1-60

1-60

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU LUNDI 22 JUILLET 1996

VERGADERINGEN VAN MAANDAG 22 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT MODERNISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN TOT VRIJWARING VAN DE LEEFBAARHEID VAN DE WETTELIJKE PENSIOENSTELSELS

WETSONTWERP TOT BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID EN TOT PREVENTIEVE VRIJWARING VAN HET CONCURRENTIEVERMOGEN

WETSONTWERP STREKKENDE TOT REALISATIE VAN DE BUDGETTAIRE VOORWAARDEN TOT DEELNAME VAN BELGIE AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

Algemene beraadslaging

PROJET DE LOI PORTANT MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSURANT LA VIABILITÉ DES RÉGIMES LÉGAUX DES PENSIONS

PROJET DE LOI RELATIVE À LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET À LA SAUVEGARDE PRÉVENTIVE DE LA COMPÉTITIVITÉ

PROJET DE LOI VISANT À RÉALISER LES CONDITIONS BUDGÉTAIRES DE LA PARTICIPATION DE LA BELGIQUE À L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EUROPÉENNE

Discussion générale

De Voorzitter . ­ Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, van het wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van het wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

Nous abordons l'examen du projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, du projet de loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du projet de loi visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Zoals overeengekomen zullen wij dit debat aanvatten met een algemene bespreking over de drie ontwerpen van kaderwet.

Comme convenu, nous procéderons tout d'abord à la discussion « générale générale », si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à une discussion générale sur l'ensemble des trois projets de loi.

Het woord is aan de Eerste minister.

De heer Dehaene , Eerste minister. ­ Mijnheer de Voorzitter, ik ga graag in op het voorstel van het Bureau van de Senaat om het debat over de drie kaderwetten te laten voorafgaan door een algemene bespreking over de draagwijdte van deze drie wetten en een inleidende uiteenzetting vanwege de Regering. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid, in een serener klimaat dan dat van de jongste weken, klaarheid te scheppen inzake een aantal punten en de benadering van de Regering naar voren te brengen.

Mijn betoog bestaat uit drie delen. Eerst zal ik ingaan op de juridische draagwijdte van de drie wetten. Vervolgens zal ik de doelstellingen van deze drie wetten toelichten en ten slotte zal ik het hebben over de institutionele of de communautaire dimensie die sommigen aan deze ontwerpen toeschrijven.

De draagwijdte van de onderhavige wetsontwerpen heeft heel wat commentaar uitgelokt. Sommigen beweren dat door deze wetten het Parlement buiten spel wordt gezet en aarzelen zelfs niet te spreken over een aanslag op de democratie. Daarom is het wellicht goed de toestand te objectiveren aan de hand van een meer juridische analyse van de draagwijdte van deze wetten.

Artikel 108 van de Grondwet kent de Koning de bevoegdheid toe besluiten te nemen om wetten uit te voeren zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen. Het betreft hier gewone wetten en hun uitvoeringsbesluiten. De rechterlijke macht toetst de uitvoeringsbesluiten op hun conformiteit aan de bepalingen van de wet. De Raad van State kan de uitvoeringsbesluiten vernietigen.

Naast de gewone wetten spreekt de rechtsleer ook over kaderwetten en opdrachtwetten. Volgens professor Alen zijn kaderwetten wetten waarbij de wetgever zich ertoe beperkt de krachtlijnen van de regeling uit te werken en waarbij de Koning wordt belast met de verdere uitwerking en de invulling van de geschetste principes. De besluiten in uitvoering van kaderwetten blijven gewone koninklijke besluiten, die in principe de wet niet kunnen wijzigen of opschorten. Het wettelijk kader kan hierbij soms zeer ruim zijn en een grote beoordelingsmarge laten aan de Regering. Een klassiek voorbeeld hiervan is de wetgeving inzake werkloosheid.

Van een andere orde zijn de opdrachtwetten. Volgens de Raad van State in zijn advies van 1988 bij de wet op de vrijwaring van het concurrentievermogen gaat het over wetten waarbij de Koning bij toepassing van artikel 105 van de Grondwet een bredere normeringsbevoegdheid dan bedoeld in artikel 108 wordt verleend.

Volgens artikel 105 heeft de Koning geen andere macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, Hem uitdrukkelijk toekennen. In tegenstelling met de gewone koninklijke besluiten en uitvoeringen van wetten of kaderwetten, kunnen koninklijke besluiten in uitvoering van opdrachtwetten wel wetten wijzigen. De Raad van State zegt hierover het volgende : « De essentie van opdrachtwetten is dat ze de Koning de bevoegdheid verlenen om de geldende wetgeving op te heffen, aan te vullen, te wijzigen of te vervangen. » Dit is de essentie, voor de rest kan men op deze opdrachtwetten, naar gelang hun intensiteit, allerhande etiketten kleren, die echter niets wijzigen aan de grond van de zaak, met name dat het om opdrachtwetten gaat.

De uitvoeringsbesluiten van opdrachtwetten blijven reglementaire akten, bijgevolg kunnen ze getoetst worden aan de opdrachtwet, zijn ze onderworpen aan het wettigheidstoezicht van hoven en rechtbanken en kunnen ze worden vernietigd door de Raad van State. Zo luidt de rechtsspraak, zowel van het Hof van cassatie als van de Raad van State.

Sinds de jaren tachtig is het steeds meer de regel geworden koninklijke besluiten in uitvoering van opdrachtwetten door het Parlement te laten bekrachtigen. Dit heeft het voordeel dat de koninklijke besluiten aldus verheven worden tot wetten. De Raad van State zegt hierover expliciet het volgende : « Door bekrachtiging worden de koninklijke besluiten wetten. » In zijn advies dringt de Raad van State er trouwens op aan dat deze bekrachtiting met terugwerkende kracht zou gebeuren, teneinde elke dubbelzinnigheid te vermijden. Door de parlementaire bekrachtiging worden de koninklijke besluiten geacht van meet af aan wetten te zijn. De beslissing om de koninklijke besluiten al dan niet te bekrachtigen, ligt evenwel in de handen van de wetgever, die kan weigeren een besluit te bekrachtigen waardoor, overeenkomstig het bepaalde in deze drie opdrachtwetten, het niet-bekrachtigde koninklijk besluit wordt opgeheven op de uiterste datum die voor bekrachtiging in de wet was voorgeschreven.

Il est donc erroné de prétendre que le Parlement se met hors jeu en approuvant ces lois. En effet, le législateur ne renonce pas à son pouvoir. Il esquisse le cadre et définit la mission du Roi. Le Roi ne peut intervenir que dans les limites de ce cadre légal. Par ailleurs, à défaut de confirmation, ces arrêtés expirent dans les délais prévus.

Ce procédé présente l'avantage ­ observe à juste titre le Conseil d'État ­ de laisser le dernier mot au législateur de sorte que l'arrêté royal apparaît en quelque sorte comme établissant un régime provisoire. Il va également de soi qu'au moment de la confirmation, le Parlement conserve son droit entier d'amendement. Les lois de confirmation peuvent en outre être évoquées par le Sénat comme c'est d'ailleurs actuellement le cas pour les lois-cadres. Il est d'ailleurs bon que le Sénat ait prévu, dans la loi sur le Conseil d'État, que des arrêtés royaux pris en exécution de lois d'habilitation doivent obligatoirement ­ comme c'est le cas pour des projets de loi ­ être soumis à l'avis du Conseil d'État. Il convient en outre de souligner que la notion de loi d'habilitation est reprise pour la première fois dans une de nos lois de base.

Il appartiendra au Conseil d'État de vérifier si les arrêtés royaux respectent le cadre de la mission conférée, ce qui implique notamment que le Conseil d'État devra vérifier ­ comme pour les projets de lois, d'ailleurs ­ si le Gouvernement fédéral a respecté la limite de ses compétences.

Le Conseil d'État vérifiera également si tous les arrêtés royaux sont pris en exécution de l'article 78 de la Constitution. En effet, en vertu des lois d'habilitation, le Roi ne peut agir que dans des matières bicamérales optionnelles puisque les trois projets qui vous sont soumis sont basés sur l'article 78. Cela implique, comme le fait remarquer le Conseil d'État, une sérieuse restriction des compétences conférées.

Les paroles indignées prononcées par certains membres de la Chambre concernant une mise hors jeu du Parlement ne sont donc pas fondées. Les lois d'habilitation ont toujours existé dans notre pays. En outre, tous les parlements utilisent de telles techniques législatives. Ces dernières sont parfaitement acceptables et se justifient pleinement quand le pays, comme aujourd'hui, est confronté à d'importants défis.

Met de drie wetsontwerpen die de Regering voorstelt, wil zij de drie belangrijke doelstellingen die reeds in de regeringsverklaring werden naar voor gebracht, realiseren binnen het tijdsbestek dat ons van buitenaf wordt opgelegd. De Regering heeft steeds gezegd dat de werkgelegenheid de prioriteit had. Een van de basisvoorwaarden om de werkgelegenheid te kunnen handhaven, laat staan te ontwikkelen, is het behoud van de competitiviteit van onze economie. De huidige wet op de competitiviteit, die de reële lonen blokkeert, loopt eind 1996 af. De Regering wil echter vermijden dat hierna allerlei inhaalmanoeuvers plaatshebben en dat de competitiviteit, die door deze wet verbeterd werd, schade oploopt. Dit streven wij na met het eerste wetsontwerp.

Ce premier projet de loi traduit essentiellement les éléments du contrat pour l'avenir. Ce dernier avait fait l'objet d'un accord à la suite de la négociation établie entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. Il n'a malheureusement pas pu être approuvé par l'ensemble des partenaires sociaux. Nous sommes néanmoins convaincus que les éléments discutés au cours de cette négociation sont fondamentaux pour le maintien de la compétitivité de notre économie ainsi que pour le bon déroulement d'une politique de l'emploi réduisant radicalement le chômage dans notre pays.

C'est la raison pour laquelle ce premier projet de loi sur la compétitivité et l'emploi reprend les éléments essentiels du contrat pour l'avenir en termes d'évolution salariale ­ domaine où nous devons absolument maintenir un parallélisme avec nos principaux concurrents sur le marché européen ­ mais intègre aussi l'option de base de ce contrat, c'est-à-dire une politique de redistribution de l'emploi organisée en recourant à toutes les techniques de choix individuels dans le cadre d'une politique de réduction du temps de travail et d'une plus grande flexibilité du marché de l'emploi. Le maintien de la compétitivité au point de vue des coûts, une politique de redistribution de l'emploi et une politique de flexibilité accrue du marché de l'emploi constituent les fondements d'une politique globale conforme aux axes définis par le Livre blanc et concrétisés au sommet européen d'Essen.

