1-105

1-105

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU MERCREDI 30 AVRIL 1997

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 30 APRIL 1997

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES EN MATIÈRE DE FONCTION PUBLIQUE (ÉVOCATION)

Discussion générale

Examen de l'article 12

WETSONTWERP HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN INZAKE AMBTENARENZAKEN (EVOCATIE)

Algemene bespreking

Onderzoek van artikel 12

M. le président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi.

Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Conformément à notre règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-566/4 de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat ­ Session de 1996-1997.)

Overeenkomstig het reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-566/4 van de commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat ­ Zitting 1996-1997.)

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Pinoie (SP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, het wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken werd in de Senaat aanhangig gemaakt via de evocatieprocedure.

In zijn inleidende uiteenzetting verklaarde de minister dat het ontwerp een aantal bepalingen uit het protocolakkoord, dat in mei 1996 met de vakbonden van de overheidssector werd gesloten, in wetteksten omzet.

De belangrijkste punten in dit akkoord hebben betrekking op de arbeidsherverdeling. De voornaamste doelstelling bestaat erin de verschillende vormen van deeltijdse arbeid aantrekkelijker te maken door bestaande maatregelen met een remmend effect ongedaan te maken.

Met betrekking tot het werkgelegenheidsbeleid, de werving en de indienstneming van contractuelen, voorziet het wetsontwerp in verschillende maatregelen om de toestand van een aantal contractuelen te stabiliseren en een volwaardig statuut toe te kennen aan de personeelsleden die door het Nationaal Orkest van België in dienst worden genomen voor hoog gespecialiseerde functies.

Bovendien wordt voorgesteld de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en van statutair benoemden naar elkaar te laten toegroeien.

Het verwezenlijken van een performante administratie impliceert een goed en soepel human resources beheer. Hiertoe dienen verschillende middelen te worden aangewend : namelijk een verhoogde mobiliteit, een verbetering van het vakbondsstatuut en een betere sociale bescherming van sommige personen met een overheidsstatuut.

In het punt d) dat handelt over de betrekkingen tussen de overheden en de representatieve vakbondsorganisaties, heeft de zetduivel ons parten gespeeld. Het woord « maakten » op de vierde regel dient te worden vervangen door het woord « gemaakt » zodat de zin vanaf de derde regel luidt als volgt : « ... werd op 8 mei 1996 de ondertekening mogelijk gemaakt van het kwalitatief intersectoraal akkoord 1995-1996 betreffende de arbeidsduurherverdeling, de minimale rechten en het vakbondsstatuut. »

De sociale bescherming van de overheidsambtenaren wordt door het wetsontwerp uitgebreid.

Met betrekking tot het politiek verlof bepaalt het wetsontwerp dat alle federale ambtenaren met uitzondering van het personeel van de autonome overheidsbedrijven, een voltijds politiek verlof zullen kunnen genieten om een mandaat uit te oefenen in een federale, communautaire, regionale of Europese assemblee. Het verlof wordt weliswaar niet vergoed, maar de ambtenaar behoudt zijn recht op weddeanciënniteit en kan aanspraak maken op promotie.

Rekening houdend met de staatshervorming worden bestaande teksten aangepast en worden er verbeteringen in aangebracht teneinde de leesbaarheid te verbeteren met het oog op een grotere transparantie.

In de commissie heeft er geen algemene bespreking plaatsgevonden. Er werden wel twee amendementen ingediend.

Een eerste amendement van mevrouw Leduc had tot doel de griffiers buiten het toepassingsgebied van het syndicaal statuut van het overheidspersoneel te houden.

De minister heeft hierop geantwoord dat de goedkeuring van een wetsontwerp, dat door de vakorganisaties wordt gesteund omdat het statuut van honderden ambtenaren erdoor wordt verbeterd, niet kan afhangen van het protest van één personeelscategorie, die zich aan dat statuut wenst te onttrekken.

In dit verband verwees de minister tevens naar een nota van zijn hand in de volgende bewoordingen : « De betwiste regelingen hebben niet tot doel de griffiers ambtshalve aan het vakbondsstatuut te onderwerpen, maar beogen de Koning in staat te stellen dit te doen. »

De minister merkt hierbij op dat hij samen met zijn collega van Justitie de verbintenis is aangegaan om onmiddellijk na de goedkeuring van het ontwerp met de griffiers overleg te plegen. Nu twee ministers zich plechtig tot overleg met de griffiers hebben verbonden, nog vóór maatregelen worden genomen met betrekking tot hun statuut, heeft de minister de commissie verzocht om de behandeling van dit ontwerp niet te laten aanslepen.

