Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 1 van mevrouw Delcourt-Pêtre d.d. 19 oktober 1995 (Fr.) :
ABOS.

Volgens de regeringsverklaring zal er bij ons beleid inzake ontwikkelingssamenwerking onder meer worden gestreefd naar « verbetering van de performantie van het ABOS ».

Dat bestuur is thans gevestigd in de Troonstraat en de Brederodestraat.

Over hoeveel m2 kantoren beschikt dat bestuur thans ?

Hoeveel bedraagt de huidige huurprijs van de bovenvermelde gebouwen ?

Graag vernam ik, per taalrol :

1. Het aantal statutaire ambtenaren in dienst;

2. Het aantal statutaire ambtenaren die met verlof of gedetacheerd zijn;

3. Het aantal tijdelijke en contractuele personeelsleden die geen rijksambtenaar zijn;

4. Het aantal opdrachthouders met een BTC- en een UTC-statuut.

Ik zou ook graag vernemen :

­ Hoeveel personeelsleden van het Rekenhof gehuisvest zijn in de lokalen van het ABOS;

­ Hoeveel personen van het Hoog Comité van toezicht zich in diezelfde lokalen bevinden.

Ten slotte zou het interessant zijn te weten hoeveel statutaire personeelsleden rechtstreeks ressorteren onder de administrateur-generaal, alsook hoeveel statutaire personeelsleden ressorteren onder de drie directeurs-generaal.