Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-12

12 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 27 van de heer Destexhe d.d. 11 januari 1996 (Fr.) :
Dienstregeling voor de vluchten naar Bujumbura.

De dienstregeling voor de vluchten naar Bujumbura doet problemen rijzen voor de personen die gebruik maken van deze lijn. Deze vluchten gebeuren nu immers 's nachts.

Er hebben steeds meer incidenten plaats rond Bujumbura.

Ik zou u dan ook twee vragen willen stellen :

1. Op welke grond is die dienstregeling gewettigd ?

2. Meent u dat de maatregelen die genomen zijn om de veiligheid van de reizigers te verzekeren, volstaan ?


Antwoord : 1. Sabena is een privaatrechtelijke maatschappij. De vastlegging van de dienstregeling van haar vluchten behoort tot haar commerciŽle vrijheid en het hoort aan de statutair bevoegde organen van de maatschappij toe te beslissen over welke informatie er mag worden bekendgemaakt omtrent de redenen die aanleiding gegeven hebben tot de keuze van een bepaalde uurregeling voor de bediening van een gegeven bestemming.

Hierover ondervraagd, deelt Sabena mij mee dat zij thans twee vluchten per week op Bujumbura uitvoert, met vertrek op dinsdag en op zondag om 10 h 10 m en aankomst te Bujumbura om 19 h 10 m de zelfde dag. Deze vluchten verlaten Bujumbura opnieuw om 20 h 30 m. Deze luchthaven sluit immers elke dag om 21 uur ingevolge de avondklok die thans in Burundi van kracht is.

Sabena deelt mij eveneens mee dat zij een eventuele wijziging van de uurregeling onderzoekt, maar dat zij aankomst- en vertrekuur voor het ogenblik niet noemenswaardig kan vervroegen omwille van imperatieve redenen van commerciŽle en operationele aard.

2. Als antwoord op het tweede deel van de vraag van het geachte lid, moet ik verwijzen naar mijn antwoord van 14 december 1995 op de mondelinge vraag van de heer volksvertegenwoordiger Didier Reynders met betrekking tot hetzelfde onderwerp en waarvoor er ondertussen geen enkele wijziging is opgetreden.

Ik bevestig dan ook dat er om de veiligheid van de Sabenavluchten te waarborgen verschillende maatregelen op de luchthaven van Bujumbura getroffen werden, zowel door de Burundese overheden als door de Sabena op initiatief van mijn administratie zoals toegelaten bij koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot regeling van de veiligheid van de burgerluchtvaart.

Ik heb de directeur van de dienst veiligheid van het bestuur van de Luchtvaart van 3 tot 5 december 1995 naar Bujumbura gestuurd conform de veiligheidsclausule van de luchtvaartovereenkomst en conform de vigerende wetgeving, in zonderheid het voormeld koninklijk besluit van 3 mei 1991, teneinde een evaluatie te maken van de veiligheidsmaatregelen getroffen door de Burundese overheden en door Sabena en om deze maatregelen met de Burundese overheden te bespreken. De verantwoordelijke voor de veiligheid bij Sabena heeft eveneens aan deze zending deelgenomen.

Aansluitend bij de evaluatie van deze zending en de ter plekke gevoerde gesprekken, werden de nodige waarborgen omtrent de veiligheid van de Sabenavluchten van de Burundese overheden verkregen. Zodoende kunnen deze vluchten behouden blijven.

Mijn administratie blijft niettemin de toestand op de luchthaven van Bujumbura van nabij volgen ≠ in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken ≠ en zal niet aarzelen om deze vluchten te verbieden indien de veiligheid niet meer gewaarborgd is.

Wat nu de toestand van de weg tussen de stad Bujumbura en de luchthaven betreft, wijs ik erop dat deze problematiek tot de bevoegdheid van de Burundese overheden behoort. Er werd een overleg tussen de Burundese overheden en de Belgische ambassade tot stand gebracht teneinde de veiligheid van onze landgenoten te verzekeren.