Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-9

30 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 7 van mevrouw Delcourt-Pêtre d.d. 23 oktober 1995 (Fr.) :
Toezicht op de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking.

Het toezicht op de uitvoering van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor 1995 is een wezenlijk element bij de voorbereiding van de bespreking van de begrotingsvoorstellen voor 1996.

Bijgevolg zou ik willen weten wat op 1 september 1995 de precieze stand van zaken is inzake vastleggingen en ordonnanceringen voor de belangrijkste posten van de begroting 1995 :

1. BA 54013410 Personeel van de OS-secties

Welk bedrag is er nog nodig om de uitgaven van de laatste vier maanden van het jaar te financieren ?

2. BA 54113410 Bilaterale coöperanten

Hoeveel personen zijn op het terrein actief en hoeveel houden zich op dit ogenblik ter beschikking ?

3. BA 54135330 Verlichting van de schulden via de Nationale Delcrederedienst

Welk bedrag werd aan de Nationale Delcrederedienst gestort ? Stemt dit overeen met commerciële contracten die bij de Delcrederedienst zijn verzekerd en die niet fiscaal worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting ?

4. BA 54145340 Projecten inzake ontwikkelingssamenwerking

Ik zou de spreiding willen kennen van de vastleggingen en ordonnanceringen voor Afrika, Azië en Latijns Amerika.

5. BA 54145341 Financiële samenwerking

Ik zou de spreiding willen kennen van de financiële steun voor de (vijf) verschillende vormen die in de begroting vermeld worden.

6. BA 54163460 Erkende bilaterale NGO-coöperanten

Hoeveel coöperanten zijn er en wat is de spreiding per continent ?

7. BA 54165360 NGO-projecten

Wat is de spreiding van de toegestane financieringen voor de verschillende mogelijke types :

­ Subsidiëring van projecten;

­ Subsidiëring van programma's;

­ Globale subsidiëring ?

8. BA 54223420 Internationale instellingen WGO-WMO-FIS

9. BA 54223421 Internationale organisaties CGIAR

Ik zou willen weten of het International Network for the improvement of Banana and Plantain te Montpellier een CGIAR-centrum is.

10. BA 54315310 Europees Ontwikkelingsfonds

Wat stelt het krediet van meer dan 3 miljard voor uitgedrukt in percentage van de totale Belgische multilaterale hulp ?

11. BA 54323420 Internationale instellingen

Welke van de 20 geciteerde posten vallen niet onder de Verenigde Naties ?

Waarom, bijvoorbeeld, wordt het onchocercasis-programma (rivierblindheid) niet vermeld onder de WGO-bijdragen cf . blz. 8 ?

Waarom, bijvoorbeeld, valt het programma tegen het kropgezwel in de Andes-zone onder Unicef, dat ter zake onbevoegd is, en niet onder de WGO ?

12. BA 54325320 IFAD-FAO-PAM/WVP

Welke beslissing werd genomen in verband met de vierde hernieuwing van het IFAD ?

Hoe komt het dat de basisallocaties 54315311, 54323420 en 54325320 precies hetzelfde opschrift hebben ?

13. BA 54325321 Global Environment Fund

Wat is het precieze bedrag voor de GEF ? Door wie wordt dit Fonds beheerd ?

Hoe werd de verdeelsleutel bepaald ?

Ons aandeel zou 1,68 bedragen : werden de andere bijdragen, met name die van de Verenigde Staten, betaald ?

Het Belgische aandeel in GEF II wordt geraamd op 1,2 miljard. Hoe kan men tot dit bedrag komen met de vooruitzichten 1994 tot 1997 ?

14. AB 54505350 Overlevingsfonds

Het gaat niet om begrotingskredieten maar om een exclusieve financiering door de Nationale Loterij. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de operaties :

­ Via het IFAD:

­ Via de NGO's;

­ Eventueel via andere operatoren;

voor de vastleggingen en ordonnanceringen die werden gedaan gedurende de eerste acht maanden van 1995.


Antwoord : 1. De uitgaven voor de laatste vier maanden op BA 54013410 Personeel in de samenwerkingssecties bedraagt 111,5 miljoen (enkel het geëxpatrieerd personeel van de samenwerkingssecties).

2. Het aantal bilaterale coöperanten (BA 54113410) op het terrein bedraagt 239 en in het ter beschikkinghouden 84.

3. Het geordonnanceerd bedrag in 1995 bedraagt 200 miljoen frank. Dit komt overeen met de operatie « debt-aid-swap » voor Bolivië. Er is geen precieze overeenkomst tussen dit bedrag en de contracten gewaarborgd door de Delcredere.

