1-73

1-73

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 14 NOVEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER D'HOOGHE AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « DE AFBAKENING VAN DE TELEFOONZONES BIJ BELGACOM »

QUESTION ORALE DE M. D'HOOGHE AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LA DÉLIMITATION DES ZONES TÉLÉPHONIQUES DE BELGACOM »

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de Vice-Eerste minister en de minister van Economie en Telecommunicatie over « de afbakening van de telefoonzones bij Belgacom ».

Het woord is aan de heer D'Hooghe.

De heer D'Hooghe (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, de liberalisering van de telecommunicatiemarkt leidde tot nieuwe producten en kostenwijzigingen voor de gebruiker. Het toenemend belang van het dataverkeer en de telecommunicatie deed de omzet van de dienstverlenende bedrijven stijgen. Ondanks de grotere technische mogelijkheden blijft de zone-afbakening van het Belgisch telefoonnet ongewijzigd. Die is voor sommige abonnees klantonvriendelijk en discrimineert vooral de abonnees van de kleinere zones. Zij zullen immers proportioneel meer gesprekken hebben met abonnees uit aanpalende zones en zones op lange afstand dan abonnees uit grote zones.

De gemiddelde kostprijs van een gesprek wordt dus verhoogd voor de abonnees uit kleine zones. Dit nadeel wordt slechts in zeer geringe mate gecompenseerd door een iets lager abonnementsgeld. Bovendien is het grondgebied van bepaalde gemeenten verdeeld over twee of drie zones, wat hinderlijk is voor de betrokken abonnees.

Over deze problematiek wens ik de minister een aantal vragen te stellen. Kan de minister een realistisch beeld geven van het abonnee-aantal in grote, middelgrote en kleine zones ? Wat is het procentuele aandeel van tariefeenheden aangerekend voor zonale, interzonale-naburige en interzonale-lange afstandsgesprekken in de verschillende zones ? Kan deze vergelijking, bij wijze van voorbeeld, toegelicht worden voor de zones 09 enerzijds en 053, 054 en 055 anderzijds ? Ik stel die vraag omdat men van plan is een 05 zone te creëren.

Wat gaat men doen voor de abonnees van gemeenten wiens grondgebied zich over verschillende telefoonzones uitstrekt ? Wordt er werk gemaakt van meer homogene en grotere zones ?

De 05 zone betekent in feite de fusie van de zones 053, 054 en 055. Hoe zal die 05 zone er concreet uitzien ?

Welke initiatieven staan er op stapel om de discriminatie weg te werken van abonnees uit kleinere zones tegenover abonnees uit grotere zones ?

De Voorzitter. ­ Het woord is aan minister Derycke die antwoordt namens minister Di Rupo, Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mijnheer de Voorzitter, ziehier het antwoord van de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie. Inzake de problematiek van de afbakening van de telefoonzones zal de heer D'Hooghe wel willen begrijpen dat het voor Belgacom moeilijk is om een becijferd antwoord te verstrekken zonder gegevens van zeer grote commerciële en strategische waarde prijs te geven.

Op de vooravond van de volledige liberalisering van de telecommarkt zouden deze gegevens, eens openbaar gemaakt, inderdaad kunnen worden uitgebuit door de potentiële concurrenten van Belgacom. Belgacom is er zich evenwel van bewust dat de huidige indeling in telefoonzones in bepaalde gevallen ongunstig kan zijn voor een zeer beperkt aantal gebruikers. De onderneming stelt alles in het werk om in het kader van haar commerciële politiek aan deze toestand te verhelpen.

In die optiek werd het verschil tussen de grote en de kleine zones gevoelig verminderd door de invoering van het tarief « interzonale gesprekken naburige bestemming ». De abonnees van de zone Aalst genieten bijvoorbeeld gunstvoorwaarden voor gesprekken met de aangrenzende zones Gent en Brussel. Tijdens de « rode tariefperiode » is de prijs viermaal minder hoog dan de prijs van interzonale lange-afstandsgesprekken.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer D'Hooghe voor een repliek.

De heer D'Hooghe (CVP). ­ Ik stel vast dat wij hervallen in oude gewoonten : een bedrijf dat een monopolie-positie heeft, wenst haast geen informatie vrij te geven. De bereidheid daarentegen om de toestand inzake de zone-afbakening te herzien is positief. In elk geval zal ook dit bedrijf geconfronteerd worden met de liberalisering van de markt. Zonder de nodige stappen zal dit bedrijf vanaf 1998 uit de markt worden geconcurreerd, wat betekent dat de reorganisatie van de zones niet alleen voor de cliënt, maar ook voor het bedrijf positief is.

Gezien de bevoegde minister hier niet aanwezig is, wil ik op deze problematiek later terugkomen. In ieder geval wens ik er de aandacht op te vestigen dat in artikel 13 van het beheerscontract criteria inzake tarieven worden vooropgesteld. Ik hoop bij een volgende gelegenheid met de bevoegde minister over de toepassing hiervan te kunnen discussiëren. Ik beschouw deze vraag dan ook eerder als een startpunt voor een debat ten gronde.

De Voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.