Het is dus van essentieel belang dat ons werkgelegenheidsbeleid zich inschrijft in het Europees kader. Met de goedkeuring van het eerste ontwerp zal het Parlement hiertoe het wettelijk kader creëren. De Regering zal de sociale partners uitnodigen om zich in dat wettelijk kader in te schrijven. Zij hoopt met de sociale partners tot akkoorden te kunnen komen, om te beginnen tot een interprofessioneel akkoord voor de periode 1997-1998, dat vooral zal handelen over de werkgelegenheid. Met dit ontwerp zal de Regering alleszins kunnen vermijden dat na eind 1996 de loonkosten ontsporen en aldus onze competitiviteit in het gedrang brengen. Desnoods zal de Regering hiervoor zelf initiatieven nemen.

Le second projet de loi qui vous est soumis concerne la modernisation de la sécurité sociale. Nous devons également adapter la sécurité sociale aux changements de société et la préparer aux bouleversements du siècle prochain qui sera celui de la société de l'information. Nous devrons surtout veiller à rencontrer le défi démographique auquel nous serons confrontés. La sécurité sociale doit être modernisée, réformée, de façon à ce qu'au XXIe siècle, notre économie reste une économie de marché, socialement et, de plus en plus, écologiquement corrigée. L'objectif à atteindre consiste à conserver les caractéristiques de l'économie européenne telle que nous l'avons connue dans la période de l'après-guerre.

Het is van essentieel belang dat wij het financieel evenwicht in de sociale zekerheid kunnen handhaven, zowel op korte als op langere termijn.

Het testdossier in deze hervorming is zonder meer het pensioendossier. Wij staan voor de uitdaging om geleidelijk de gelijkheid tussen man en vrouw te realiseren. Hoewel het uit deze operatie niet noodzakelijk voortvloeit, moeten wij afremmingsmechanismen inbouwen zodat het regime ook in de volgende eeuw, waarin wij geconfronteerd zullen worden met een demografische uitdaging, leefbaar blijft. Wij willen niet raken aan de pensioenen van de huidige gepensioneerden, niettemin hebben ook degenen die in een periode van sterkere veroudering van de bevolking die ons ongetwijfeld te wachten staat met pensioen gaan, recht op een verzekerd wettelijk pensioen.

Cette matière constitue donc un des dossiers clés de la réforme de la sécurité sociale.

Je suis convaincu qu'une forte volonté politique s'exprimera en faveur du régime des pensions mais il n'en ira peut-être pas de même en ce qui concerne le système d'assurance maladie-invalidité qui doit faire l'objet d'une attention particulière car la pression risquant d'en briser l'équilibre sera plus importante, étant donné l'évolution démographique.

Or, continuer à assurer des soins de santé corrects à notre population est essentiel pour le bien-être de celle-ci. Nous devons donc veiller à préserver ce que je considère comme un des acquis majeurs de notre société, surtout lorsque l'on compare notre État à d'autres, y compris à l'échelon européen. En effet, nous sommes parvenus à établir une certaine égalité ­ compte tenu du niveau moyen des revenus ­ quant à l'accès aux soins de santé.

Het is belangrijk ook het beheer van de sociale zekerheid aan te passen aan de informatiemaatschappij van morgen, en gebruik te maken van deze nieuwe informatietechnieken om de doorzichtigheid en de efficiëntie van de sector aanzienlijk te vergroten.

Belangrijk is ook de administratieve overlast, die deze sector soms veroorzaakt voor de bedrijven, sterk te vereenvoudigen en te verlichten. Wij moeten voorkomen dat eenzelfde informatie verschillende keren wordt opgevraagd. De overheid en de sociale zekerheid moeten zich zodanig organiseren dat, van zodra de gegevens beschikbaar zijn, deze automatisch terechtkomen waar zij nodig zijn. Het komt er dan ook op aan op dat vlak belangrijke administratieve hervormingen te realiseren met aandacht voor een autonoom beheer van de verschillende parastatale instellingen.

De modernisering van de sociale zekerheid die op korte termijn voor een financieel evenwicht moet zorgen en op lange termijn voor structuren en mechanismen moet zorgen die het systeem leefbaar houden, kan niet los worden gezien van de sanering van de openbare financiën. Als er één domein is waarop de lasten van de openbare schuld zwaar doorwegen, dan is het vanzelfsprekend de sociale zekerheid. Vandaar is het onjuist ­ en ik geef toe dat ook wij ons regelmatig aan deze fout hebben bezondigd ­ om de sanering van de publieke financiën enkel te verantwoorden vanuit de toetredingsvoorwaarden tot de Monetaire Unie; ook zonder de Monetaire Unie is deze sanering nodig om opnieuw ruimte te scheppen voor het voeren van een echt beleid, voor het verminderen van de lasten en om de demografische uitdaging, meer bepaald de verbintenissen inzake pensioenen, te kunnen aangaan. Om ruimte te scheppen voor dit alles is de sanering van de openbare financiën op relatief korte termijn essentieel.

Le Traité sur l'Union européenne et sur l'Union monétaire nous a donné des arguments supplémentaires en faveur de la réalisation de cet assainissement des finances publiques.

L'objectif de la troisième loi qui vous est présentée est de répondre, pour la fin 1997, aux critères et aux objectifs fixés par le Traité, de manière à présenter un dossier complet et défendable à 100 p.c. au moment de l'évaluation, en 1988. Cependant, je le répète, il s'agit là d'une raison supplémentaire qui nous incite à procéder à l'assainissement des finances publiques, mais ce n'est pas la raison première ni la raison unique. En fait, indépendamment de l'Union européenne, compte tenu de l'évolution, du défi démographique devant lequel nous nous trouvons, nous avons toutes les raisons de réaliser cet assainissement. L'Union monétaire nous a aidés en ce sens qu'elle nous a obligés à observer une discipline planifiée et à respecter un timing. Au cours des quatre dernières années, cela nous a permis de réduire de façon systématique le solde net à financer qui est passé de 7 p.c. en 1993 à 4,1 p.c. en 1995, pour atteindre 3 p.c. dès 1996. C'est une prestation que peu de pays ont réussie au cours d'une période de crise économique qui rend, bien entendu, plus difficile la réalisation d'un tel objectif. C'est une raison de plus pour continuer à travailler dans ce sens.

Wij moeten deze doelstelling te allen prijze halen om een sterker toetredingsdossier te kunnen voorleggen. In dat verband mag niets aan het toeval worden overgelaten; de Regering moet dus over alle middelen kunnen beschikken om snel en permanent te reageren. Wij moeten daarbij niet alleeen oog hebben voor het netto te financieren saldo, maar ook voor de evolutie van de schuldratio. Naast het mechanisch effect van de vermindering van het netto te financieren saldo op de schuldratio moeten wij ook een specifieke en autonome inspanning doen door de opbrengst van de realisatie van activa te gebruiken voor de schuldvermindering. Op een periode van vier jaar zou de schuldratio op die wijze met 10 pct. kunnen worden verminderd. Ik schrijf mij volledig in in het Ecofin-advies om voor het netto te financieren saldo iets onder de 3 pct. te mikken zodat we de zekerheid hebben om minstens de 3 pct. te halen. Ik sluit mij ook aan bij de aanbeveling van Ecofin om een specifieke autonome inspanning te leveren voor het beheersen van de schuldratio. Op die wijze kunnen wij een sterk dossier aan de Europese Monetaire Unie voorleggen.

À la lumière des discussions qui ont eu lieu à la Chambre et qui ont trouvé un large écho dans l'opinion publique, j'estime qu'il importe de ne pas perdre de vue l'élément institutionnel de l'Union monétaire. Je suis persuadé que l'Europe du vingt et unième siècle dépendra en grande partie de la réussite ou de l'échec de l'Union monétaire.

Men kan niet genoeg benadrukken dat het welslagen van de Monetaire Unie, overeenkomstig het verdrag, de timing en de criteria van dit verdrag, bepalend zal zijn voor de institutionele evolutie van Europa. Ook de noodzakelijke verdieping van Europa, die wij moeten realiseren op de Intergouvernementele Conferentie, zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van het welslagen van de Monetaire Unie. Het is van het allergrootste belang dat wij ons in de eerste groep van landen die tot de monetaire unie toetreden, bevinden.

In het Kamerdebat heb ik dan ook met enige verwondering vastgesteld dat de spanning in de verhouding tussen de Gemeenschappen en Gewesten van ons land gestegen is. Sommigen hebben zelfs niet geaarzeld te verklaren dat België afstevent op een boedelscheiding zoals in het vroegere Tsjechoslowakije. Alhoewel deze uitspraken wellicht voor een deel toe te schrijven zijn aan zenuwachtigheid en verhitte debatten, toch mogen we een dergelijke uitschuiver niet zonder reactie laten. Daarom wil ik duidelijk herhalen wat ik reeds in het Kamerdebat heb benadrukt, namelijk dat dit scenario niet aan de orde is, mijns inziens geen toekomst heeft en door de meerderheid van de bevolking, zowel in het noorden als in het zuiden van het land, en het overgrote deel van de vertegenwoordigers van dat volk zonder meer verworpen wordt. Zowel de bevolking als haar vertegenwoordigers wensen een harmonieus samenleven van Gemeenschappen en Gewesten, van Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen, in een federale structuur die het meest geschikt is om de door hen gewilde eenheid te combineren met de verscheidenheid die ons land kenmerkt.

Het was de verdienste van de politieke verantwoordelijken dat zij geleidelijk aan en stapsgewijs ons land deze structuur hebben kunnen geven en dat zij met de staatshervorming van 1993 en de nieuwe Grondwet de federale structuur een definitieve vorm hebben gegeven.

Vanaf het begin heeft de Regering in haar regeerverklaring duidelijk verklaard dat de uitdaging van deze legislatuur erin bestaat de nieuwe instellingen op het terrein vorm te geven en duidelijk in de Europese structuur vast te ankeren. Dit is de uitdaging voor het federale Parlement, Kamer en Senaat, en voor de federale Regering, maar net zo goed voor de Gewesten en Gemeenschappen, hun parlementen en regeringen. Hierbij moeten de nieuwe instellingen een eerlijke kans krijgen en de nodige tijd om zich te organiseren. Ook de bevolking moet de tijd krijgen om ermee vertrouwd te geraken.

