Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-46

27 MEI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ş (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 52 van de heer Destexhe d.d. 17 januari 1997 (Fr.) :
Ontwerpen van een pedologische kaart in Rwanda.

Met toepassing van de wet betreffende de overheidsopdrachten van 14 juli 1976 en richtlijn 95/50/EEG, heeft de Ministerraad een overeenkomst gesloten met betrekking tot het ontwerpen van een pedologische kaart in Rwanda.

Kunt u mij uitleggen wat een pedologische kaart is ?

Hoe zal dit project worden gefinancierd ?


Antwoord : 1. Een bodemkaart is een document dat de bodemkundige eigenschappen van een regio in kaart brengt. De beschrijving van de bodems gebeurt door de observatie van hun profiel, gekarakteriseerd door een opvolging van zogenaamde horizonten. De bestudeerde bodemkundige eigenschappen betreffen enerzijds algemeenheden over het profiel (moedergesteente, hoogte, reliŰf, helling, drainage, vegetatie) en anderzijds specifieke eigenschappen van elke horizont (dikte, kleur, gehalte organische stof, gehalte aan uitwisselbare ionen, zuurtegraad, fysieke eigenschappen). In de gegevensbank worden deze variabelen aangevuld met data over het klimaat, het bodemgebruik, de datum van observatie en andere.

Vertrekkende van deze eigenschappen kan men de bodems klasseren en er kaarten mee samenstellen. BelgiŰ heeft zich doorheen de geschiedenis een faam opgebouwd in deze specialiteit. De classificatie van het Institut national pour l'Útude agronomique du Congo belge (INEAC) ligt mee aan de basis van de actuele FAO-classificatie. Deze laatste is samen het de Amerikaanse classificatie toonaangevend in de bodemcartografie.

De bodemkaart bevat informatie die zinvol is voor de landbouw (bodemgeschiktheid, geschiktheid voor irrigatie en drainage), voor openbare werken (helling, erosiebestendigheid) en voor de ruimtelijke ordening in het algemeen. Voor elk van deze toepassingen zijn echter andere bodemeigenschappen belangrijk. De cartograaf zal dus in functie van het specifiek doel een selectie van aangepaste variabelen moeten maken, teneinde een voor de gestelde vraag relevante kaart op te stellen. Het digitaliseren van de bodemgegevens laat hem dit toe. De verwezenlijking van een bodemkaart is een werk van lange adem.

2. Het project betreffende de opmaak van een bodemkaart van Rwanda ging van start in 1982. In 1994, het jaar van de volkerenmoord, waren alle gegevens ingezameld zodat de kaart eindelijk kon worden samengesteld. Jammer genoeg is het laboratorium dat BelgiŰ met steun van de Gentse Rijksuniversiteit (RUG) in Kigali had opgericht, volledig vernield. Een co÷perant is er echter in geslaagd de diskettes met gegevens in veiligheid te brengen en mee te nemen naar BelgiŰ. Wegens de omvang van het voorbereidend werk werd beslist om het project te voltooien met fondsen die nog ter beschikking waren uit vroegere vastleggingen (beschikbaar bedrag : 18 miljoen frank). Voor de digitalisering van de bodemkaart, waarvoor de Ministerraad zijn goedkeuring heeft gegeven en waarbij de wet op de overheidsopdrachten van 14 juli 1976 en de richtlijn 95/50/CEE strikt werden toegepast, werd een onderhands contract geslotenmet de RUG die vˇˇr 1994 wetenschappelijk begeleider was van het project en die op haar beurt een stuk van de opdracht in onderaanneming laat uitvoeren door de UniversitÚ catholique de Louvain.