Een ander lid verwijst naar het voorstel van de heer Daras over het politiek verlof en vraagt de minister of hij de ministers denkt op te nemen in het systeem vervat in hoofdstuk XI van zijn ontwerp. De ministers zijn immers de enige federale politici die geen aanspraak kunnen maken op voltijds politiek verlof. De minister is het ermee eens dat dit inderdaad een leemte is en verbindt zich ertoe dit aspect van het probleem te regelen via een volgende begrotingswet.

Daarop dient mevrouw Cornet d'Elzius een amendement in met dezelfde strekking als het amendement van mevrouw Leduc. Zij dringt aan op een hoorzitting met de minister van Justitie en de griffiers en vraagt de commissie zich hierover uit te spreken. Het voorstel wordt door de commissie verworpen met 6 stemmen tegen 3.

Het amendement van mevrouw Cornet d'Elzius wordt eveneens verworpen met 6 stemmen tegen 3.

Daarop vraagt een ander lid om in de commissie ten minste de minister van Justitie te horen. Dit voorstel wordt eveneens verworpen met 6 stemmen tegen 3.

Ook het amendement van mevrouw Leduc wordt verworpen met 6 stemmen tegen 3.

Daarop verlaat de liberale fractie de commissievergadering. Het geheel van het ontwerp wordt eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden.

Mijnheer de voorzitter, tot zover mijn verslag van de commissiebesprekingen over dit ontwerp. Graag wil ik nu even het standpunt van de SP-fractie verduidelijken.

Voor de vraag of de griffiers al dan niet in de wettekst moeten worden opgenomen en eventueel een syndicaal statuut moeten krijgen, verwijzen wij naar het feit dat de minister zich ertoe heeft verbonden overleg te plegen met de minister van Justitie en met de griffiers alvorens het koninklijk besluit uit te vaardigen. Bovendien hebben twee ministers plechtig beloofd overleg te plegen en is het protocol dat reeds meer dan een jaar geleden werd gesloten, zo belangrijk dat wij van oordeel zijn dat wij het ontwerp niet langer kunnen tegenhouden. De SP zal het ontwerp dan ook goedkeuren. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Cornet d'Elzius.

Mme Cornet d'Elzius (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, vous me permettrez de concentrer mon intervention sur une seule disposition de ce projet, laquelle entraîne ma plus vive désapprobation de même que celle de mon groupe. Cette intervention limitée n'en revêt pas moins une importance fondamentale sur le plan de nos principes démocratiques. Elle correspond d'ailleurs parfaitement à la mission et aux compétences qui ont été attribuées au Sénat lors de la dernière réforme constitutionnelle.

En effet, dans le cadre de la procédure d'évocation, la discussion doit, en principe, se limiter aux articles sujets à amendement. Or, même si d'autres dispositions du projet méritent certaines remarques, aucune n'est aussi critiquable que le littera F de l'article 12 qui permettra d'imposer un véritable statut syndical aux greffiers des cours et tribunaux de notre pays !

Nul ici n'ignore mon caractère modéré et pondéré. Pourtant, aujourd'hui, j'ai bien envie de m'emporter quelque peu tant mon indignation est grande devant la procédure expéditive et déloyale réservée à l'examen de mon amendement et de ceux de mes collègues de l'opposition.

J'estime que le Sénat a manqué gravement à son devoir de réflexion dans un domaine aussi sensible que celui de la bonne organisation de notre justice. Est-il admissible qu'après avoir ajouté in extremis ce point à l'ordre du jour de la commission de l'Intérieur du 25 mars 1997, la majorité ait refusé obstinément que ladite commission soit éclairée par celle de la Justice dans un domaine qui la touche de près ? Il ne s'agissait point là d'une manoeuvre dilatoire mais bien d'un souci de travail législatif de qualité que l'on nous a refusé pour d'obscurs motifs. Mais peut-être notre assemblée plénière jugera-t-elle préférable de solliciter elle-même un avis de la commission de la Justice sur les amendements déposés après l'approbation du rapport ! C'est en tout cas ce que beaucoup d'entre nous souhaitent.

