Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-72

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid Maatschappelijke Integratie

Vraag nr. 949 van de heer Destexhe d.d. 17 maart 1998 (Fr.) :
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. ­ Beslissingenformulier. ­ Motivatie.

Bij het lezen van het jaarverslag 1997 van het College van de Federale Ombudsmannen viel mijn aandacht op het probleem van de motivatie of het gebrek aan motivatie van de beslissingen met betrekking tot de toekenning van een vergoeding of een bijzondere toelage voor gehandicapten.

De minister van Sociale Zaken gebruikt immers een standaardformulier om de betrokkenen in te lichten over haar beslissingen. De formulieren bevatten slechts één vermelding : « U voldoet niet aan de medische voorwaarden. »

Volgens het verslag vinden talrijke personen deze vermelding onvoldoende en wensen zij meer informatie te krijgen in verband met het hoe en waarom van de beslissing.

Het is een delicaat onderwerp, omdat het te maken heeft met het medisch geheim. Kunt u ons zeggen welk beleid u terzake volgt en of u meent dat de betrokkenen correct worden geďnformeerd over de redenen van de weigering ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

Het gaat hier geenszins om standaardformulieren, wel om geďnformatiseerde kennisgevingen, waarop, in functie van de beslissing, de paragrafen die overeenkomen met de toestand van de betrokken persoon, worden vermeld.

De verwijzing naar de formule « u voldoet niet aan de medische voorwaarden » slaat duidelijk op een vroegere formule van kennisgeving : de huidige formule vermeldt de vermindering van het verdienvermogen (voor de inkomensvervangende tegemoetkoming) en het verlies van de zelfredzaamheid (minimum zeven punten voor de integratietegemoetkoming).

Zo worden ook wanneer bij een aanvraag om een speciale parkeerkaart voor gehandicapten een afwijzende beslissing volgt, in deze beslissing de medische voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan om de kaart te bekomen.

Ik wens bovendien op te merken dat, indien men nog meer gegevens zou mededelen in verband met de medische toestand van de betrokkenen, dit in tegenspraak zou zijn met de regels van de medische deontologie en het advies dat werd verstrekt door de subwerkgroep « medische gegevens » van het algemeen coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Indien een persoon op dit vlak nog om bijkomende gegevens verzoekt, dan worden deze medegedeeld via de behandelende geneesheer in het kader van de regeling inzake de openbaarheid van bestuur. Indien nodig worden aan betrokken persoon wel criteria uitgelegd op basis waarvan een medische beslissing werd getroffen.

Bovendien wil ik erop wijzen dat onafgezien van de beroepsprocedures die wettelijk voorzien zijn, wanneer naar aanleiding van een betwisting een twijfel zou blijven bestaan over de wijze waarop de geneesheer-inspecteur zijn beslissing heeft geëvalueerd en gegrond, het dossier opnieuw voor controle aan de geneesheer-hoofd van dienst of aan de hoofdgeneesheer-directeur wordt voorgelegd.