Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-57

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 104 van de heer D'Hooghe d.d. 29 augustus 1997 (N.) :
Afstand tussen ziekenhuizen die een fusie of een groepering aangaan.

In de koninklijke besluiten van 6 mei jl. die wijzigingen aanbrengen enerzijds in de normen betreffende de ziekenhuisgroeperingen, anderzijds in deze aangaande de fusies is de maximale onderlinge afstand tussen de betrokken ziekenhuizen vastgelegd op 25 km. De tekst in de besluiten luidt : « De ziekenhuizen van de fusie mogen niet meer dan 25 km van elkaar verwijderd zijn. De ziekenhuizen van de groepering zijn niet meer dan 25 km van elkaar verwijderd. »

Naar ik verneem zouden de diensten van een bepaalde gemeenschap deze wettelijke bepalingen niet interpreteren als de maximale afstand tussen de « betrokken ziekenhuizen » maar zich voor de afstandbepaling beroepen op de zogenaamde tabellen wettelijke afstanden tussen « gemeenten », ongeacht de ligging van de ziekenhuizen. Dit roept vanzelfsprekend diverse bedenkingen op. Zo kunnen ziekenhuizen die minder dan 25 km van elkaar verwijderd zijn, uitgesloten worden van een mogelijke fusie of groepering terwijl daarentegen ziekenhuizen die verder dan 25 km van elkaar gelegen zijn mogelijks wel in aanmerking komen voor een fusie of groepering. Dit kan mogelijks extreme scheeftrekkingen veroorzaken; nemen wij een louter fictief voorbeeld, waarbij zich een ziekenhuis zou bevinden in Zeebrugge (Brugge) en een tweede in Aarsele (Tielt). Daar waar de officiële afstand tussen Brugge en Tielt 25 km bedraagt, zouden beide ziekenhuizen ongeveer 41 km van elkaar verwijderd zijn. Bovendien stelt zich de vraag of andere gemeenschappen/gewesten hetzelfde tabellenboek zullen hanteren. Met andere woorden is een Vlaamse kilometer identiek aan een Waalse kilometer of een Brusselse kilometer ? Of nog scherper geformuleerd : is een kilometer wel een kilometer ?

Vandaar dat ik graag van de geachte minister vernam of de afstand tusen ziekenhuizen die een fusie of een groepering wensen aan te gaan, dient gemeten te worden tussen de ziekenhuizen of gemeten dient te worden op basis van andere criteria.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

De vraag betreft de ziekenhuizen die niet verder dan 25 km van elkaar mogen verwijderd zijn. Noch het besluit van 30 januari 1989 dat onder meer de groeperingen regelt, noch het fusiebesluit bevat een precisering hoe deze afstand dient berekend te worden.

Wel werd in het verslag aan de Koning bij het aanvankelijk koninklijk besluit van 8 december 1986 (Belgisch Staatsblad van 12 december 1986), dat na annulatie door de Raad van State vervangen werd door het koninklijk besluit van 30 januari 1989, gesteld dat rekening dient te worden gehouden met de bestaande wegeninfrastructuur.

Het behoort dus tot de bevoegdheid van de gemeenschappen deze regel toe te passen rekening houdend met de concrete situatie van de regio.