1-125

1-125

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 3 JUILLET 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 JULI 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER D'HOOGHE AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « DE NIEUWE TARIEVEN BIJ BELGACOM TEN GEVOLGE VAN DE GEWIJZIGDE GEOGRAFISCHE ZONE-INDELING »

Verdaging

QUESTION ORALE DE M. D'HOOGHE AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LES NOUVEAUX TARIFS DE BELGACOM PAR SUITE DE LA MODIFICATION DE LA RÉPARTITION EN ZONES GÉOGRAPHIQUES »

Ajournement

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer D'Hooghe.

De heer D'Hooghe (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik zou het stellen van deze vraag graag uitstellen tot volgende maandag.

In november van vorig jaar beantwoordde minister Derycke mijn vraag betreffende de zone-indeling in de plaats van vice-eerste minister Di Rupo. Het antwoord luidde toen dat er op het vlak van de zone-indeling geen fundamentele problemen waren. Ten aanzien van het beperkt aantal abonnees, waarvoor Belgacom problemen vaststelde, zouden er maatregelen worden genomen.

Op aandringen van vele abonnees stelde ik de vice-eerste minister in februari van dit jaar een schriftelijke vraag, die echter onbeantwoord bleef. In april heb ik hem een herinneringsschrijven gestuurd en pas op 18 juni ontving ik dan eindelijk een antwoord. Iedereen zal toegeven dat dit geen olympisch snelheidsrecord kan worden genoemd.

Dit laattijdige antwoord zou desondanks aanvaardbaar zijn indien het correct zou zijn. Volgens de vice-eerste minister zou er zelfs in een experimentele fase niets kunnen worden veranderd aan de zone-indeling. Enkele dagen later berichtte de pers echter uitvoerig dat de zone-tarifering zal worden gewijzigd. Bovendien was reeds een paar maanden eerder in de pers uitgelekt dat er een zonefusie zou worden gerealiseerd tussen de zones 053 en 054.

Ik had dan ook graag van de vice-eerste minister vernomen wat de eigenlijke toestand is en wat de concrete gevolgen zullen zijn van deze wijziging. Ik dank minister De Galan voor haar bereidwilligheid, maar ik zou het antwoord nu liever rechtstreeks van de vice-eerste minister horen.

De voorzitter. ­ Dat kan. De vraag wordt uitgesteld tot de vice-eerste minister persoonlijk aanwezig kan zijn.