4. De verdeling van de vastleggingen en ordonnanceringen op BA 54145340 Samenwerkingsprojecten per continent is als volgt :

Continent Vastleggingen 1995 Ordonnanceringen
Afrika 542 367 310 562 397 910
Azië 327 084 070 231 695 383
Latijns-Amerika 36 479 384 112 703 837

5. De verdeling van de financiële hulp tussen de verschillende vormen (vijf) is als volgt :

Vorm Vastleggingen 1995 Ordonnanceringen
Giften 446 862 746 999 763 279
Leningen 97 000 000 0
Rentebonificaties 0 5 568 350

6. BA 54163460 : erkende NGO-coöperanten.

NGO-coöperanten erkend op 31 augustus 1995 per continent :

Azië : 94 coöperanten

Afrika : 274 coöperanten

Centraal-Amerika : 175 coöperanten

Zuid-Amerika : 321 coöperanten

Totaal : 864 coöperanten

7. BA 54165360 NGO-projecten.

De ordonnanceringskredieten van de begroting 1995 worden als volgt verdeeld :

Programmatoelagen 1995 : 742 060 603

Globale subsidies (micro-projecten) 1995 : 36 554 130

Projecttoelagen : ± 808 700 867

Toelagen aan de federaties : 7 684 400

8. Wat WHO en WMO betreft, gaat het in de begroting 1995 om de BA 54223420.

Volgende bedragen werden vastgelegd en geordonnanceerd :

WHO : 59,3 miljoen frank;

WMO : 20,0 miljoen frank.

De IFS daarentegen betreft BA 54323420. Voor de IFS werd 2 miljoen frank vastgelegd en geordonnanceerd.

9. Het « International Network for Improvement of Banana and Plantain » (INIBAP) is een netwerk dat op vlak van de administratie en het financieel beheer geplaatst werd onder een ander CGIAR-instituut, namelijk het IPGRI (International Plan Genetic Resources Institute) dat gevestigd is te Rome. Nochtans heeft INIBAP een eigen identiteit behouden.

10. Het bedrag van 3 038,7 miljoen frank ingeschreven in de begroting ten voordele van het Europees Ontwikkelingsfonds werd tijdens de begrotingscontrole verminderd met 160 miljoen frank en werd andermaal verminderd door herschikkingen van de begroting tot het bedrag van 2 478,7 miljoen frank. Dit was mogelijk ingevolge de verminderde opvragingen vanwege de Europese Unie.

De kredieten voor de multilaterale samenwerking in de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 1995 bedragen 5 510,2 miljoen frank zodat de verhouding van de kredieten voor het EOF in het geheel van de kredieten voor de multilaterale samenwerking gedaald is van 55,1 pct. tot 26,8 pct.

11. ­ Volgende instellingen van de BA 54323420 (blz. 51 van het administratief budget van de ontwikkelingssamenwerking voor het begrotingsjaar 1995) behoren niet tot de Verenigde Naties :

· OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling);

· IOM (International Organization for Migration);

· IDLI (International Law Institute);

· Onchocercose (WHO/UNDP/Wereldbank/FAO).

­ Het « Onchocercose »-programma wordt niet opgenomen in de bijdragen aan OMS omdat het hier gaat om een regionaal programma, gesponsord door 4 agentschappen van de Verenigde Naties :

1. Het Programma van de Verenigde Naties voor Ontwikkeling (UNDP);

2. Het Fonds voor Landbouw en Voeding (FAO);

3. De Wereldbank (BIRD);

4. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

­ Het « Kropgezwel »-programma in de Andes-regio wordt gefinancierd via UNICEF. UNICEF is actief in alle domeinen die het kind aanbelangen waaronder natuurlijk de gezondheidssector. Het is dit agentschap van de Verenigde Naties die de inspanning voor de voorbereiding en de zoektocht naar financiële middelen heeft gedaan.

12. De beslissing betreffende 4e wedersamenstelling van IFAD zal officieel besloten worden tijdens de 55e sessie van de gouverneurs van IFAD op datum van 16-18 januari 1996; intussen worden de verschillende lidstaten verzocht hun deelneming te bevestigen en de nodige schikkingen te treffen om hun deelnemingsinstrument neer te leggen. De landen van de eerste categorie hebben een globale verbintenis van 420-450 miljoen USD aangegaan en deze van de tweede en derde categorie van 150 miljoen USD. De Belgische bijdrage zal 2,52 pct. bedragen van het aan de landen van categorie 1 gevraagde bedrag. Het koninklijk besluit dienaangaande is voorbereid.

De basisallocaties BA 54315311, 54323420 en 54325320 hebben verschillende benamingen : het programma 3 betreft de samenwerking via internationale instellingen; 31 is de benaming voor de internationale instellingen gevestigd in het binnenland en in dit geval toepasselijk op de CIO (Centrum voor industriële ontwikkeling van de ACP-EC). Het cijfer 32 is de benaming voor de internationale instellingen gevestigd in het buitenland, gevolgd door 3420 voor de niet-gesplitste kredieten of door 5320 voor de gesplitste kredieten (in dit geval betreft de 54325320 voor het ogenblik FAO, IFAD en WFP).

