1-88

1-88

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 23 JANVIER 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 23 JANUARI 1997

(Vervolg-Suite)

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

M. le président. ­ Mesdames, messieurs, le bureau propose, pour la semaine prochaine, l'ordre du jour suivant.

Mercredi 29 janvier 1997 à 14 h 30.

1. Procédure d'évocation : projet de loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce.

2. Demande d'explications de M. Hatry au Premier ministre sur « les perspectives d'élargissement de l'Union européenne et son impact financier sur le coût d'utilisation des langues officielles ».

Jeudi 30 janvier 1997 à 15 heures.

1. Prise en considération de propositions.

2. Questions orales.

3. Projet de loi spéciale portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution (pour mémoire).

À partir de 16 h 30.

a) Vote nominatif sur le projet de loi spéciale. (Vote à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.)

b) Votes nominatifs sur l'ensemble des autres points à l'ordre du jour dont la discussion est terminée.

c) Vote sur les motions déposées en conclusion des demandes d'explications de Mme Dardenne et M. Loones au vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, développées le 21 janvier 1997 en réunion publique de la commission des Finances et des Affaires économiques.

Dames en heren, het bureau stelt voor volgende week de volgende agenda voor.

Woensdag 29 januari 1997 om 14.30 uur.

1. Evocatieprocedure : wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding.

2. Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de eerste minister over « de eventuele uitbreiding van de Europese Unie en de financiële gevolgen ervan voor het gebruik van de officiële talen ».

Donderdag 30 januari 1997 om 15 uur.

1. Inoverwegingneming van voorstellen.

2. Mondelinge vragen.

3. Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (pro memorie).

Vanaf 16.30 uur.

a) Naamstemming over het ontwerp van bijzondere wet. (Stemming met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet.)

b) Naamstemmingen over het geheel van de andere afgehandelde agendapunten.

c) Stemming over de moties ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van mevrouw Dardenne en de heer Loones aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, gesteld op 21 januari 1997 in openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, het organiseren van plenaire vergaderingen van de Senaat, blijft mij zorgen baren. Als lid van het Vlaams Parlement, tevens gemeenschapssenator neem ik nagenoeg elke woensdagnamiddag deel aan de stemmingen in het Vlaams Parlement. Het is mij daardoor onmogelijk om op een volwaardige manier deel te nemen aan de plenaire vergadering van de Senaat op woensdagnamiddag. Ik zou u dan ook durven verzoeken de agendapunten van onze agenda van woensdag te behandelen tijdens een plenaire vergadering op donderdagochtend.

De voorzitter. ­ Mijnheer Van Hauthem, mag ik u erop wijzen dat de akkoorden tussen de assemblees enkel bepalen dat er geen gelijktijdige stemmingen worden georganiseerd. Uw voorstel houdt in dat de Senaat op woensdagnamiddag nooit meer in plenaire vergadering kan bijeenkomen. Voor de goede regeling van de werkzaamheden is dit volstrekt onmogelijk.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om de werkzaamheden van de verschillende assemblees perfect op elkaar af te stemmen. Wanneer echter blijkt, zoals in dit geval, dat er bijvoorbeeld donderdagochtend in de Senaat geen plenaire vergadering is, dan vraag ik me af waarom de onderwerpen van woensdag niet naar donderdagochtend kunnen worden geschoven. Als het niet anders kan, dan leg ik mij daarbij neer, maar in dit geval kan het wel anders.

De voorzitter. ­ Mijnheer Van Hauthem, in dit concrete geval is het een kwestie van beschikbaarheid van de minister van Justitie. Rekening houdend met zijn agenda werd het voorstel gedaan om woensdagnamiddag in plenaire vergadering bijeen te komen.

Is de Senaat het eens met deze regeling van de werkzaamheden ?

Le Sénat est-il d'accord sur cet ordre des travaux ? (Assentiment.)

Dan is hiertoe besloten.

Il en est ainsi décidé.