1-132

1-132

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MARDI 14 OCTOBRE 1997

VERGADERING VAN DINSDAG 14 OKTOBER 1997

(Vervolg-Suite)

BENOEMING VAN HET VAST BUREAU

NOMINATION DU BUREAU DÉFINITIF

De voorzitter. ­ Aan de orde is de benoeming van het vast bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du bureau définitif.

Ik breng in herinnering dat, overeenkomstig artikel 8 van ons reglement, de Senaat door afzonderlijke stemming overgaat tot de benoeming :

1. van een voorzitter;

2. van een eerste ondervoorzitter;

3. van een tweede ondervoorzitter;

4. van een derde ondervoorzitter;

5. van drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt in principe bij geheime lijststemming.

Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que, conformément à l'article 8 de notre règlement, le Sénat procède, par des élections distinctes, à la nomination :

1. d'un président;

2. d'un premier vice-président;

3. d'un deuxième vice-président;

4. d'un troisième vice-président;

5. de trois questeurs.

En principe, la nomination des questeurs est faite par scrutin de liste.

Volgens de bepalingen van artikel 9 wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard, indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Suivant les dispositions de l'article 9, le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Conform hetzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 76 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 74.

Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques, définie à l'article 76, conformément à l'article 74.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le président, je propose la reconduction du bureau sortant.

De voorzitter. ­ Indien er geen bezwaar is tegen het voorstel van de heer Lallemand, verklaar ik verkozen tot voorzitter van de Senaat de heer Frank Swaelen, tot eerste ondervoorzitter de heer Mahoux, tot tweede ondervoorzitter de heer Verhofstadt, tot derde ondervoorzitter de heer Moens.

Puisqu'il n'y a pas d'opposition à la proposition de M. Lallemand je proclame président du Sénat, M. Frank Swaelen; premier vice-président, M. Mahoux; deuxième vice-président, M. Verhofstadt, troisième vice-président, M. Moens.

Worden verkozen tot quaestoren van de Senaat, de heer Bock, mevrouw Delcourt-Pêtre en de heer Delcroix.

Sont proclamés questeurs du Sénat : M. Bock, Mme Delcourt-Pêtre et M. Delcroix. (Applaudissements.)

Le bureau définitif étant ainsi constitué, il me reste à remercier les deux plus jeunes membres de notre assemblée qui ont bien voulu m'assister en qualité de membres du bureau provisoire.

Hiermee is het definitief bureau samengesteld. Er blijft mij wel nog de taak de twee jongste leden van onze vergadering te danken, die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig bureau.

Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, namens de zogenaamde niet-erkende fracties zou ik de leden van het bureau met hun herverkiezing willen gelukwensen. Toch wil ik ook uiting geven aan onze blijvende ergernis over het uitblijven van enige oplossing voor het volledig betrekken van deze fracties bij de democratische besluitvorming in de Senaat. De senatoren van deze fracties zijn toch even democratisch verkozen als de anderen. Dit probleem sleept al lang aan. Via rustig overleg hebben wij gepoogd tot een doorbraak te komen, maar dit mocht niet baten. Vandaag herhaal ik mijn oproep aan de Senaat en aan zijn bureau om minstens de evenwaardigheid van elk lid van de assemblee te erkennen. De senatoren van Écolo-Agalev en van de Volksunie werden evengoed als de andere senatoren op een legale wijze verkozen. Uit een studie is gebleken dat sommige senatoren meer stemmen nodig hebben dan andere om verkozen te worden. Dat is meer specifiek het geval voor de senatoren van de zogenaamde niet-erkende fracties.

Mijnheer de voorzitter, mag ik u verzoeken om in de komende weken opnieuw het overleg over dit probleem te organiseren zodat elk lid van de Senaat stemrecht krijgt in de commissievergaderingen, zodat de zogenaamde niet-erkende fracties worden vertegenwoordigd in het bureau en zodat alle praktische discriminaties kunnen worden opgeheven.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, hoewel ik in deze geen enkele afspraak heb gemaakt met mijn collega Anciaux, had ik mij voorgenomen om in vrijwel dezelfde bewoordingen een verzoek tot u te richten. Ik sluit mij uiteraard aan bij de felicitaties met uw herverkiezing en die van de leden van het bureau. Het probleem dat wordt aangesneden, is reëel.

Uit allerlei documenten die wij mochten ontvangen, blijkt dat men zich zorgen maakt over de rol van de Senaat en over het functioneren van de hoge vergadering. Sommigen vinden zelfs dat de senatoren te gering in aantal zijn. Voor het betrekken van de kleine fracties bij de werking van het bureau moet er toch een oplossing worden gevonden. Op die manier zouden wij ook enige zeggenschap kunnen bekomen in de regeling van de werkzaamheden en zodoende onze verantwoordelijkheid opnemen bij het streven naar een verbetering van de werking van de Senaat. Anders moeten wij noodgedwongen blijven toekijken.

Bij de inhuldiging van het nieuwe bureau dring ik er dus nogmaals op aan om de niet-erkende fracties aan de vergaderingen van het bureau te laten deelnemen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik ben het uiteraard roerend eens met de opmerkingen van beide collega's. Toch wil ik de reactie van een van de tenoren van de Volksunie in herinnering brengen toen ik zelf in een vorige zittingsperiode een gelijkaardige opmerking formuleerde met betrekking tot onze vertegenwoordiging in het bureau. Toen beperkte de heer Schiltz zich ertoe om mijn fractie aan te manen tot het halen van betere resultaten bij de verkiezingen. Dat was destijds de enige opmerking. Nu weet ik niet of de verhoudingen dermate gewijzigd zijn dat de opmerking van de toenmalige Volksunievoorzitter voortaan van elke grond ontbloot zou zijn. Wij waren destijds vragende partij en konden niet op de minste steun rekenen van de klagers van vandaag.

Tot daar deze opmerking die ik graag in de Parlementaire Handelingen genoteerd zie.