Wel is het duidelijk dat deze instellingen ook geregeld moeten worden geëvalueerd. Voor een dergelijke evaluatie zijn echter ook tijd en sereniteit noodzakelijk. Het is belangrijk dat deze instellingen dynamisch blijven. Wij hebben niet de pretentie te beweren dat we de ideale structuren hebben gecreëerd. Op basis van evaluatie en een grondige dossierkennis moet, wanneer nodig, worden bijgestuurd. Daarom werd de Senaat ook gevraagd een speciale commissie met deze opdracht te belasten. De Senaat is hierop ook ingegaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit het midden is om in alle sereniteit een dergelijke evaluatie te maken. We moeten de instellingen ook de tijd gunnen om zich in te planten in de structuren.

Sur le plan institutionnel, la priorité de cette législature se situe clairement à l'échelon européen. La Conférence intergouvernementale doit, en effet, rendre possible l'intégration européenne, tout en réalisant l'élargissement de l'Union. Seule une Europe plus intégrée sera capable de s'élargir sans provoquer une dilution, sans créer une zone de libre échange tissée de liens fort larges.

L'Europe ne se maintiendra que si elle se fédère de façon suffisante. Le défi à relever à cet égard consiste à renforcer ses instruments de politique étrangère de défense, ses instruments de sécurité interne, ses structures de décisions et son marché unique, en intensifiant sa dimension sociale et écologique.

Ce n'est qu'à ces conditions que l'Europe pourra affronter serainement le vingt et unième siècle. Elle doit se doter de structures lui permettant de dépasser les confrontations nationalistes qui l'ont à deux reprises au vingtième siècle amenée au bord du gouffre. Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'elle aura encore une signification sur le plan mondial.

Elle doit, en outre, veiller à sa position concurrentielle dans un marché qui s'élargit sans cesse. À une époque où les décisions se prennent de plus en plus sur le plan mondial, ce n'est qu'une Europe structurée qui aura voix au chapitre. Si elle s'exprime de quinze ou bientôt vingt voix différentes, son influence sera nulle.

Dit moet de komende drie à vier jaar worden gerealiseerd. Als België daarin een actieve rol wil spelen dan moet ons land, met zijn federale structuur, daarvoor worden klaargemaakt. De Belgische federale structuur heeft daarenboven deze Europese dimensie nodig. In een federale structuur gebaseerd op exclusieve bevoegdheden zonder hiërarchie van bevoegdheden, is de integratie in een ruimere Europese structuur een noodzaak omdat precies op Europees vlak er wel concurrerende bevoegdheden en een hiërarchie van bevoegdheden bestaan.

Het is dan ook in het voordeel van het hele land dat zowel op federaal vlak als op dat van de Gewesten en de Gemeenschappen, voorwaarden worden gecreëerd opdat België competitief zou blijven op Europees vlak. Dit is trouwens de bedoeling van de wet op de tewerkstelling en de competitiviteit. Als ons land de sociale structuren wenst te behouden op Europees niveau, dan moeten ze worden aangepast aan de structurele en demografische gegevens, die ook niet exclusief Belgisch zijn maar eigen zijn, zowel aan de Gewesten en de Gemeenschappen als aan de andere landen van de Europese Gemeenschap. Dit is dus een gemeenschappelijke uitdaging. Wij moeten ons land kunnen inschrijven in het hart van Europa, in de meest geïntegreerde cirkel die de Monetaire Unie ongetwijfeld zal zijn. Als die drie doelstellingen worden bereikt, dan zal België een stevige positie hebben in het Europees geheel. Dit is slechts mogelijk als een goed gestructureerde federale Belgische structuur zich wil integreren in een Europees geheel. De Regering wil daaraan werken en ze is ervan overtuigd dat ze op uw medewerking kan rekenen. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, er wordt vaak gezegd dat de eerste noten van een muziekstuk de sfeer van het hele concert bepalen. Ik ben bereid in te gaan op de uitnodiging van de Eerste minister om het debat hier in alle sereniteit te voeren. Dit houdt evenwel niet in dat ik ook maar op enigerlei wijze afbreuk wil doen aan de manier waarop de collega's van de VLD-Kamerfractie meenden de discussie aan te moeten gaan.

Niet alleen geloof ik in een zeer grote persoonlijke vrijheid, ook voor de kamerleden, maar daarenboven meen ik dat de teksten een dusdanig groot gevaar voor de democratie betekenen dat ook op parlementair vlak daar voor één keer grote, krachtenslopende middelen tegenover gesteld mochten worden. Dat betekent niet dat wij menen dit systeem te moeten herhalen. Onze kritiek zal binnen de afgesproken tijdsgrenzen worden uitgesproken maar zal daarom niet minder fundamenteel zijn.

Ik beperk mij tot de juridische draagwijdte, een aspect waar u in uw inleiding, mijnheer de Eerste minister, vlug bent overgegaan. Mijn collega de heer Coene zal over het inhoudelijke aspect van uw drie teksten spreken.

Uw uiteenzetting geeft mij de indruk dat het doel de middelen heiligt. Al wie zich verzet tegen de middelen verzet zich volgens u tegen het bereiken van het doel. Laat ons duidelijk zijn. De VLD wenst dat de EMU tot stand komt, de VLD wenst dat de sociale zekerheid hervormd wordt. Maar wij vinden niet dat in dit verband het doel de middelen heiligt. Hier verschillen wij grondig van mening. Wij zijn van oordeel dat uw aanpak de democratie een zeer zware slag toebrengt. U heeft de juridische draagwijdte van de kaderwetten of de opdrachtwetten, noem ze zoals u wil, benadrukt. Ik wil u echter waarschuwen : ook een dictatuur heeft een juridisch systeem. Elke samenleving heeft een juridische rechtsbasis. Wij moeten ons niet afvragen of u volgens professor X, gewezen secretaris dan nog van de Ministerraad, of professor Y gelijk zou hebben, wij moeten ons afvragen welke slag u de democratie toebrengt door dit systeem te hanteren. Dit wil ik graag aantonen in mijn uiteenzetting.

Ik sta volledig achter de zware inspanningen die mijn collega's van de Kamerfractie geleverd hebben. U hoeft zich geen zorgen te maken. Het aantal amendementen dat wij zullen indienen zal slechts een tiende zijn van het aantal amendementen dat door hen werd besproken. Ik zou willen beginnen met een citaat waarmee mijn collega de heer Dewael zijn betoog in de Kamer beëindigde. Hij heeft geciteerd uit uw beroemd, sommigen zeggen berucht boek « Sleutelplan » waarin u de volgende zeer wijze woorden zegt : « Democratie is nooit definitief verworven. Ze moet dagelijks verdiend worden. Democratie is als een tere plant die alleen kan overleven wanneer zij goed wordt verzorgd. Bovendien vertoont zij de merkwaardige eigenschap ­ dat is een profetische zin ­ zichzelf op een democratische wijze te kunnen vernietigen. »

Wij zitten nu midden in dit proces, wat ik even nader wil toelichten. Het is geen citaat van een of ander politiek filosoof maar van een politiek practicus. Wij hebben in uw boek kunnen kennismaken met de theorie. Nu krijgen we met de volmachtwetten een praktische toepassing die niet overeenstemt met de theorie. We kunnen de voorgestelde wetten volmachtwetten noemen want zelfs de Raad van State, die door u op het vlak van de benoemingen goed wordt verzorgd, noemt ze zo.

Wij beroepen ons graag op de democratie. Wij doen dit bijna dagelijks. Ik meen dat het onze plicht is om na te gaan in hoeverre wij met deze volmachtwetten nog volgens de regels van de democratie handelen. Het eerste deel van mijn betoog zal de vraag behandelen of de manier waarop de meerderheid het doel wil bereiken democratisch is. Zijn de middelen niet veel gevaarlijker dan de dreiging die uitgaat van het eventueel niet-bereiken van het doel ?

Ik zou een zeer lang betoog kunnen houden en verwijzen naar de Griekse oudheid en de essentie van de democratie. Ik zal mij echter beperken tot een ruwe schets van de hoofdlijnen. Men kan moeilijk ontkennen dat in een democratie alle macht uitgaat van de natie. De oorspronkelijke opstellers van de Grondwet hebben dit principe herhaald. Alle macht gaat uit van de natie, dus van de burgers, de inwoners van het land. In de versie van de Grondwet die ik heb ontvangen, is aan dit principe niets gewijzigd. Om praktische redenen wordt de machtsuitoefening georganiseerd via verkozen vertegenwoordigers. Het mandaat van deze vertegenwoordigers wordt duidelijk omlijnd in de verkiezingen die in principe aan iedere machtsuitoefening moeten voorafgaan en die deze moeten begrenzen. Op dit vlak treedt een eerste bijzonder ondemocratisch aspect van de volmachten naar voren. Geen enkele van de meerderheidspartijen heeft bij de verkiezingen in 1995 ­ pas één jaar geleden ­ gezegd dat men tot een autoritaire ingreep zou overgaan. Integendeel, de Eerste minister heeft een boek geschreven waarin hij de democratie ophemelt. Ik feliciteer hem overigens voor de publikatie van dit boek. Een jaar later dient de Eerste minister de democratie echter een dolksteek toe door een aantal ondemocratische systemen naar voren te brengen. De kiezers werden dus niet correct ingelicht.

De heer Dehaene, Eerste minister. ­ Was dit in 1981 en 1985 wel het geval ?

De heer Coveliers (VLD). ­ Hierover zal ik het onmiddellijk hebben. De Eerste minister begrijpt wellicht dat ik de debatten in de Kamer heb gevolgd en dat ik dit argument ken. Andere eventuele argumenten hoeven evenmin te worden herhaald. In tegenstelling tot mijn collega van de Kamer zal ik ook geen opmerkingen maken over het telefoneren van de Eerste minister. Ik weet dat hij tegelijkertijd kan telefoneren, televisie kijken en luisteren naar een spreker.

In 1981 en 1985 zagen de coalities er anders uit. Het ging dus niet over een voortzetting van een zelfde beleid. Voorts werd er in deze periode geen jaar getreuzeld om over te gaan tot het nemen van maatregelen. Zij werden onmiddellijk genomen. Bij de verkiezingen in 1995 werd de kiezers een ander beeld voorgesteld, ging het om een schijnmaneuver.

Er is echter meer. Ik heb in deze Kamer en in de andere meer groen gekleurde herhaaldelijk het overtreden van de sacrosancte theorie van de scheiding der machten horen aanklagen. De wetgever zou zich te vaak op het terrein van de rechterlijke macht begeven. Dit werd onaanvaardbaar geacht, er werden curische geschriften gepubliceerd en tal van bezwaren geuit.

