1-989/5

1-989/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

15 JULI 1998


Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN MEVROUW THIJS EN DE HEER PINOIE C.S.

Art. 5

Aan het slot van dit artikel de volgende zin toevoegen :

« Tot de volledige inwerkingtreding van deze wet wordt artikel 19, § 3, van de nieuwe gemeentewet buiten werking gesteld. »

Verantwoording

Het nieuwe statuut van de lokale mandataris zal ten vroegste op 1 januari 2001 ingaan. Dit betekent dat de problemen voor de mandatarissen met een uitvoerend mandaat welke een vervangingsinkomen genieten, nog niet zijn opgelost. Het probleem is dat op dit ogenblik een oplossing voorgesteld door de gemeenten door het administratief toezicht wordt toegelaten. Voor de gemeenteontvanger echter blijft het nog steeds moeilijk om deze gemeenteraadsbesluiten uit te voeren omdat hij strikt volgens de gemeentewet dient te handelen en artikel 19, § 3, het voor hem niet mogelijk maakt deze bijkomende vergoeding uit te betalen.

Erika THIJS.
Eric PINOIE.
Ludwig CALUWÉ.
Jeannine LEDUC.