Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-36

14 JANUARI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 99 van de heer Destexhe d.d. 10 januari 1997 (Fr.) :
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer.

Kan de geachte minister mij nadere gegevens verstrekken over de organisatie van dit fonds ?

Hoe functioneert het ?


Antwoord : Het Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer is een zelfstandige instelling van internationaal publiek recht die werd opgericht ingevolge artikel 5 van de Conventie van 6 februari 1965 die werd gesloten tussen het koninkrijk België en de democratische republiek van Kongo voor de regeling van kwesties verband houdende met de openbare schuld en met de portefeuille van de kolonie van Belgisch Congo. De tweede conventie van 6 februari 1965 heeft betrekking op de statuten van het Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer. Deze twee conventies werden bij wet goedgekeurd op 23 april 1965.

In uitvoering van deze conventies heeft het Belgisch-Congolees Fonds als eerste taak onder andere de uitgifte, de delging en het beheer van de 3,5 %-lening 1965-2005. De obligaties van het fonds worden aangeboden a pari van hun nominale waarde door middel van vrije en vrijwillige inschrijving voor de houders van bepaalde effecten (cf. eerste conventie van 6 februari 1965) van de leningen van de openbare schuld van Belgisch Congo. Het fonds kan eveneens om het even welke andere taak op zich nemen die de ondertekenende Staten beslissen aan dit fonds toe te vertrouwen.

Ingevolge de wet van 5 januari 1977 (gewijzigd door de wet van 22 juli 1991) werden de taken van het fonds uitgebreid met het uitgeven van een tweede tranche van de lening van het Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer tot regeling van de problemen in verband met de leningen in Congolese franken, namelijk de « Koloniale schuld 4,25 % 1954-1974 » en « Congolese schuld 4 % 1955-1975 ».

De obligaties uit deze tweede trekking worden toegekend aan de « de personen op wie de wet van 14 april 1965, gewijzigd door erop volgende wetten, toepasselijk is, en waarbij een financiële tussenkomst vanwege de Staat wordt georganiseerd wegens de schade die aan privé-goederen berokkend werd met betrekking tot het onafhankelijk worden van de democratische republiek van Kongo ».

Ingevolge de wet van 8 september 1983 werd het akkoord tussen het koninkrijk België en de republiek van Zaïre goedgekeurd middels een uitwisseling van brieven gedateerd te Kinshasa op 19 juni 1971. Dit akkoord beoogt onder andere de bijdrage van Zaïre aan het Belgisch-Congolees Fonds.

De structuren en de activiteiten van het fonds worden uiteengezet in de jaarlijkse rapporten die, in uitvoering van artikel 2 van voornoemde wet van 8 september 1983, aan het Parlement worden overgemaakt.

Ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag heeft het Belgisch-Congolees Fonds een brochure gepubliceerd. Hierin wordt een overzicht geboden van de stadia die geleid hebben tot de oprichting van het fonds en van zijn activiteiten en verwezenlijkingen op verschillende gebieden.

Er zal aan het geachte lid rechtstreeks een exemplaar toegestuurd worden van de laatste balans (1995-1996) en van hogervermelde brochure.