Blijkbaar stoort niemand zich echter aan de overtreding van het principe van de scheiding der machten wanneer de uitvoerende macht op het terrein van de wetgever komt. Integendeel, men is zelfs van plan in een senaatscommissie de Regering te laten controleren door de rechterlijke macht. De documenten over de Ruanda-affaire mogen volgens één partij van de meerderheid immers niet aan senatoren worden overhandigd, maar wel aan gewezen of huidige magistraten. Ook op dit vlak bestaan er blijkbaar geen problemen over de scheiding der machten. Nochtans komt het primaat van de vertegenwoordiging van de natie toe aan de verkozen wetgevende macht. De uivoerende macht is in dit systeem een afgeleide van de rechtstreeks verkozen mandatarissen.

Thans vraagt, eist, de uitvoerende macht, samengesteld uit christen-democraten en sociaal-democraten, dat de wetgever zijn initiatief- en controlerecht afstaat en dit zelfs voor een bijzonder lange periode. Om aan deze autoritaire ingreep een democratisch tintje te geven ­ een taktiek die ook in het verleden meermaals werd toegepast ­ verklaart de Eerste minister dat de uitvoeringsbesluiten nadien door het Parlement bekrachtigd kunnen worden. Hij weet zeer goed wat dat inhoudt. Wanneer één lid van de meerderheid durft te zeggen dat hij niet akkoord gaat, dan zal men beginnen rekenen. Indien blijkt dat er voldoende ja stemmen zijn, dan zal het lid worden geadviseerd om zich te onthouden. Indien dat echter niet het geval blijkt te zijn, dan zal hij zich zelfs niet mogen onthouden. De Eerste minister kan dit niet tegenspreken. Wij hebben dat immers onlangs nog meegemaakt bij de bespreking van de asielwetgeving. Toen hebben een aantal senatoren die het wetsontwerp mede hadden geëvoceerd, geen amendementen ingediend, alhoewel dit de enige manier is om een tekst te wijzigen. Er werden cassante en terechte opmerkingen gemaakt aan het adres van de minister van Binnenlandse Zaken. Na een tussenkomst van de Eerste minister, mochten enkele leden van de meerderheid zich onthouden. Aldus kwam de minister in kwestie niet in moeilijkheden en kon de wet worden goedgekeurd zonder al te zeer zijn gezicht te verliezen. Met de bekrachtiging van de uitvoeringsbesluiten zal het dezelfde weg opgaan. Wie zal drie, zes of misschien vijftien maanden na de feiten nog tegen de bekrachtiging durven te stemmen ? Dit democratisch tintje is dusdanig doorzichtig, dat het moeilijk kan worden verdedigd.

Zelfs wanneer het Parlement zijn normale grondwettelijke en democratische rol speelt, is de beïnvloeding door allerlei drukkingsgroepen bijzonder groot. Er bestaat een bonte verzameling van drukkingsgroepen. Het Europees Parlement is zelfs zo ver gegaan een code voor het lobbyen op te stellen. Zouden wij daar overigens ook eens niet aan denken ?

Er zijn drukkingsgroepen in alle sectoren van de maatschappij : de sociaal-economische; de financiële; zelfs de filosofische en de corporatistische. Met de volmachtwetten, kan de Eerste minister, met de hulp van de meerderheid, wel de werking van het democratish verkozen Parlement lamleggen, maar niet de macht en de invloed van de drukkingsgroepen aan banden leggen. Als de Regering het Parlement ­ de lastige tussenpersoon ­ uitschakelt, zullen de drukkingsgroepen nog veel meer invloed hebben. Een niet-verkozen hiërarchie van drukkingsgroepen zal aldus al haar krachten concentreren op de uitvoerende macht, terwijl de controle, die in een democratisch systeem door de wetgever wordt uitgeoefend, volledig wegvalt. Dit is manifest ondemocratisch. Men zal immers in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Bij verschillende partijen hebben sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, middenstandsverenigingen, enzovoorts, bijzonder veel in de pap te brokken bij de samenstelling van de lijst. Zij bepalen aldus mee wie verkozen zal zijn.

Na de verkiezingen, die slechts democratische schijn zijn, wordt de Regering gevormd. Dezelfde organisaties hebben daarbij opnieuw alles voor het zeggen. Het kan inderdaad niet worden ontkend dat op elke minister het etiket van een of andere organisatie kan worden gekleefd. De Eerste minister verklaart zelfs in de memorie van toelichting dat het Parlement weliswaar wordt uitgeschakeld, maar dat wel nog verder wordt gepraat met de sociale partners. De Eerste minister wil dus nog wel praten met degenen die hem zijn post bezorgd hebben.

De Eerste minister gaat dus autoritair regeren en dat is zeker niet democratisch. Hoe men het ook draait of keert, de theorie van de kaderwetten is bedoeld voor beperkte problemen en duidelijke opdrachten. Ik verwijs in dat verband naar de CVP-fractieleider in de Kamer, de heer Tant, die op 9 mei, voor de kaderwetten ter sprake kwamen, verklaarde dat men duidelijk moest zeggen dat het om volmachtwetten ging en dat men nominatief moest vermelden welke belastingwetten zouden worden veranderd. Ik ben wel geen specialist in de fiscaliteit, maar ik vind in de kaderwet geen enkele nominatieve vermelding van belastingwetten die zullen worden veranderd. Integendeel, de Eerste minister vermeldt enkel het doel dat hij wil bereiken. Of hij dat nu doet ­ om het in voetbaltermen uit te drukken ­ via buitenspel, door het omverstampen van een andere speler of door een schot in het doel vanop de middenlijn, heeft geen belang als de bal maar in het doel belandt. Zelfs in de door de Eerste minister zo geliefde voetbalsport mag dat niet.

In de memorie van toelichting kan men tussen de regels lezen dat ons land zich in een noodsituatie bevindt. In ieder democratisch rechtssysteem geldt echter dat men een noodsituatie niet zelf creëert, maar erin terechtkomt zonder dat men het zelf heeft gewild. De Eerste minister weet al sinds lang dat de EMU er in 1993 moest komen, minstens van 1993 en officieus wellicht al langer. Hij weet ook sinds lang dat de sociale zekerheid moet worden hervormd. Er bestaan daarover tal van publikaties, zelfs wetenschappelijke studies die dateren van het einde van de jaren 70. Het gaat bijgevolg niet op te beweren dat wij ons nu plots in een noodsituatie bevinden. Als we daarin uiteindelijk zullen terechtkomen, zal dat zijn omdat de Eerste minister veel te lang heeft getreuzeld.

De Eerste minister bewijst vandaag wat hij in zijn boek zegt, namelijk dat « de democratie de merkwaardige eigenschap vertoont zichzelf op een democratische wijze te kunnen vernietigen. » Echte democraten moeten zich daartegen verzetten.

Mijnheer de Voorzitter, ik zou deze volmachten nog graag even bespreken in het licht van de staatshervorming. Ook daar is de Eerste minister vrij vlug overheen gegaan. Ik heb nog enkele herinneringen aan het Sint-Michielsakkoord en de eraan voorafgaande onderhandelingen. Mijn notities daarover bevestigen dat destijds niemand eraan dacht dat ooit zou worden geregeerd met volmachten. Met heeft nooit de vraag gesteld wat er dan zou gebeuren. Men was blijkbaar zo vol van democratische overmoed, dat men daaraan niet eens heeft gedacht.

Artikel 105 heeft de oude tekst van de Grondwet overgenomen waarin duidelijk staat : « De Koning heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, Hem uitdrukkelijk toekennen. »

Hetzelfde gaat op voor artikel 108 van de Grondwet, waarin staat dat de uitvoerende macht de verordeningen maakt op basis van de wetten, maar niet in de plaats kan komen van de wetgever, enzovoort.

Voor sommigen is het huidige grondwettelijke systeem een federaal, voor anderen is het een confederaal systeem. Voor mij is het een systeem sui generis zoals wellicht alles wat de Eerste minister creëert, maar zelfs dat neem ik hem niet kwalijk, als het maar een goed systeem is. In het huidige systeem zijn, niet ten onrechte, een aantal evenwichten ingebouwd en een aantal controlesystemen waarbij er bijvoorbeeld de mogelijkheid is een belangenconflict in te roepen voor de relaties tussen de verschillende wetgevende instellingen in ons land.

De Regering brengt nu echter een vreemd lichaam binnen in het hele systeem en dat is volgens mij een van de redenen voor de commotie die in de Kamer is ontstaan. Het ging daar niet om loutere zenuwachtigheid. De Regering ontneemt het Vlaamse en het Waalse Parlement de mogelijkheid om iets te ondernemen tegen haar volmachtsbesluiten, door een motie of op een andere wijze. De Eerste minister plaatst aldus zijn partijgenoot Van den Brande in de Vlaamse Regering in een vrij moeilijke situatie. In antwoord op een interpellatie van de heer Denys en de heer Van Hauthem moest hij immers zeggen : « Voor zover ik weet, zullen de wetsontwerpen die ingediend worden, volledig in de lijn van het federale regeerakkoord liggen en zal hiermee een modernisering van het sociale-zekerheidsstelsel beoogd worden. Ik zie op dit ogenblik geen elementen die een verdere overdracht van bevoegdheden en middelen, als onderdeel van een dynamisch proces, zouden kunnen uitsluiten of bemoeilijken. Integendeel zelfs : een gezond, doelmatig en efficiënt systeem van sociale zekerheid komt meer in aanmerking voor federalisering dan een slecht werkend systeem. Uiteraard zullen wij de evolutie op de voet volgen en mochten er stappen overwogen worden die een en ander zouden hypothekeren, dan zal de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid nemen ».

De grote vraag is natuurlijk hoe de Vlaamse Regering de verantwoordelijkheid op zich gaat kunnen nemen, tenzij buiten het Parlement. Door dit systeem van volmachten ontneemt de Regering dus, onder meer, het Vlaamse Parlement de mogelijkheid om te reageren op de maatregelen. Dat is nu een van de redenen waarom er enige communautaire opwinding was in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Regering heeft echter ook de Senaat, zoals die sinds 1995 is opgevat, geen recht gedaan. De Senaat is wat men noemt een bezinningskamer. Om te kunnen werken als bezinningskamer, moest er echter een systeem zijn waardoor de Senaat de zaken waarover in de Kamer wordt beslist, naar zich toe kan trekken of kan evoceren. Met deze volmachtenwetten kan dat niet meer. Ik heb hierover in de commissie een amendement ingediend en ik zal dit amendement opnieuw in plenaire vergadering indienen. De Raad van State zegt in zijn advies dat dit amendement ongrondwettig is omdat het ongrondwettig is. Daarop komt het toch neer. Ik vraag mij trouwens af hoe er een achterstand bij de Raad van State kan zijn, wanneer ik de adviezen van drie regels lees. Ik vraag mij trouwens ook af of een student met zo een tekst zou slagen in het examen staatsrecht aan een of andere universiteit. Misschien wel, want sommigen van de auteurs van het advies zijn professor.

