Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-61

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie Telecommunicatie

Vraag nr. 169 van de heer D'Hooghe d.d. 11 juli 1997 (N.) :
Houding Belgacom voor regularisatie contracten.

Enige tijd geleden publiceerde de ombudsdienst bij Belgacom zijn jaarverslag. Hieruit bleek dat, ondanks de vele positieve evoluties, er zich nog enkele problemen stellen.

In verband hiermee had ik van de geachte minister graag vernomen welke houding Belgacom thans aanneemt voor de regularisering van zijn contracten. Er is immers gebleken dat de telefooncontracten niet in overeenstemming zijn met artikel 3 van de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991. Volgens deze wet moeten de prijzen BTW inclusief worden vermeld.

Het ontbreken van de algemene voorwaarden voor de telefoondienst en de prijslijst bij de telefooncontracten wordt eveneens aan de kaak gesteld. Welk gevolg heeft Belgacom aan deze zaak verleend ?

Antwoord : In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen, werden mij volgende elementen meegedeeld door het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en Belgacom :

1. Aanduiding der prijzen

Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument dienen de door de consument te betalen prijzen inclusief BTW te worden aangeduid.

Belgacom is zich terdege bewust van het door het geachte lid geformuleerde probleem en, dankzij de verwezenlijkte inspanningen, stelt zij vandaag een duidelijke verbetering vast van het naleven van deze wettelijke verplichting.

2. Algemene voorwaarden voor de telefoondienst en de prijslijst

De algemene voorwaarden voor de telefoondienst bepalen uitdrukkelijk dat iedereen van deze voorwaarden alsook van de prijslijst kennis kan nemen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn. Iedereen kan deze algemene voorwaarden rechtstreeks in de telefoonwinkel, of op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de klantendienst van Belgacom bekomen.

De klant die een telefoonaansluiting aanvraagt in een telefoonwinkel zal op de hoogte worden gebracht van deze algemene voorwaarden door de eenvoudige overhandiging van een document dat ze weergeeft.

Indien een klant een telefoonaansluiting aanvraagt per telefoon of per brief, worden hem deze voorwaarden systematisch per post bezorgd.

Iedereen mag de prijslijst raadplegen in de telefoonwinkels en geactualiseerde uittreksels kunnen op aanvraag aan de ge´nteresseerde klanten worden bezorgd.