Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-23

16 JULI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 43 van de heer Destexhe d.d. 4 juni 1996 (Fr.) :
Beschutte werkplaatsen.

In 1963 heeft de wetgever de beschutte werkplaatsen opgericht, die tot taak hebben werk te verschaffen aan minder-validen. Toen leek het werk in de beschutte werkplaats meer op een « bezigheid », de lonen werden er vastgesteld bij koninklijk besluit en ze waren afhankelijk van de aard van de verrichte arbeid. Op dat ogenblik is besloten het interprofessioneel minimumloon dat van toepassing is in alle ondernemingen, niet na te leven.

Voor de beschutte werkplaatsen bestond geen paritaire commissie tot in 1990; in dat jaar heeft een bepaling van de programmawet de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing verklaard op de beschutte werkplaatsen, wat dus geleid heeft tot de oprichting van deze paritaire commissie en tot de toepasbaarheid van de collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad.

Volgens de NAR wordt een termijn van drie jaar toegekend om oplossingen te vinden voor de verplichte uitbetaling van het gewaarborgd minimumloon. Als op 30 juni 1996 geen oplossing gevonden is, zal de NAR alle beschutte werkplaatsen verplichten de lonen op te trekken tot het interprofessioneel minimumloon.

Op dit ogenblik subsidieert het « agence wallonne d'intégration des personnes handicapées » de beschutte werkplaatsen. Dit agentschap heeft van de Waalse regering geen financiële middelen gekregen met het oog op de subsidiëring van de stijging van de lasten die deze maatregel zal veroorzaken als geen oplossing wordt gevonden om het gewaarborgd minimumloon te verzekeren.

De Waalse regering wendt zich op haar beurt tot de federale Staat, van wie de verplichting uitgaat via de programmawet, om de financiële middelen te vragen.

In 1993 is een ronde-tafelconferentie georganiseerd met de sociale gesprekspartners en de federale en gewestministers, maar geen van de aanwezige instanties heeft ermee ingestemd om een aanzienlijke financiële bijdrage te leveren.

Graag vernam ik hoe de federale overheid in de huidige conjunctuur de nodige middelen zal vinden om deze operatie te financieren ten einde te voorkomen dat de beschutte werkplaatsen in een totale impasse terechtkomen en zich verplicht voelen zwaar minder-validen te ontslaan.

Bovendien is het duidelijk dat deze personen zonder werk in de werkloosheid zullen terechtkomen en voor de samenleving meer zullen kosten dan wanneer ze in een beschutte werkplaats werken.