Wanneer in de Grondwet een grondwettelijk recht is opgenomen waardoor 15 senatoren alle ontwerpen die in de Kamer zijn goedgekeurd, behoudens kleine uitzonderingen, kunnen evoceren, dan vraag ik of men dit grondwettelijk recht bij gewone meerderheid kan afnemen. Artikel 187 van de Grondwet, dat blijkbaar aan de aandacht van de Raad van State is ontsnapt, bepaalt immers dat de Grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst. Dit betekent volgens mij dat men ook niet via allerlei truukjes de Grondwet kan schorsen.

De Regering past echter een truukje toe. Zij zegt immers dat zij geen ontwerpen meer zal indienen in de Kamer. Zij vraagt aan de meerderheid in de Kamer haar van die plicht te ontslaan. Na een weliswaar lang debat stemt de Kamer hierin toe. De Regering wist echter dat de Kamer dit zou doen. En nu vraagt de Regering aan de Senaat om te bepalen dat de 15 senatoren niet langer over het grondwettelijk recht beschikken dat hen in artikel 78 van de Grondwet is toegekend. Met dit systeem zou een gewone meerderheid ook de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van taal en de vrijheid van onderwijs kunnen afschaffen.

De Regering zal natuurlijk antwoorden dat de Senaat volgens artikel 78 van de Grondwet alleen maar wetsontwerpen kan evoceren. Dan wordt het natuurlijk gemakkelijk. Dan kan de Regering telkens kaderwetten laten goedkeuren in de Kamer en aldus de Senaat de mogelijkheid ontnemen om het evocatierecht te gebruiken.

De Raad van State is het niet eens met mijn oordeel, maar ik heb dan ook geen lid van de Raad van State in een Europese instelling benoemd, wat de Eerste minister wel deed, ten onrechte trouwens. Ik veronderstel dat de Premier naar het advies van de Raad van State zal verwijzen, wat niet wegneemt dat ik van oordeel ben dat dit eerbiedwaardige lichaam uitvoeriger dan in drie regels advies moet uitbrengen.

Los van dit debat zouden we moeten onderzoeken hoe wij de garantie kunnen krijgen dat de argumenten in de motivering van de amendementen van de oppositie in de adviezen van de Raad van State worden weerlegd. Ieder van ons loopt uiteindelijk het risico ­ of het geluk ­ ooit in de oppositie te belanden. Als onze argumenten niet grondig worden weerlegd, dan hebben we het advies van de Raad van State ook niet nodig. Deze opmerking betreft niet alleen het advies bij dit amendement, maar ook de adviezen met betrekking tot de amendementen die in de Kamer werden uitgebracht.

Ik kan me voorstellen dat de ambtenaren van de Raad van State het soms beu worden om telkens hetzelfde advies te moeten uitbrengen, maar dat zij dit dan gewoon zeggen, en er geen juridische draai aan geven.

Tijdens de behandeling in de Kamer is wat sommigen het communautair spook noemen, opgedoken. Welke spoken men oproept, interesseert me niet. Of men een systeem federalisme of confederalisme noemt, interesseert mij al evenmin. Wat mij wel interesseert, is het voeren van een degelijke politiek en het opbouwen van een degelijke maatschappij.

Een van de elementen die wrijving veroorzaken, is dat men in Vlaanderen het gevoel heeft dat, omwille van de houding van een bepaalde groepering in Wallonië, sommige hervormingen niet mogelijk zijn. Zoiets is bijzonder gevaarlijk voor ons land.

De federale Regering heeft in 1988, terecht, heel wat bevoegdheden gegeven aan de Gemeenschappen en aan de Gewesten. Ze kregen echter niet de fiscale autonomie die daarbij hoort, wat betekent dat de Gemeenschappen en de Gewesten op fiscaal vlak niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor hun uitgaven. Als een Gemeenschap of een Gewest een belastingvermindering voorstelt, wordt bovendien onmiddellijk gereageerd door de federale minister. Het kan ook niet dat een belastingsvoorstel van de federale Regering duidelijk op een bepaalde Gemeenschap of een bepaald Gewest is gericht. Door zo'n systeem kan natuurlijk protest ontstaan.

De dreiging van de fractieleider van de PS in de Kamer maakt wellicht weinig kans. In een Vlaams weekblad lees ik in een interview met een journalist van La Libération , de heer Jean Quatremer : « Nee, we hebben echt geen behoefte aan een tweede rampgebied zoals Nord-Pas-de-Calais. » Hij zegt met andere woorden, dat Frankrijk Wallonië niet nodig heeft.

Indien iemand zich in het hoofd zou halen dat Vlaanderen bij Nederland zou moeten aansluiten, ben ik ervan overtuigd dat ook de Nederlanders op een quasi identieke manier zullen reageren. Het is mij trouwens opgevallen dat degenen in Vlaanderen die bij Nederland willen aansluiten eerst Nederland totaal willen hervormen. (Gelach.)

Ik ben er echter wel van overtuigd dat de Regering door de ondemocratische manier waarop zij haar doel nastreeft, een sfeer van geheimzinnigheid, achterdocht en verdachtmakingen in het leven roept. Wanneer in de Commissie-Ruanda geweigerd zal worden de inhoud van bepaalde documenten aan de senatoren mee te delen en men daarvoor onterecht de veiligheid van personen inroept, zal er weerom een sfeer van verdachtmakingen ontstaan en zullen er verwijten klinken. Dit alles zou beter in volledige openheid worden behandeld.

Vandaag zal de meerderheid het manifeste democratische deficit weer doen toenemen, maar naast een democratisch deficit lijdt ons bestel ook aan een juridsich deficit. De discussie hierover wordt in Nederland al volop gevoerd en in verband hiermee zou ik willen citeren uit een artikel van professor P.F. van de Heijden : « De verzorginsstaat heeft het afgelegd tegen het primaat van het economische, van het individuele en van de markt. In het ondernemingsrecht worden de door de wetgever aangegeven hoofdwegen omzeild via contractuele ventwegen. Het strafrecht bevindt zich in een permanente crisis, in het personen- en familierecht schept de revolutionaire medische techniek problemen voor de basisconcepten. Wat betekent een Staat nog als er geen grenzen zijn ? In het volkenrecht en Europees recht zijn vertrouwde paradigmata ook niet altijd werkbaar meer. »

Op grond van deze analyse en vraagstelling komt men tot de conclusie dat het aspect van de « juridische wederkerigheid » ontbreekt. Ik citeer : « Juridische wederkerigheid omvat niet alleen de economische, directe ruilverhouding maar ook en vooral een ethiek van het verplicht zijn. Wederkerigheid staat in dit zin tegenover het gelijkheidsbeginsel als ethiek van het gerechtigd zijn. »

Deze redenering wordt afgesloten met een citaat van Dorien Pessers : « Naarmate een samenleving complexer wordt en sociale betrekkingen anoniemer, wordt het moeilijker om wederkerigheid en daarmee sociale solidariteit te handhaven. Om sociale coöperatie en solidariteit te waarborgen, is dan een bemiddelende instantie nodig. Het recht is deze bemiddelende instantie bij uitstek. »

Op een niveau dat het individuele ruim overstijgt, neemt de Regering deze bemiddelende instantie voor de ethiek van wederkerigheid weg. Dat is één van de redenen waarom heftige discussies in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn ontstaan. Niet de nervositeit, niet de langdurige debatten kunnen hiervoor worden ingeroepen, wel de samenloop van de staatshervorming van 1988 en de hardnekkigheid van de kaderwetten waarmee deze wederkerigheid ondoorzichtig wordt gemaakt. Dat doet uiteraard vragen rijzen vermits niet duidelijk wordt aangegeven dat er in dit systeem evenwaardigheid heerst tussen recht en plicht.

Mijnheer de voorzitter, wellicht zit het slecht karakter van de Premier er voor iets tussen, maar de vraag dient toch te worden gesteld waarom deze Regering, koste wat het kost, met volmachten wil regeren. De Regering haalt zich hiermee een boel moeilijkheden op de hals. Gisteren werd de Eerste minister niet ver van zijn geliefkoosd voetbalstadion, op een onheuse manier uitgefloten. Hij wuift dat weg..., ook mij stoort dat geenszins. (Hilariteit op de banken van de VLD.)

Hiermee wil ik alleen aantonen dat er iets abnormaals aan het gebeuren is. Wanneer de Eerste minister zich onder normale omstandigheden naar Oostende begeeft, wordt hij niet uitgefloten. Hij zou er evenwel goed aan doen zich te bezinnen over de vraag waarom dit precies nu is gebeurd. Ik kan me moeilijk inbeelden dat deze mensen daar speciaal zijn samengekomen om de Eerste minister uit te jouwen.

Toch drijft de Eerste minister zijn wil door, ondanks het feit dat hij wellicht beseft dat hij zich normalerwijze in een democratie, met deze maatregelen onpopulair moet maken, en ondanks het feit dat hij zeer goed beseft dat zijn systeem ­ hij schrijft het met eigen hand in zijn boek ­ gevaarlijk is voor de instellingen. Eerlijk gezegd zie ik hiervoor slechts één reden : angst, angst voor de publieke opinie ! Zoals hij voor de verkiezingen van 1995 angst had om toe te geven dat hij zinnens was met volmachten te regeren, zo beangstigt het hem op dit ogenblik om te zeggen wat hij denkt : « U kent mijn doel, maar de weg die ernaar leidt, hou ik voor mij uit vrees voor een ruim toegejuichte rode kaart. » Dat wil hij dus vermijden.

De Eerste minister is natuurlijk een zegezeker man, al zijn er al heelwat zegezekeren verdronken, maar de leden van zijn meerderheid zijn niet allemaal zo zeker van hun stuk en van hun zetel. Zij hebben dan ook heel wat meer vragen. Precies omdat hij angst heeft voor de onenigheid binnen zijn meerderheid, wil hij een dergelijk gesloten cenakel om zijn plannen door te zetten. Hij weet immers ook dat niemand van de meerderheid nog opmerkingen zal maken zodra de beslissing gevallen is en er drie maanden verstreken zijn. Ik zal dit aantonen.

Ik heb reeds verwezen naar wat Paul Tant in de Kamer heeft gezegd op 9 mei 1996, namelijk dat elke belastingwet nominatief moet worden aangegeven. De Eerste minister heeft dat niet gedaan. Hij heeft Paul Tant er wel van overtuigd zijn tekst goed te keuren, maar dat is natuurlijk iets anders. In het blad Panorama van 18 juli, tussen een badpakkenparade, heeft een niet-onbelangrijk lid van de meerderheid, professor-doctor Mark Eyskens, volksvertegenwoordiger verkozen op de lijst van de CVP voor het arrondissement Leuven ­ dat is niet zo vreemd want daar wordt nogal wat verkozen ­ een interview gegeven. Naast een aantal andere merkwaardige dingen zegt hij het volgende tegen de interviewer, Ivan Heylen.