Mais puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder le fond du problème lors de cette séance improvisée de commission, revenons-y et commençons tout d'abord par un petit rappel sur la fonction de greffier. Celle-ci est en fait duale. D'une part, le greffier est un officier public qui constate, par des écrits authentiques, l'accomplissement de formalités indispensables au bon fonctionnement de la justice. En cette qualité d'officier public, le greffier agit sans l'intervention du juge et dresse certains actes comme ceux de renonciation ou d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. D'autre part, comme le juge, le greffier appartient à l'ordre judiciaire. Vous trouverez d'ailleurs dans le Code judiciaire de multiples dispositions qui régissent de manière identique le statut du greffier et celui des juges : prestation de serment, installation, costumes, incompatibilité, résidence, absence, traitement fixé par la loi...

En tant que membre à part entière de l'ordre judiciaire, le greffier exerce différentes missions.

Tout d'abord, il assiste le juge, tant à l'audience que dans les cabinets des juges d'instruction et de la jeunesse. La mission de témoin ainsi confiée au greffier est une garantie importante contre l'arbitraire et, de ce fait, une sécurité pour le juge. C'est par sa signature apposée à côté de celle du juge que le greffier confère valeur authentique aux actes dressés et, notamment, aux jugements.

Ensuite, le greffier délivre des expéditions. Il est le seul habilité à apposer la formule exécutoire au bas d'une décision de justice.

Il a, en outre, un pouvoir de décision lorsqu'il rédige certains constats, par exemple en attestant qu'une décision a acquis force de chose jugée.

Enfin, il est responsable du gardiennage des minutes, des pièces à conviction et de l'accomplissement de nombreuses formalités qui sont sanctionnées pénalement par des amendes parfois importantes.

Depuis le vote de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre autorités publiques et syndicats des agents relevant de ces autorités, la fonction du greffier a, certes, évolué. Toutefois, c'est dans le sens d'une augmentation des responsabilités et du pouvoir de décision du greffier que l'on s'est orienté, notamment dans la récente loi qui a modifié diverses dispositions du Code judiciaire relatives au personnel des greffes et des parquets. En 1974, on considérait qu'il était impensable d'appliquer un statut syndical aux greffiers, à l'instar des juges. Les raisons de le croire, sont encore plus fortes aujourd'hui.

Votre argument, monsieur le ministre, selon lequel un statut identique doit être imposé aux secrétaires du parquet et aux greffiers est totalement biaisé. En effet, même s'ils jouissent du même traitement, leurs fonctions sont radicalement différentes. Le secrétaire du parquet reste entièrement sous la direction du magistrat auquel il est rattaché et ne dispose d'aucune compétence propre, au contraire des greffiers. N'oublions pas non plus que les secrétaires du parquet sont rattachés à des magistrats debout restant in fine sous l'autorité du Roi qui, selon l'article 153 de la Constitution, nomme et révoque les officiers du ministère public. Par contre, l'indépendance de la magistrature assise du siège est garantie constitutionnellement. Dès lors, il s'impose d'assurer davantage l'indépendance des greffiers dont la fonction est indispensable à l'acte de juger.

M. Hatry prend la présidence de l'assemblée

J'aimerais à présent attirer votre attention sur les conséquences pratiques de ce projet.

On risque tout d'abord d'assister à une fonctionnarisation de la profession ainsi qu'à une propension à ne plus vouloir assumer certaines responsabilités. Et vous vous doutez que le climat actuel engendré par le rapport de la commission sur les enfants disparus aura un effet démultiplicateur sur cette conséquence perverse.

Ensuite, le futur statut syndical qui sera offert aux greffiers entraînera sans nul doute une politisation de la fonction. L'identification politique qui résultera de l'affiliation syndicale semble totalement antinomique avec les exigences d'indépendance de notre pouvoir judiciaire.

Je comprends mal comment le gouvernement persiste dans cette optique alors que, depuis de nombreuses semaines, nos enceintes parlementaires et les médias sont noyés sous les déclarations d'intention de dépolitiser notre appareil judiciaire !

