Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-20

18 JUNI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 63 van de heer Destexhe d.d. 14 mei 1996 (Fr.) :
Rusthuizen. ­ Vakbonden van buiten de betrokken instellingen die tussenbeide komen in de procedure tot herziening van de loonschalen.

De Federatie van Belgische privé-rusthuizen heeft onlangs de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 december 1995 opgezegd. De akkoorden in die sector voorzien in een algemene herziening van de loonschalen van het verzorgend personeel (in verband met de financiering door het RIZIV) en leggen de procedure vast die moet gevolgd worden in elk rusthuis ten aanzien van het RIZIV. Een onderdeel van deze procedure is de ondertekening van het conformiteitsattest met betrekking tot de bezoldigingen door de organen die de werknemers vertegenwoordigen wanneer zij bestaan. Volgens berichten in de pers zou u, in de instellingen waar er geen vakbondsvertegenwoordiging is, de ondertekening van het attest door een vakbondsafgevaardigde van buiten de instelling willen invoeren.

Dat is uiteraard onaanvaardbaar. Niet alleen omdat deze ondertekening door een vakbondsafgevaardigde van buiten de instelling niet in de akkoorden is opgenomen en er bijgevolg een schending van vormt, maar ook omdat het, in meer algemene zin, een misbruik betekent van de vakbondsvoorrechten.

Graag had ik hierover enige toelichting.