De heer Dehaene, Eerste minister. ­ Dat staat natuurlijk borg voor de ernst van het interview.

De heer Coveliers (VLD). ­ Natuurlijk ! De interviewer vraagt : « Dit betekent ook het einde van onze sociale zekerheid ? ».

Eyskens antwoordt daarop : « De sociale zekerheid moet een solidariteitssysteem worden voor de mensen die het echt nodig hebben. Het mag niet langer een verzekeringsstelsel zijn voor iedereen. Mensen met een hoger inkomen moeten gedeeltelijk uit het stelsel. Die moeten zelf maar hun risico's verzekeren. In Zwitserland gebeurt dat zo en in Nederland en Duitsland wordt ook in die richting gewerkt. Op die manier zouden ook wij na tien, twintig jaar een derde van de bevolking uit het stelsel kunnen lichten. »

Waarop de interviewer vraagt : « Wordt de kaderwet voor de sociale zekerheid in die richting gebruikt ? »

Waarop professor-doctor Mark Eyskens, CVP-volksvertegenwoordiger, antwoordt : « Neen. »

Waarop de interviewer vraagt : « Omdat de socialisten er tegen zijn ? »

Eyskens antwoordt daar niet op, maar zegt : « Ach, ook binnen de CVP zijn de meningen verdeeld. Heel wat CVP-ers willen zowel de dompelaar als de directeur van de Nationale Bank evenveel geld teruggeven voor een blindedarmoperatie. En verder is het natuurlijk een machtsspel van ziekenfondsen, vakbonden en dergelijke. Maar eenmaal lid geworden van de Monetaire Unie, zal de druk van buitenaf sterk worden om ons solidariteitssysteem op een realistische manier aan te passen. »

Nu kan ik mij moeilijk indenken dat dit overeenstemt met de ideeën, of moet ik zeggen de nachtmerries, van sommigen van de coalitiepartners van de Premier. Daar zit de fundamentele reden waarom hij volmachten wil. Hij heeft een keuze gemaakt. Volgens Sartre moet men altijd kiezen. Sartre zei ook : « L'enfer c'est les autres . » en voor de Eerste minister is blijkbaar het Parlement l'enfer .

Hij had er evenwel ook voor kunnen kiezen met alle middelen die hij heeft om zijn doel te bereiken voor het Parlement te komen. Dat komt dan in de kranten en de bevolking is op de hoogte, maar hij heeft het liefst dat de mensen zo weinig mogelijk weten. Bovendien zou wat Eyskens heeft gezegd wel eens kunnen uitkomen en zouden er binnen de meerderheid zo veel moeilijkheden ontstaan dat er van alle plannen niet veel terechtkomt. Dat is de werkelijke reden voor de volmachtenwetten.

Volmachtenwetten zijn altijd ondemocratisch. In bepaalde periodes meent men een noodsituatie te mogen inroepen om met volmachten te kunnen regeren. Men moet dan evalueren of die noodsituatie bestaat en in casu is dat niet het geval, tenzij een die men zelf heeft gecreëerd door te lang te wachten.

Als echte democraten zullen wij dus tegen deze volmachten stemmen. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de souhaiter du fond du coeur la bienvenue à notre Premier ministre dans notre assemblée. Sa présence y est devenue si rare que notre plaisir en est d'autant plus grand.

M. Dehaene, Premier ministre. ­ Vous reprenez les termes de M. Reynders, monsieur Foret. Je vous croyais plus original.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Si M. Reynders est poli et aimable, je ne vois pas pourquoi je ne le serais pas également. Le Sénat étant une assemblée respectueuse, je vous souhaite le bonjour, monsieur le Premier ministre.

Ces derniers temps, on m'a souvent interrogé pour savoir quel était le sens de notre action parlementaire et quelle serait la fonction du Sénat lors de l'examen au Parlement des lois de pouvoirs spéciaux. La plupart de mes interlocuteurs me faisaient part du désintérêt de l'opinion publique et de l'inutilité de nos efforts face à un Gouvernement et à une majorité parlementaire qui ont de toute façon décidé qu'il en serait « ainsi et pas autrement » ! Ils évoquaient la fatigue des uns, la lassitude des autres, le risque de se répéter, celui d'énerver, voire d'excéder après que la Chambre des représentants a fait le tour de la question.

S'agirait-il pour nous de battre des records : celui du nombre des amendements déposés ? Celui de la plus longue intervention ? Ou s'agirait-il de prononcer quelques phrases décisives ou assassines sur l'avenir du pays et de la sécurité sociale ? Pourquoi prolonger un débat qui a déjà été si long et souvent si fastidieux à la Chambre ? Pourquoi, après tout, différer les vacances de chacun, à commencer par les nôtres ?

Même s'il eût été beaucoup plus aisé pour moi de suivre l'avis de mes interlocuteurs, j'ai pourtant apporté à chacun la même réponse que je me fais un devoir de vous transmettre à cette tribune.

Le groupe PRL-FDF du Sénat a jugé opportun de recourir à la procédure constitutionnelle d'évocation à propos des lois-cadres pour quatre raisons principales.

En premier lieu, nous tenons à réaffirmer solennellement le rôle politique du Sénat, et à récuser la procédure qui consiste à mettre globalement le Parlement fédéral hors-jeu par la technique des pouvoirs spéciaux. Notre assemblée est directement concernée et nous tenons à faire connaître publiquement notre désaccord à propos de sa mise à l'écart.

Deuxièmement, puisque l'on veut bien nous reconnaître une certaine expérience en la matière, il nous incombe de faire un examen pointu des textes proposés par le Gouvernement sur les plans légistique, linguistique et juridique. Nous avons agi de la sorte, avec un certain succès, notamment lors des évocations de la loi sur les radars automatiques, sur l'agrément de certains véhicules automoteurs, dans le cadre de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers ou encore à propos du projet de loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

En troisième lieu, il nous semble normal, puisque le constituant a voulu faire du Sénat une assemblée « de haute réflexion », que celui-ci exerce pleinement sa mission au moment où sont examinés des objectifs aussi importants pour notre pays que la modernisation de la sécurité sociale, la promotion de l'emploi et la résorption du chômage ainsi que l'entrée de la Belgique dans l'Union économique et monétaire européenne.

Enfin, c'est le moment de rappeler que le Sénat est par excellence le lieu de rencontre des institutions fédérales, régionales et communautaires qui composent ce pays, à la fois en raison de l'existence en son sein des sénateurs de Communauté mais aussi parce que l'accord de Gouvernement du 28 juin 1995 a confié au Sénat ­ plus spécialement à sa commission permanente des Affaires institutionnelles ­ en vue d'une plus grande unité, la mission d'évaluer le fonctionnement des nouvelles structures fédérales. Il appartiendra au Sénat, au plus tard en 1998, de formuler des conclusions et éventuellement des propositions. Il est du devoir des sénateurs de rappeler ces règles du jeu à tous ceux qui semblent pris aujourd'hui d'une certaine fièvre communautaire.

En résumé, il ne s'agit pas pour nous, chacun l'aura compris, d'allonger par plaisir les discussions et de redire ce qu'ont souvent fort bien exprimé nos collègues de la Chambre des représentants. Il s'agit plutôt d'aborder ce débat d'une manière synthétique, en essayant de prendre un certain recul que nous qualifierons volontiers, au risque de paraître pédants, de sagesse et d'apporter, sur certains points spécifiques du débat, un nouvel éclairage. Le PRL est fermement opposé à l'adoption de ces lois de pouvoirs spéciaux. Il entend le réaffirmer tout au long du débat. Nous le ferons de façon responsable, en évitant les opérations de « flibusting » parlementaire et en saisissant l'opportunité de rappeler quelques points essentiels de notre credo politique.

J'aimerais reprendre et développer chacune des raisons qui ont conduit le groupe PRL-FDF à déposer ces demandes d'évocation.

Tout d'abord, nous tenons à réaffirmer le rôle politique du Sénat.

Ainsi donc, le Gouvernement a choisi de recourir à la technique des pouvoirs spéciaux !

Il faut bien reconnaître, monsieur le Premier ministre, que votre approche à ce sujet a été tactique et prudente.

C'est le 9 mai dernier que, dans une communication gouvernementale du type auto-satisfait dans lequel vous êtes passé maître, vous avez annoncé cette nouvelle. Vous nous avez déclaré que l'évolution des dépenses de l'autorité fédérale et des autres dépenses de la sécurité sociale est maîtrisée, que l'équilibre financier de la sécurité sociale est sauvegardé grâce à une maîtrise des dépenses et à une augmentation du financement alternatif, que la tendance fondamentale des finances publiques reste positive, que le déficit structurel des pouvoirs publics belges est en baisse. Cette donnée positive s'ajoute d'ailleurs au fait que notre pays enregistre d'excellents résultats pour ce qui concerne trois autres critères de convergence, à savoir un faible taux d'inflation, des taux d'intérêts relativement bas et des taux de change particulièrement stables.

Bref, après nous avoir dit que tout allait bien, vous nos annonciez qu'il vous faudrait pourtant recourir à un mode de légiférer particulier pour permettre la réalisation des objectifs prioritaires du Gouvernement : la diminution drastique du chômage, la participation à l'Union monétaire dès son début et la modernisation de la sécurité sociale.

Le mot était lâché, soigneusement choisi, aussi pudique que possible, afin de ne pas effaroucher certains parlementaires ­ s'il en était encore au sein de la majorité ­ réellement soucieux de sauvegarder la dignité et l'autonomie de leur fonction : vous parliez des lois-cadres. Cette expression inédite, cette formule pudique présentait l'immense avantage à vos yeux de ne pas être instantanément assimilable aux lois de pouvoirs spéciaux. Mais il faut être, soit complètement naïf, soit complètement crétin, soit complètement inféodé à la parole gouvernementale pour ne pas se rendre compte qu'il s'agit exactement de la même chose.

D'ailleurs, personne ne s'y trompe et surtout pas le Conseil d'État qui s'exprime de la sorte en ce qui concerne les projets de lois relatives à la sécurité sociale : « Le projet soumis pour avis présente, quant à sa philosophie, une similitude manifeste avec les lois des 2 février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986, qui furent toutes adoptées sous l'intitulé `loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi'.

