Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1190 van de heer Destexhe d.d. 7 juli 1998 (Fr.) :
Naleving van het internationaal embargo op de handelsbetrekkingen met JoegoslaviŽ.

Thans geldt een internationaal embargo voor de handelsbetrekkingen met JoegoslaviŽ. Onlangs heb ik vernomen dat bepaalde sportclubs niet zouden aarzelen om te onderhandelen en belangrijke financiŽle transacties (transfer van spelers) te sluiten met hooggeplaatste Joegoslaven die voorkomen op de lijsten van oorlogsmisdadigers.

Ik zou graag van de geachte minister vernemen :

1. of de sportclubs, net als de handelsmaatschappijen, verplicht zijn een embargo na te leven dat door de internationale instanties is uitgevaardigd;

2. zo ja, of er een mogelijkheid bestaat tot het nemen van sancties ≠ en welke ≠ tegen een club die het embargo aldus zou overtreden.

Antwoord : 1. Ik moge het geachte lid meedelen dat de Europese Unie en haar lidstaten, net zoals andere leden van de internationale gemeenschap, een aantal sanctiemaatregelen hebben genomen tegen de Federale Republiek JoegoslaviŽ. Ik wens te benadrukken dat het hier niet gaat om een handelsembargo, zoals dit het geval was in de periode 1992-1995, doch wel om een aantal specifieke maatregelen.

2. Wat de Europese Unie betreft gaat het hier meer bepaald om :

a) de herbevestiging van het door de Raad Algemene Zaken van 26 februari 1996 aangenomen gemeenschappelijk standpunt houdende een algemeen wapenembargo;

b) de instelling van een aantal visa-restricties tegen Joegoslavische en Servische personaliteiten;

c) de instelling van een moratorium op exportkredieten;

d) het verbod op de uitvoer van materiaal dat kan gebruikt worden voor terrorisme of voor interne repressie;

e) de bevriezing van de tegoeden in het buitenland van de regering van de Federale Republiek JoegoslaviŽ en van de Servische regering.

Daarnaast heeft de Europese Unie eveneens reeds gemeenschappelijke standpunten aangenomen met betrekking tot een verbod op nieuwe investeringen in ServiŽ en inzake een verbod op vluchten tussen de Federale Republiek JoegoslaviŽ en de lidstaten van de Unie door Joegoslavische maatschappijen.

3. Rekening houdende met de momenteel geldende sancties die tegen de FRJ werden ingesteld kan ik het geachte lid melden dat sporttransfers momenteel niet in deze sancties vervat zijn.

4. Ik moge veronderstellen dat het geachte lid in zijn vraag specifiek verwijst naar de aankoop door Club Brugge van een speler die toebehoorde aan een voetbalclub in de FRJ, die eigendom is van Zeljko Raznatovic, bijgenaamd ę Arkan Ľ en internationaal gezocht. ę Arkan Ľ wordt in diverse landen opgespoord voor moord en/of poging tot moord en staat op de lijst van het Internationaal Straftribunaal inzake ex-JoegoslaviŽ. Het is inderdaad zo dat de FRJ hem zou moeten uitleveren aan het tribunaal gelet op dit aanhoudingsbevel en gelet op het feit dat de FRJ het Dayton-akkoord mede heeft ondertekend. Ik betreur dat deze uitlevering tot op heden niet heeft plaatsgevonden.