Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 7 van mevrouw Delcourt-PÍtre d.d. 23 oktober 1995 (Fr.) :
Toezicht op de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking.

Het toezicht op de uitvoering van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor 1995 is een wezenlijk element bij de voorbereiding van de bespreking van de begrotingsvoorstellen voor 1996.

Bijgevolg zou ik willen weten wat op 1 september 1995 de precieze stand van zaken is inzake vastleggingen en ordonnanceringen voor de belangrijkste posten van de begroting 1995 :

1. BA 54013410 Personeel van de OS-secties

Welk bedrag is er nog nodig om de uitgaven van de laatste vier maanden van het jaar te financieren ?

2. BA 54113410 Bilaterale coŲperanten

Hoeveel personen zijn op het terrein actief en hoeveel houden zich op dit ogenblik ter beschikking ?

3. BA 54135330 Verlichting van de schulden via de Nationale Delcrederedienst

Welk bedrag werd aan de Nationale Delcrederedienst gestort ? Stemt dit overeen met commerciŽle contracten die bij de Delcrederedienst zijn verzekerd en die niet fiscaal worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting ?

4. BA 54145340 Projecten inzake ontwikkelingssamenwerking

Ik zou de spreiding willen kennen van de vastleggingen en ordonnanceringen voor Afrika, AziŽ en Latijns Amerika.

5. BA 54145341 FinanciŽle samenwerking

Ik zou de spreiding willen kennen van de financiŽle steun voor de (vijf) verschillende vormen die in de begroting vermeld worden.

6. BA 54163460 Erkende bilaterale NGO-coŲperanten

Hoeveel coŲperanten zijn er en wat is de spreiding per continent ?

7. BA 54165360 NGO-projecten

Wat is de spreiding van de toegestane financieringen voor de verschillende mogelijke types :

≠ SubsidiŽring van projecten;

≠ SubsidiŽring van programma's;

≠ Globale subsidiŽring ?

8. BA 54223420 Internationale instellingen WGO-WMO-FIS

9. BA 54223421 Internationale organisaties CGIAR

Ik zou willen weten of het International Network for the improvement of Banana and Plantain te Montpellier een CGIAR-centrum is.

10. BA 54315310 Europees Ontwikkelingsfonds

Wat stelt het krediet van meer dan 3 miljard voor uitgedrukt in percentage van de totale Belgische multilaterale hulp ?

11. BA 54323420 Internationale instellingen

Welke van de 20 geciteerde posten vallen niet onder de Verenigde Naties ?

Waarom, bijvoorbeeld, wordt het onchocercasis-programma (rivierblindheid) niet vermeld onder de WGO-bijdragen cf . blz. 8 ?

Waarom, bijvoorbeeld, valt het programma tegen het kropgezwel in de Andes-zone onder Unicef, dat ter zake onbevoegd is, en niet onder de WGO ?

12. BA 54325320 IFAD-FAO-PAM/WVP

Welke beslissing werd genomen in verband met de vierde hernieuwing van het IFAD ?

Hoe komt het dat de basisallocaties 54315311, 54323420 en 54325320 precies hetzelfde opschrift hebben ?

13. BA 54325321 Global Environment Fund

Wat is het precieze bedrag voor de GEF ? Door wie wordt dit Fonds beheerd ?

Hoe werd de verdeelsleutel bepaald ?

Ons aandeel zou 1,68 bedragen : werden de andere bijdragen, met name die van de Verenigde Staten, betaald ?

Het Belgische aandeel in GEF II wordt geraamd op 1,2 miljard. Hoe kan men tot dit bedrag komen met de vooruitzichten 1994 tot 1997 ?

14. AB 54505350 Overlevingsfonds

Het gaat niet om begrotingskredieten maar om een exclusieve financiering door de Nationale Loterij. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de operaties :

≠ Via het IFAD:

≠ Via de NGO's;

≠ Eventueel via andere operatoren;

voor de vastleggingen en ordonnanceringen die werden gedaan gedurende de eerste acht maanden van 1995.