En ce qui concerne le projet de loi relative à l'emploi et à la compétitivité, à défaut de certaines définitions plus précises, dit le Conseil d'État, « les pouvoirs attribués au Roi tiendront en effet davantage d'une loi de pouvoirs spéciaux que d'une loi d'habilitation ordinaire ».

Enfin, pour ce qui est du projet de loi sur l'Union économique et monétaire, le Conseil d'État renvoie purement et simplement à ses avis des 31 décembre 1985 et 3 janvier 1986 sur un projet devenu depuis lors la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi.

Votre langage édulcoré ne trompe pas davantage la presse, c'est-à-dire l'opinion publique : Le Soir du 7 mai parle « Des pouvoirs spéciaux qui ne disent pas leur nom » et La Libre Belgique du 7 mai de « Version pudique des pouvoirs spéciaux ». Le Soir du 28 mai dit : « Un cas très typique de pouvoirs spéciaux très spéciaux » - « Dehaene prend des pouvoirs super-méga spéciaux ». Enfin, dans La Libre Belgique du 29 mai : « Treize mois de pouvoirs spéciaux qui n'osent pas dire leur nom. »

Certains hommes politiques issus des rangs de la majorité comme Wilfred Martens et qui, eux, ne pratiquent pas la langue de bois avouent ouvertement : « Ce ne sont pas des pleins pouvoirs, puisque le Gouvernement ne peut agir qu'avec l'accord d'une majorité au Parlement. Mais ce sont bien des pouvoirs spéciaux. »

Et à la question : pourquoi alors se montre-t-on réticent, dans la majorité, à en convenir, il répond : « C'est incompréhensible ! Je veux bien admettre cela des socialistes, pour qui il est plus difficile de le reconnaître. Mais les sociaux-chrétiens ne peuvent pas contester la réalité. »

Dès lors, soyons clairs ! M. Dehaene n'ose pas appeler un chat, un chat, parce qu'il a peur de déplaire à ses camarades du SP et du PS qui ont tellement vitupéré contre les pouvoirs spéciaux lorsqu'ils étaient dans l'opposition en 1982 et en 1986.

J'en veux pour preuve cette déclaration de M. Beckers, en 1986 à la Chambre : « Je trouve qu'il serait honteux pour notre système démocratique que nous entrions à nouveau dans une période de pouvoirs spéciaux. Si d'autres parlementaires sont disposés à vendre leur âme démocratique, c'est leur affaire et leur responsabilité. En tout cas, nous nous y opposerons par tous les moyens. Nous devrions crier à tous les coins de rue que c'est une honte et que l'on est en train de saper les bases mêmes de notre régime. »

Il est vrai que M. Beckers ne faisait, il y a dix ans, que confirmer les idées de son chef, notre collègue M. Tobback, qui exprimait également à cette époque « son inquiétude sur la mentalité qui est à la base de la demande de pouvoirs spéciaux/ ». Dorénavant, ajoutait-il « le pouvoir de décision se concentre entièrement dans les partis politiques de la majorité, ce qui consacre le retour de la particratie. Les Chambres perdent leur place dans le processus de décision et en sont réduites à exercer une mission de contrôle. Elles sont informées après que la décision a été prise, ce qui signifie qu'elles sont mises sur le même pied que les médias. »

Pour ma part, je n'aurai pas les scrupules de M. Dehaene et j'oserai appeler les choses par leur nom : nous débattons bien ici de pouvoirs spéciaux et non de lois-cadres.

Cette question de dialectique étant réglée, je concède volontiers au Premier ministre que la technique législative consistant à déléguer au Gouvernement certains pouvoirs traditionnellement réservés au Parlement n'est pas, en soi, une incongruité ou une aberration juridique. Encore faut-il que cette délégation s'inscrive dans le strict respect des conditions et des limites dégagées de manière jurisprudentielle par le Conseil d'État à l'examen des expériences antérieures.

Celui-ci considère que la légitimité démocratique et la justification juridique basées sur l'application de l'article 105 de la Constitution permettant une délégation législative au pouvoir exécutif imposent que se présentent certaines circonstances de fait, qualifiées généralement de « circonstances exceptionnelles » ou de « circonstances de crise ».

Or, en l'espèce, le Conseil d'État n'aperçoit pas où se trouvent ces circonstances exceptionnelles. Dans son avis sur l'avant-projet de loi relative à la sécurité sociale, il constate que « l'exposé des motifs n'apporte aucun élément susceptible de justifier l'existence de circonstances exceptionnelles ou de crise, qui entraveraient l'exercice normal du pouvoir législatif. Pareilles circonstances sont cependant essentielles pour déterminer si l'exercice de pouvoirs spéciaux se concilie avec la Constitution. »

Plus étonnant, à propos de ces circonstances de crise « exceptionnelles », le Gouvernement lui-même adopte une attitude contradictoire. Après avoir revu ses prévisions de croissance économique à la baisse, pour les faire passer de 2,2 à 1,5 p.c. dans le cadre du contrôle budgétaire, il vient, lors du Conseil des ministres du vendredi 12 juillet, de revoir ­ à la hausse cette fois ­ ce même taux de croissance pour l'évaluer à 2,1 p.c. en 1997. Ne reconnaît-il pas là le retour à une conjoncture économique plus favorable, ce qui nous éloigne des circonstances exceptionnelles requises par le Conseil d'État ?

L'examen de ce point de droit et de fait est pour moi, à ce moment de mon exposé, l'occasion de rappeler qu'aucune comparaison n'est possible avec le recours aux pouvoirs spéciaux des Gouvernements Martens-Gol, en 1982 et en 1986.

D'une part, parce que la situation exceptionnelle de crise était à l'époque évidente. Elle était d'ailleurs antérieure à l'action du Gouvernement. Le taux d'inflation était de 8 p.c., le déficit budgétaire de 13,4 p.c. du PNB. La situation du franc belge était catastrophique et devait contraindre le Gouvernement à une dévaluation; les taux d'intérêts étaient élevés et s'établissaient à 15,46 p.c. à court terme et 13,78 p.c. à long terme.

D'autre part, les libéraux avaient clairement annoncé, dès la compagne électorale, quelles étaient leurs intentions s'ils arrivaient au pouvoir. Il n'y a donc eu aucun élément de surprise dans le chef des électeurs qui ont pu se prononcer en parfaite connaissance de cause.

Le recours aux seconds pouvoirs spéciaux en 1986 se justifiait lui aussi parfaitement. La coalition à participation libérale était en effet sortie renforcée des élections de 1985, malgré ses pouvoirs spéciaux de 1982, et bénéficiait donc d'une parfaite légitimité démocratique.

Chacun peut mesurer la différence de légitimité avec l'actuel Gouvernement qui a non seulement été battu lors des dernières élections mais qui, en outre, n'a jamais fait connaître ses intentions lors des débats électoraux.

Enfin, il faut rappeler que depuis 1986, le contexte constitutionnel de notre pays a été profondément modifié et que la mise hors course du Parlement actuel par le Gouvernement Dehaene est, pour l'exécutif, un acte de méfiance inqualifiable à l'égard de sa majorité parlementaire. Un « accident parlementaire », à cette époque, pouvait être théoriquement à craindre, ce n'est plus le cas actuellement puisqu'un Gouvernement ne peut plus être constitutionnellement mis en difficulté qu'à la Chambre des représentants seulement ­ et non plus au Sénat ­ et uniquement à travers une motion de méfiance constructive.

Que craint donc le Gouvernement en demandant à sa majorité parlementaire de voter au plus tôt, mais selon la procédure parlementaire classique, les indispensables projets de loi nécessaires à la réalisation de sa politique ? Que faut-il penser de la manière particulière dont les parlementaires de la majorité envisagent leur mission de représentants de la nation en tolérant que l'on puisse écrire à leur sujet, en gros caractères gras dans Le Soir du 14 mai : « Lois-cadres : les députés se sont châtrés » ?

À la vérité, il faut bien constater que le recours à la technique des pouvoirs spéciaux intervient à un moment où le Gouvernement a perdu en fait la confiance non seulement des électeurs mais aussi celle des partenaires sociaux.

Comme interpréter autrement ces récents sondages qui gratifient de 18 p.c. seulement la confiance de la population à l'égard de l'équipe Dehaene ? Même pas un Belge sur cinq qui croit en lui ! Que dire aussi de la détermination et de la résolution de la FGTB contre le Gouvernement après l'échec des négociations sur le contrat d'avenir ?

La vérité impose aussi de dire que le Gouvernement est en train de réclamer l'urgence pour traiter toute une série de questions bien connues de tous et alors qu'il est en place depuis plus de huit ans.

Les élus que nous sommes sont en droit de demander des éclaircissements ­ au nom de la population que nous représentons ­ sur ce que font ensemble socialistes et sociaux-chrétiens au pouvoir depuis 1988. En fait, par le biais de ce qui est évoqué aujourd'hui ­ en réalité, votre inaction ­ vous réclamez que l'on vous accorde une plus grande marge de manoeuvre.

Vous n'avez rien réalisé de très concret et surtout de très efficace pour résoudre les lancinants problèmes de l'emploi et du chômage. Vous n'avez pris aucune mesure structurelle à effets récurrents dans le domaine de la sécurité sociale. Votre propre agent de relations publiques, le gouverneur de la Banque nationale, M. Verplaetse, a même déclaré le 17 juin dernier, en commission à la Chambre, que si la nouvelle réglementation en matière d'emploi et de compétitivité avait été d'application depuis huit ans, 120 000 emplois auraient pu être sauvés.

Vous devriez savoir qu'en droit, existe une bonne vieille maxime suivant laquelle « nemo auditur torpitudimem suam allegans » . Si le Gouvernement était une personne privée agissant en justice pour invoquer l'urgence dans une procédure de référé, nul doute que le tribunal le débouterait de sa demande. Il ne peut y avoir urgence lorsque l'auteur de la demande s'est lui-même, par son inertie coupable, placé dans la situation d'urgence qu'il revendique pour obtenir le bénéfice d'une procédure d'exception.

Aux diverses critiques que je viens de formuler en tant que parlementaire, permettez-moi d'ajouter quelques commentaires en ma qualité particulière de sénateur.

Je ne puis passer sous silence la façon, une fois de plus méprisante, avec laquelle le Gouvernement Dehaene a envisagé le rôle de notre assemblée sénatoriale en tant qu'entité politique et législative.

Pour le Premier ministre, le dépôt de trois projets de pouvoirs spéciaux n'est apparemment qu'une affaire de famille à traiter entre son Gouvernement et celle qu'il considère comme son unique assemblée politique, la Chambre des représentants. Les trois projets de loi ont été en effet déposés sur la base de l'article 78 de la Constitution et si nous pouvons en débattre aujourd'hui, c'est uniquement par le biais du droit d'évocation. Il faut voir dans cette situation une nouvelle preuve supplémentaire de ce que, depuis la révision consitutionnelle de 1993, certains considèrent le Sénat comme une assemblée politique négligeable.

