Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-33

3 DECEMBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 219 van de heer Destexhe d.d. 25 oktober 1996 (Fr.) :
Statuut van de bedienaars van erediensten.

Het wetsontwerp van 16 juli 1996 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten strekt ertoe het geheel van de verhogingen waarin het protocol van 13 juni 1991 voorziet (geheel van maatregelen van sociale programmatie voor de jaren 1991-1994 toepasselijk op het geheel van de overheidssector) ook toe te kennen aan de magistraten van de rechterlijke orde, de griffiers en de secretarissen van de parketten, aan de ambtsdragers van de Raad van State en aan de bedienaars van de erediensten.

Kunt u mij het juiste aantal bedienaars van erediensten meedelen die door de Staat worden bezoldigd, en dit voor elk van de erediensten, erkend door de wet van 19 september 1974, gewijzigd door de wetten van 26 juni 1992, 11 januari 1993 en 6 augustus 1993 ?

Welke totale bedragen worden door elke eredienst ontvangen ?

Welke bezoldiging heeft, bij de aanvang, als referte gediend ?

Kunt u mij de strekking van de wet van 1974 toelichten ? Wat heeft de Staat ertoe aangezet de wedde van de bedienaars van de erediensten voor zijn rekening te nemen ?