Enfin, la disposition litigieuse aboutira à noyer les revendications légitimes des greffiers et à leur enlever toute possibilité de négociation directe avec les magistrats et/ou le ministre. Rappelons-le, voici quelques mois, le Ceneger était partie prenante à une déclaration d'intention commune à l'ensemble des acteurs de la justice. Qu'en sera-t-il à l'avenir alors que nul n'ignore que la concertation sociale se déroulera en comité commun à l'ensemble des services publics et qu'elle aura donc lieu dans le cadre du statut de la fonction publique ? Je doute fort que les actuels organes de représentation des greffiers remplissent les conditions très strictes de représentativité imposées par le Roi pour être reconnus comme syndicat.

Je crains malheureusement que mon argumentation n'érode en rien l'obstination à vouloir imposer aux greffiers un statut syndical. Chacun de nous qui exercera, par son vote, une parcelle du pouvoir législatif, devrait s'assurer de connaître la finalité de la disposition qu'il va ­ ou ne va pas ­ voter. J'estime que tout acte législatif doit avoir pour but de répondre à un besoin et je ne comprends pas en quoi imposer un statut syndical aux greffiers est une fin en soi. Or, je n'ai depuis plusieurs semaines, entendu aucun des greffiers revendiquer ce pseudo-cadeau que l'on voudrait leur faire. Au contraire, il semble que plus de 90 % d'entre eux y soient radicalement opposés. Vous avez d'ailleurs dû recevoir de nombreux courriers à ce sujet.

Plus grave encore, les greffiers n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer et sont donc profondément frustrés et écoeurés de nos méthodes législatives. Comment pourrions-nous croire qu'ils seront partie prenante à la mise en place de leur statut alors qu'on leur a refusé le droit à la parole jusqu'à présent ? Et ce ne sont pas les promesses d'auditions après le vote de ce texte qui les satisferont ! Il s'agit là de méthodes législatives que je n'apprécie guère et qui n'argumentent en rien de cette nouvelle culture politique que l'on attend désespérément.

Je terminerai mon intervention en formulant une requête : à la suite de la discussion quelque peu animée que nous avons eue en commission, j'ai parcouru l'ensemble des documents parlementaires relatifs à ce projet mais je n'y ai trouvé nulle trace de la position ­ écrite du moins ­ du ministre de la Justice. J'estime que celui-ci devrait s'exprimer clairement devant le Parlement afin de lever toute équivoque sur les propos qu'il a tenus en d'autres lieux sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'une mesure dilatoire mais, simplement, d'un souci d'information complète dans un domaine où, je le rappelle, le Conseil d'État a démontré dans son avis que de nombreux principes étaient en jeu, qu'il revenait au pouvoir législatif d'apprécier. De plus, j'aimerais savoir dans quelle mesure cette disposition s'intègrera dans notre organisation judiciaire et dans les projets de réforme en cours.

À tout le moins, je serais heureuse d'entendre les interventions des éminents juristes de la commission de la Justice qui ont, voici à peine quelques mois, voté une réforme du Code judiciaire renforçant les liens entre les greffiers et les magistrats, ce qui semble contradictoire avec la position défendue dans cet article 12, littera F.

J'ai entendu à plusieurs reprises M. le Premier ministre Dehaene s'engager à amender les projets en cours de discussion au Parlement afin de respecter les recommandations de la commission « Dutroux-Nihoul et consorts ». Je pense que le moment est venu de conformer les actes à la parole.

Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous ferez droit à ma demande d'obtenir certains engagements formels de la part du ministre de la Justice, puisque selon vos propres dires, monsieur le ministre de la Fonction publique, c'est lui qui sera amené à négocier ultérieurement avec les greffiers. L'idéal serait évidemment un vote positif sur notre amendement ou encore un renvoi de celui-ci devant la commission de la Justice.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Leduc.

Mevrouw Leduc (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, normaliter diende het wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken probleemloos te worden goedgekeurd.

Het betreft immers een technisch ontwerp waarover er een consensus heerst voor 46 van de 47 artikelen.

De VLD-fractie ­ en wij staan met dit standpunt niet alleen ­ kan zich echter geenszins akkoord verklaren met de bewoordingen van artikel 12, littera F.

Ingevolge de wijziging voorgesteld voor artikel 12 komen de griffiers van de rechterlijke orde niet meer voor in de categorieën van personen op wie de wet van 19 december 1974 niet van toepassing kan worden verklaard.

