Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 35 van de heer Destexhe d.d. 26 februari 1996 (Fr.) :
Diplomatieke ambten. ­ Taalgroep.

1. Ik stel vast dat bij talrijke diplomatieke en consulaire ambten de benoemingen in de hiërarchie van de diplomaten niet volgens het beurtsysteem tussen de taalgroepen gebeuren, wat leidt tot een oververtegenwoordiging van één taalgroep.

2. Deze tendens werd nog versterkt in 1995. Welke maatregelen zal de geachte minister van Buitenlandse Zaken treffen voor 1996 opdat elke taalgemeenschap beter zal vertegenwoordigd zijn in de hiërarchie van diplomatieke en consulaire ambten ?


Antwoord : De gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken vereisen dat de betrekkingen die voor de gezamenlijke buitenlandse diensten zijn aangewezen in gelijke mate worden verdeeld over de beide taalrollen en niet per post afzonderlijk.

Het is evenwel voor de hand liggend dat het departement tegelijk een evenwichtige toewijzing tracht te realiseren in elke post, voor zover dit natuurlijk mogelijk is. De postaanwijzingen gebeuren immers op grond van verscheidene andere parameters zoals de ondervinding van de ambtenaren, hun profiel, de voorgaande aanwijzingen, de gezondheid van de ambtenaar en van zijn familieleden, de schoolproblemen, de verblijfsduur in het buitenland enz.