk werd de oorspronkelijke begroting over 1997 voor projecten in medefinanciering vastgesteld op 900 miljoen voor de vastleggingen en op 975 miljoen voor de ordonnanceringen.

Door de begrotingscontrole van eind maart 1997 werd van elk van die posten 50 miljoen afgenomen. De begroting voor de vastleggingen bedraagt thans 850 miljoen en die voor de ordonnanceringen 925 miljoen.

Tot 1 mei 1997 bedraagt het totaal van de betalingsorders 495 043 982 Belgische frank. Van hun kant bedragen de vastleggingen over 1997 in totaal 705 252 777 Belgische frank op 1 mei 1997. Dat betekent dat er voor de rest van dit jaar nog beschikbare saldi zijn van ongeveer 425 miljoen voor de ordonnanceringen en ongeveer 150 miljoen voor de vastleggingen.

Kunt u de juistheid van die informatie bevestigen ?

Voor de vastleggingen is het resterend saldo vrij laag : hoe kunt u de nieuwe projecten tot het eind van dit jaar financieren ? Hoeveel nieuwe projecten hebben een gunstig advies gekregen van het ABOS en moeten er bijgevolg worden vastgelegd voor de tweede helft van het jaar 1997 ?

Volgens een onderzoek van het ABOS bij de NGO's bedraagt, wat de ordonnanceringen betreft, het totaal van de uit te voeren betalingen over 1997 meer dan 1,222 miljard Belgische frank. Wat denkt u te ondernemen om de nieuwe betalingsaanvragen te voldoen ?