De regering argumenteert dat de uitsluiting niet gerechtvaardigd is daar de wet van toepassing is op de secretarissen van de parketten die een administratief en geldelijk statuut hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de griffiers van de rechterlijke orde.

De ware reden is echter dat deze maatregel voortvloeit uit een plan tot intersectoraal akkoord, getekend op 8 mei 1996, en dat er terzake in het Comité A zware druk werd uitgeoefend door sommige syndicaten.

Indien het ontwerp in zijn huidige vorm wordt aangenomen zal de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden bij koninklijk besluit van toepassing kunnen worden verklaard op de griffiers van de rechterlijke orde.

De griffiers behoren krachtens de wet van 18 juni 1869 uitdrukkelijk tot de rechterlijke orde. Zij maken deel uit van de diensten die de rechterlijke macht uitoefenen. Daarom moet de griffier principieel hetzelfde statuut hebben als de rechter. Dit statuut wordt geregeld door het Gerechtelijk Wetboek.

Het ambt van griffier vertoont een dualiteit in die zin dat de griffier enerzijds een openbaar ambtenaar is die belast is met gerechtelijke taken en dat hij anderzijds de persoon is die de rechter moet bijstaan in al zijn ambtsverrichtingen waarbij hij als lid van de rechterlijke orde optreedt.

De rechter ondertekent geen rechtsgeldige akte zonder de handtekening van de griffier. Het ambt van griffier moet dus onlosmakelijk verbonden blijven met dat van de rechter. Het is noodzakelijk dat de griffier die naast en met de rechter publiek optreedt voor het publiek de nodige onafhankelijkheid bewaart en die ook naar buiten uitstraalt. Wanneer de griffier bijstand verleent aan de rechter maakt hij integrerend deel uit van de rechtbank of het hof.

Op een ogenblik dat de ogen van de publieke opinie gericht zijn op het gerechtelijk apparaat, is het de taak van deze assemblee de depolitisering in Justitie te bewerkstellingen.

Het syndicaal lidmaatschap kan bezwaarlijk worden losgekoppeld van de politieke binding en invloedssfeer, eigen aan syndicale groeperingen.

Artikel 12, in fine, gaat radicaal in tegen de algemene roep naar meer depolitisering. Een politieke kleur is onverenigbaar met de zo noodzakelijke ongebondenheid van de rechterlijke macht.

Bij de bespreking van onderhavig ontwerp kon de VLD-fractie zich geenszins akkoord verklaren met de gang van zaken, vooral omdat de griffiers, die toch een belangrijke groep zijn, in tegenstelling tot alle andere groepen, niet werden geraadpleegd over een eventuele onderwerping aan het syndicaal statuut. De minister van Justitie had hierop nochtans aangedrongen.

Uit een brief van minister De Clerck aan de voorzitter van de Confederatie der Griffiers citeer ik volgende passus : « Ik ben van mening dat het toekennen van een syndicaal statuut op de eerste plaats een zaak is van de betrokken personeelsgroep zelve. Ik heb daarom mijn achtbare collega André Flahaut aangeschreven om hem aan deze zienswijze van mijzelf te herinneren. Ik heb hem tevens de vraag gesteld om ook met uw organisatie omtrent de door u geviseerde bepaling in het betrokken wetsontwerp de dialoog aan te gaan ten einde de bespreking in het parlement te kunnen voeren met kennis van alle argumenten van alle betrokkenen zodat een wel overwogen eindbeslissing kan worden getroffen. »

Blijkbaar werd de aanbeveling van de minister van Justitie niet ernstig genoeg gevonden.

De Confederatie van de Griffiers is op zijn minst representatief te noemen. Van deze beroepsorganisatie maken 90 % van de hoofdgriffiers en een ruime meerderheid van griffiers deel uit. Het is dan ook onbegrijpelijk dat met deze confederatie geen overleg werd gepleegd. Ondanks ons aandringen vond men het ook niet nodig om de minister van Justitie in deze zaak te horen. Nu het debat omtrent de hervorming van de Justitie volop aan de gang is, is dit totaal onaanvaardbaar, te meer daar deze materie alles te maken heeft met de werking van het gerecht.

Tijdens de besprekingen in de commissie voor de Justitie heb ik erop gewezen dat de procureur-generaal en de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie eveneens hebben aangedrongen op de schrapping van littera F in artikel 12 van het ontwerp. Ook dit signaal van 's lands hoogste magistraten wordt als onbeduidend van de hand gewezen.

