Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-49

8 JULI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 61 van de heer Destexhe d.d. 6 juni 1997 (Fr.) :
Vereenvoudiging van de administratie. ­ Lastenvermindering voor de ondernemingen.

Het VBO heeft een onafhankelijk adviesbureau opgedragen een gedetailleerde enquête uit te voeren over de administratieve lasten die op de Belgische ondernemingen drukken.

Hieruit kon worden opgemaakt dat een beginnend ondernemer vóór hij zijn activiteiten kan aanvatten 73 formulieren moet invullen, voor de federale autoriteiten en de sociale zekerheid alleen al. In het totaal legt de federale overheid de ondernemingen 1 251 formulieren op.

Deze enquête toont ook aan dat de administratieve lasten per werknemer voor het jaar 1996, 206 200 frank bedroegen. Voor alle Belgische ondernemingen samen bedroegen de administratieve lasten 208,5 miljard frank en 75 % daarvan komen voort uit de fiscale en de sociale-zekerheidswetgeving.

Uiteraard worden niet alleen de bedrijven, maar alle burgers geconfronteerd met het probleem van overdreven administratieve formaliteiten.

Kan de geachte minister verduidelijken hoe hij deze situatie in de toekomst wil verhelpen ?

Het VBO vraagt dat de lasten in de loop van de volgende drie jaar met 30 % zouden verminderen. Hoe denkt u dit doel te kunnen bereiken ?


Antwoord : Het ministerie van Ambtenarenzaken is in de eerste plaats een horizontaal departement ten dienste van de federale overheidsdiensten. De regelgeving betreft dan ook uitsluitend de werking en het personeel van de federale overheidsdiensten.

Nochtans is het ministerie van Ambtenarenzaken nauw betrokken bij de administratieve vereenvoudiging. Niet alleen in het kader van de uitvoering van de principes van het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten, maar ook door specifieke tussenkomsten.

Dit geldt voor het Adviesbureau ABC dat naar aanleiding van het project « Auditform » tezamen met de diensten van het ministerie van Middenstand en Landbouw een onderzoek heeft uitgevoerd dat tot doel had het aantal formulieren waarmee KMO'sworden geconfronteerd te verminderen of op zijn minst te vereenvoudigen. Hetzelfde Adviesbureau ABC werd door de regering verzocht een methodologische studie op te zetten om een project tot administratieve vereenvoudiging te begeleiden.

Verder werkt het Adviesbureau ABC mee aan het project Fedenet dat een open en centraal netwerk voor datatransmissie van administratieve aard wil zijn ten behoeve van alle overheidsdiensten waardoor veel dubbelgebruik en kostelijke meervoudige bevragingen kunnen vermeden worden.

Tenslotte helpt het Adviesbureau voor Leesbaarheid, een dienst van het Opleidingsinstituut van de federale overheid, alle besturen bij het opstellen van begrijpelijke teksten en formulieren.