13. 1) Vooropgesteld bedrag van het « Core Fund » van de geherstructureerde GEF (GEF-1) bedraagt 2 miljard USD of 1 427,521 miljoen STR (1). Dit fonds wordt beheerd door de Wereldbank.

2) Verdeelsleutel :

Aangepaste IDA-10-bijdragesleutel teneinde een « funding-gap » te vermijden, namelijk :

(IDA-10-bijdragesleutel : 87,81) × 95

Voor België :

(1,55 : 87,81) × 95 = 1,677 (afgerond)

3) Per 15 oktober 1995 liepen de toezeggingen op tot 1 308,30 miljoen STR (speciale trekkingsrechten) waarvan 306,92 miljoen STR vanwege de VSA.

4) Belgische bijdrage (1 STR = 46 frank) wordt geschat op 1 100 miljoen frank :

1994 : 85 miljoen frank (reeds gestort);

1995 : 235 miljoen frank;

1996 : 390 miljoen frank;

1997 : 390 miljoen frank.

14. Het beheer van het Overlevingsfonds wordt gereglementeerd door interministeriële begrotingsbeschikkingen en deze moeten worden nageleefd; voor 1995 bepalen deze het maximum toegelaten bedrag voor de vastleggingen (750 miljoen) en voor de ordonnanceringen (590 miljoen).

Het Overlevingsfonds maakt deel uit van programma 5; zijn werking is gearticuleerd rond 5 programma's, te weten :

(i) Het gemeenschappelijk programma met IFAD en de deelnemende organisaties WHO, UNICEF en UNDP (dit programma met IFAD is volledig gescheiden van de steun aan de organisatie in het kader van de 4e middelenaanvulling, die dient om de leningen te financieren van het gewone programma van IFAD);

(ii) Het aanvullend gemeenschappelijk programma met andere internationale organisaties, die voor het ogenblik zijn : FAO, UNCDF en UNICEF (deze projecten zijn specifiek voor het Overlevingsfonds en verschillend van de multilaterale projecten, verwezenlijkt in het gewone kader met deze organisaties);

(iii) Het speciale programma van IFAD voor de bestrijding van de woestijnvorming in de landen van subsaharaans Afrika;

(iv) Het programma met de bilaterale diensten van het ABOS;

(v) Het programma met Belgische NGO's.

De situatie inzake vastleggingen en ordonnanceringen van de kredieten in 1995 is op 23 november 1995 als volgt :

* Vastleggingen (toegestane bedrag van 750 miljoen frank) :

a) De vastleggingen die werden gedaan :

Bilateraal project in Mali (Bougouni) : 89 200 000

Bilateraal project in Tanzania (Kagera) : 36 000 000

NGO-projet ACT in Oeganda (Hoima-Kibaale-Masindi) : 67 569 666

b) De vastleggingen die weldra zullen worden gedaan want de dossiers werden door de ABOS-diensten goedgekeurd :

IFAD-project in Oeganda : 89 000 000

IFAD-project in Ruanda : 113 000 000

IFAD-project in Angola : 90 000 000

IFAD-project in Tanzania : 65 700 000

NGO-project CBSE in Erythrea : 31 415 032

NGO-project SOS-FAIM in Ethiopië : 80 651 485

Campagne ter sensibilisering van de publieke opinie : 10 000 000

* Ordonnanceringen (toegestane bedrag van 590 miljoen frank) :

a) Volgende ordonnanceringen werden gedaan :

Somalië-NCOS « Hervestiging van vluchtelingen Sablaale » : 7 555 668

Oeganda-NCOS « Rurale piscicultuur Pachwach » : 11 052 640

Mali-Îles de Paix « Onderhoud Cercle de Tombouctou » : 6 223 819

Tanzania-COOPIBO « Landbouwontwikkeling Isangat » : 3 946 950

Burkina Faso-Îles de Paix « Geïntegreerde ontwikkeling Yalogo » : 14 084 785

Guinea-ACT « Dierlijke tractie in de Kindia-regio » : 17 819 182

Erythrea-SOS-FAIM « Geïntegreerde ontwikkeling in de Keru-regio » : 12 926 048

Bilateraal project in Tanzania (Kagera) : 36 000 000

IFAD-project in Erythrea « Eastern Lowlands » : 40 000 000

UNCDF-project in Mali « Landinrichting/beheer Séno » : 50 000 000

FAO-project in Zambia « Voedselzekerheid in de provincie Luapula » : 8 653 549

Tweede schijf van het speciaal programma inzake woestijnvorming : 150 000 000.

b) De ordonnanceringen die worden uitgevoerd want hun behandeling op het niveau van het ABOS is beëindigd :

IFAD-project in Oeganda « Masindi » : 89 000 000

UNICEF-project in Niger « Geïntegreerd programma Maradi » : 25 000 000.