De VLD-fractie blijft ervan overtuigd dat de goede werking van het gerecht geschaad wordt door de inlassing van artikel 12, littera F. Dit is in de huidige maatschappelijke context onaanvaardbaar. Daarom hebben wij ons amendement opnieuw ingediend in de plenaire vergadering. Alleen als dit wordt aanvaard, kan de VLD-fractie het ontwerp goedkeuren.

M. le président . ­ La parole est à M. Flahaut, ministre.

M. Flahaut , ministre de la Fonction publique. ­ Monsieur le président, je voudrais à nouveau insister sur l'importance du projet de loi qui nous occupe. Il constitue un ensemble mais mes propos porteront aujourd'hui sur l'article qui fait l'objet d'amendements.

Comme j'ai pu le dire à maintes reprises tant en commission du Sénat, de la Chambre qu'en séance plénière à la Chambre, il convient d'apporter deux précisions : l'une sur le contenu du statut syndical et l'autre, sur la portée du présent projet de loi.

Le statut syndical a notamment pour objet de fixer les procédures de négociation et de concertation qui traduisent, dans notre pays, la volonté de dialogue avec les interlocuteurs sociaux. C'est cette volonté de dialogue qui a permis la signature de l'accord intersectoriel qualificatif en ce qui concerne, entre autres, la redistribution et la réduction du temps de travail, les droits minimaux et le statut syndical. La signature de ce document a été apposée voici près d'un an. Où en est l'exécution ?

Les procédures relatives au statut syndical n'entraînent pas directement de conséquences sur les fonctions des membres du personnel.

Je le répète, le projet de loi a uniquement pour objet de permettre au Roi de rendre le statut syndical applicable aux greffiers de l'ordre judiciaire. En d'autres termes, la modification de la loi sur le statut syndical ne suffit pas pour rendre les procédures de négociation et de concertation applicables ipso facto aux greffiers de l'ordre judiciaire. Comme l'a dit notre rapporteur, il faudra encore procéder à une modification de l'arrêté royal exécutant cette loi.

Je tiens à être très précis sur ce point. Vous dites, madame, que le ministre de la Justice n'a pas fait de déclaration écrite sur cette question. Je tiens à souligner que le ministre de la Justice et moi-même, en réponse à une question qui nous était adressée à la Chambre, nous sommes engagés à entamer, immédiatement après le vote de la loi, les concertations indispensables avec les greffiers afin d'étudier leur statut spécifique. Cet arrêté royal ne pourra donc être pris avant la fin de cette concertation.

Je voudrais ajouter que le fait d'accorder le bénéfice du statut syndical aux greffiers de l'ordre judiciaire n'est pas contraire à la liberté d'association. En effet, cette mesure n'implique pas que les greffiers soient automatiquement membres de telle ou telle organisation syndicale.

Il n'entre pas non plus dans nos intentions de nier l'appartenance des greffiers à l'ordre judiciaire, laquelle a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'État. Je tiens toutefois à souligner que la Chambre a soumis à cette institution des amendements similaires à ceux qui émanent de votre assemblée. Le Conseil d'État a fait remarquer que les greffiers ne sont pas des magistrats et ne bénéficient donc pas des mêmes garanties d'indépendance et d'inamovibilité. Au contraire, les similitudes de statut des greffiers et des secrétaires au parquet plaident en faveur de l'application du statut syndical à cette catégorie du personnel judiciaire. Le Conseil d'État a laissé le choix au gouvernement et au Parlement.

Telles sont les précisions que je tenais à apporter. J'insiste sur l'importance de l'engagement qui a été pris conjointement par deux ministres au nom du gouvernement, à l'égard de cette catégorie de personnel, engagement que nous entendons respecter.

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Leduc.

Mevrouw Leduc (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, indien alle Belgen gelijk zijn voor de wet, waarom sluit de minister dan die ene categorie uit, de griffiers, die uitdrukkelijk vroegen gehoord te worden ? De minister zegde dat zij nu zullen worden gehoord. Eigenlijk moesten zij zoals alle andere categorieën worden gehoord vóór de stemming van het wetsontwerp. In deze tijden, waarin de depolitisering zou moeten primeren, is dit een jammerlijk voorval. Op dit onderdeel na, steunen wij het wetsontwerp. De minister zegt dat hij het standpunt van de minister van Justitie niet kent. De passage die ik voorlas uit de brief van de minister van Justitie, illustreert nochtans duidelijk zijn houding. Ik betreur bijgevolg het antwoord van de minister.

M. le président . ­ La parole est à M. Flahaut, ministre.

M. Flahaut, ministre de la Fonction publique. ­ Monsieur le président, je répète que les deux ministres se sont engagés au nom du gouvernement, en séance plénière de la Chambre, à la concertation et au dialogue avant toute prise de dispositions en la matière.

De voorzitter . ­ Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene bespreking, verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij artikel 12, waarbij amendementen werden ingediend.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close, et nous passons à l'examen de l'article 12, auquel des amendements ont été déposés.

L'article 12 est rédigé comme suit :

Art. 12. À l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 22 juillet 1993 et 21 décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A. le § 1er , 2º, est remplacé par la disposition suivante :

« 2º a) des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française;

b) des établissements d'enseignement créées par les communautés ou au nom de celles-ci;

c) des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la Commission communautaire française;

d) des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française; »;

B. le § 1er , 3º, est remplacé par la disposition suivante :

« 3º des établissements de l'enseignement subventionné créé par la Commission communautaire française, des provinces, des communes, de la Commission communautaire flamande ainsi que tous autres organismes provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la Constitution; »;

C. le § 1er , 6º, est abrogé;

D. le § 2, 1º, est remplacé par la disposition suivante :

« 1º a) au personnel des Services de la Chambre des représentants et du Sénat;

b) aux membres et au personnel de la Cour des comptes;

c) aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service d'enquêtes attaché à chacun de ces comités, visés par la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements;

d) aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux; »;

E. le § 2, 1ºbis , est abrogé;

F. le § 2, 2º, est remplacé par la disposition suivante :

« 2º aux magistrats de l'ordre judiciaire; ».

Art. 12. In artikel 1 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, 19 juli 1983, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 22 juli 1993 en 21 december 1994 en bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. paragraaf 1, 2º, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 2º a) de besturen en andere diensten van de gemeenschaps- en gewestregeringen en de besturen en andere diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

b) de onderwijsinstellingen opgericht door of namens de gemeenschappen;

c) de niet-gesubsidieerde onderwijsinstellingen opgericht door de Franse gemeenschapscommissie;

d) de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de gemeenschappen, de gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie; »;

B. paragraaf 1, 3º, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 3º de gesubsidieerde onderwijsinstellingen opgericht door de Franse Gemeenschapscommissie, provincies, gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en alle andere provinciale of plaatselijke instellingen bedoeld in de artikelen 162 en 165 van de Grondwet; »;

C. paragraaf 1, 6º, wordt opgeheven;

D. paragraaf 2, 1º, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 1º a) het personeel van de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat;

b) de leden en het personeel van het Rekenhof;

c) de leden, griffiers en personeel van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten alsmede het hoofd, de leden en het personeel van de aan elk van die comités verbonden Dienst enquêtes, bedoeld in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten;

d) de federale ombudsmannen bedoeld in de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen; »;

E. paragraaf 2, 1ºbis , wordt opgeheven;

F. paragraaf 2, 2º, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 2º magistraten van de rechterlijke orde; ».

De heer Loones stelt volgend amendement voor :

« Het bepaalde onder letter F doen vervallen. »

« Supprimer le littera F. »

Mme Leduc et M. Vergote proposent l'amendement que voici :

« Au littera F de cet article, remplacer la dernière ligne par ce qui suit :

« 2º aux magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire; »

« In letter F het 2º vervangen als volgt :

« 2º magistraten en griffiers van de rechterlijke orde; »

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'amendement que voici :

« Supprimer le littera F. »

« Het bepaalde onder letter F doen vervallen. »

Le vote sur les amendements est réservé.

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.

Mesdames, messieurs, notre ordre du jour de ce matin est ainsi épuisé.

Onze agenda voor vanmorgen is afgewerkt.

Le Sénat se réunira cet après-midi à 14 h 30.

De Senaat vergadert opnieuw vanmiddag om 14.30 uur.

La séance est levée.

De vergadering is gesloten.

(La séance est levée à 10 h 45.)

(De vergadering wordt gesloten om 10.45 uur.)