À chaque occasion et surtout dans les circonstances les plus importantes, le Gouvernement entend bien ne laisser à notre assemblée que la portion congrue des débats et des interventions dans laquelle l'ont confinée les Accords de la Saint-Michel.

Pourtant, dans chacun de ses avis, sur chacun des trois projets de loi, le Conseil d'État a exprimé son scepticisme quant à la possibilité pour le Gouvernement de limiter en pratique son droit de délégation législative aux seules matières relevant du bicaméralisme optionnel au sens de l'article 78. Le Conseil d'État recommandait, même en cas de doute, de considérer les projets comme se rapportant à une ou plusieurs matières visées à l'article 77. Certes, l'on a vu en commission sénatoriale divers ministres ­ je citerai, à titre d'exemple, MM. Maystadt, Van Rompuy ou Di Rupo ­ affirmer ou réaffirmer avec une belle conviction et une belle ingénuité, la main sur le coeur, que le Gouvernement s'interdisait bien d'activer par voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux la moindre matière relevant de l'article 77.

Le Conseil d'État, avec une ironie qui n'échappera à personne, a donné son appréciation et montré qu'il n'était pas dupe en déclarant qu'il paraît peu vraisemblable que telle soit l'intention des auteurs du projet ».

Pour ma part, je doute également que le Gouvernement puisse pleinement réaliser ses objectifs sans se trouver confronté, à un moment quelconque, à l'une des matières relevant du bicaméralisme intégral de l'article 77.

Ainsi, pour ne prendre qu'un seul exemple, le Gouvernement ne sera-t-il pas tenté de toucher au contentieux en matière fiscale ou au problème de la mise à la retraite et à la pension des magistrats, lesquelles matières concernent l'organisation judiciaire relevant expressément du bicaméralisme intégral ? Il est évident que, pour le Gouvernement actuel, le Sénat doit rester autant que possible en dehors du débat politique, d'une part, et même du processus législatif, d'autre part.

M. Dehaene, Premier ministre. ­ Votre raisonnement est incorrect, monsieur Foret. Le Gouvernement a exclu toute matière bicamérale des projets de loi incriminés. Par conséquent, il est inexact d'affirmer qu'il a voulu réduire le rôle du Sénat. Lorsqu'il s'agira de matières relevant du bicaméralisme, le Gouvernement présentera bien entendu ses projets à la Chambre et au Sénat, conformément aux procédures en vigueur.

M. Foret (PRL-FDF). ­ J'ai mentionné, monsieur Dehaene, le fait qu'un certain nombre de ministres nous avaient déjà tenu ces propos en commission. Par ailleurs, j'ai simplement dit que le Conseil d'État avait souligné, avec une ironie dont il n'est pas coutumier, qu'il était peu probable qu'il en soit ainsi.

M. Dehaene, Premier ministre. ­ Vous devriez citer l'avis du Conseil d'État de façon plus complète. En effet, le Conseil d'État a également estimé que si le Gouvernement devait se borner à recourir à l'article 78, ce serait une limitation importante aux pouvoirs qu'il demandait. Or, le Gouvernement se limite précisément en excluant toutes les matières bicamérales. Par conséquent, votre interprétation tendant à démontrer que le Gouvernement sollicite des pouvoirs illimités et s'ingénie à mettre le Sénat sur la touche est erronée.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Je prends acte de vos propos. Nous verrons quelle sera votre attitude. Notre rôle consistera, le cas échéant, à vous signaler les dérives éventuelles.

M. Dehaene, Premier ministre. ­ Le Conseil d'État représente à cet égard une garantie de toute première importance.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Quoi qu'il en soit, le Gouvernement n'hésite pas à donner une interprétation des plus restrictives au champ d'application de l'article 77 de la Constitution. Et lorsqu'il se révélera impossible d'éviter le débat par le truchement du droit d'évocation, le Gouvernement sait qu'il pourra compter, en commission de concertation, sur l'assistance garantie d'une majorité caporalisée pour limiter au maximum la durée de l'évocation et la durée de l'examen des textes en projet.

C'est le moment d'ailleurs de souligner que le dévouement de la majorité aux instructions ministérielles franchit allègrement les limites de l'ubuesque. N'a-t-on pas vu, à l'occasion des présents projets, les sénateurs de la majorité évoquer eux-mêmes les textes concernés, et cela dans des conditions et avec des intentions qui constituent une caricature abusive du droit d'évocation?

Je maintiens que le Roi Ubu est ressuscité au sein de cette assemblée, car, mesdames et messieurs les sénateurs de la majorité, pas un seul d'entre vous n'a déposé d'amendements. C'est une caricature ! Je ne parle même pas d'amendements ayant un éventuel contenu politique, mais simplement de ceux qui n'auraient pour but que de corriger ou d'améliorer le texte dans son aspect formel ou purement légistique. Il s'agit pourtant d'une des tâches constitutionnelles assignées au Sénat en tant que chambre de réflexion juridique.

Bien entendu, la majorité en place n'a jamais eu la moindre intention de déposer le moindre amendement aux textes en discussion. Quant au dépôt par les représentants de la majorité de leurs lettres d'évocation dès avant même que le premier texte soit voté à la Chambre, il avait pour seul et unique but d'empêcher l'opposition d'utiliser pleinement le délai légal d'évocation.

Ce faisant, la majorité travestit et bafoue une fois de plus le sens et la portée véritable du droit d'évocation, garantie démocratique minimale mais essentielle réservée par priorité à l'opposition réellement soucieuse d'amender un texte qui ne lui convient pas. Je ne suis pas convaincu que ce genre de méthode grandisse les parlementaires qui s'y livrent ni l'institution qu'ils prétendent servir.

Telles étaient les quelques observations que je voulais formuler afin d'essayer de revaloriser le rôle politique de notre assemblée ou, à tout le moins, d'éviter qu'il ne soit foulé aux pieds de la nécessaire et soi-disant urgence revendiquée par M. Dehaene.

Venons-en à la deuxième raison que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la compétence pointue en matière juridique, légistique et linguistique qui est généralement reconnue à notre assemblée.

L'évocation des trois projets aurait également pu être une nouvelle occasion, pour le Sénat, de remplir pleinement son rôle de chambre de réflexion juridique. Il suffisait pour cela que les parlementaires de la majorité jouent le jeu constitutionnel de notre assemblée.

Reprenons deux exemples précis parmi les amendements déposés en commission et qui auraient permis au Sénat de contribuer positivement, en dehors de tout contexte politique, à des améliorations d'ordre purement légistique des textes qui lui ont été soumis.

En ce qui concerne, tout d'abord, le projet de loi relatif à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, l'article 10 du projet vise à exclure les participations bénéficaires pour le calcul de l'évolution du coût salarial. Dans son avis sur l'avant-projet de loi, le Conseil d'État avait fait remarquer qu'une référence expresse aux participations bénéficiaires n'avait aucun sens sur le plan juridique puisque celles-ci devaient seulement être définies ultérieurement par une loi à venir.

Dès lors, la référence faite, à l'article 10, des participations bénéficiaires ne s'indique plus puisqu'il s'agit d'une notion dont on ne peut actuellement cerner juridiquement le contenu.

Un amendement tenant compte des remarques légistiques formulées par le Conseil d'État a été déposé par notre groupe, mais la majorité l'a écarté et n'a pas souhaité assumer le rôle constitutionnellement dévolu à notre assemblée.

J'en viens au deuxième exemple.

Le paragraphe 2 de l'article 4 du même projet de loi pour la compétitivité et l'emploi déclare que « le Gouvernement peut soumettre le rapport visé au paragraphe premier à une concertation avec les interlocuteurs sociaux ». Il est de la même veine malheureuse que le dernier alinéa de l'article 13, suivant lequel « cette concertation a comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des États membres de référence, avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global ».

Ces paragraphes n'ont pas de réelle valeur normative car ils n'énoncent pas de règle de droit. En conséquence, leur place serait éventuellement dans l'exposé des motifs, mais en aucun cas dans un texte de loi.

Ces exemples, que l'on peut retrouver dans chacune des trois lois, démontrent qu'il aurait été possible, en dehors de toute connotation politique, d'apporter quelques améliorations d'ordre exclusivement légistique aux textes soumis à notre institution.

L'évocation de ces trois projets se serait alors inscrite, dans ses effets d'amélioration juridique des textes, dans la même veine que les cinq cas par lesquels, à ce jour, le Sénat a pu, par une réflexion juridique et légistique plus approfondie et plus réfléchie, contribuer à rendre plus clair, plus compréhensible et plus sûr notre arsenal législatif.

La majorité, à l'évidence, préfère se robotiser et se cantonner au rôle de soutien inconditionnellement solidaire de l'action gouvernementale plutôt que de revaloriser l'institution sénatoriale en lui permettant de justifier pleinement son rôle de chambre de réflexion juridique.

Ce faisant, je crains que l'on ne donne raison à cet éditorialiste du journal Het Laatste Nieuws , M. Luc Van Der Kelen, qui proposait le 25 juin dernier de supprimer l'évocation. Il écrivait : « Le Sénat peut débattre pendant trois semaines des projets de lois-cadres du Gouvernement mais ce ne sera finalement qu'un show. Car les sénateurs ne peuvent changer un iota ni une virgule à ces lois. Non, certainement pas un amendement entièrement raisonnable, ni une faute de frappe, ni une faute en fonction de la nouvelle orthographe néerlandaise. Car sinon, les dames et messieurs les députés devront revenir en pleines vacances pour discuter de ces modifications et Dehaene perdra à nouveau quelques jours.

Les partis de la majorité en ont décidé ainsi, selon une information laconique qui a atterri hier sur notre table et qui a, par ailleurs, été confirmée. Jamais le Parlement belge n'aura donc autant mérité son qualificatif de « baraque de bavardages ».

Ce n'est pas la première fois que cette majorité se moque du droit d'évocation du Sénat. Lors d'occasions précédentes où l'opposition avait demandé la discussion d'un projet gouvernemental, les sénateurs de la majorité sont apparus comme des sourds-muets, comme des esclaves de leur parti. On n'a jamais vu qu'une majorité laisse inscrire un système dans la Constitution et le mine elle-même systématiquement. Que représente encore ce droit constitutionnel qui ne peut être exécuté ni par une majorité ni sur l'initiative de l'opposition ? Alors, il vaut mieux supprimer l'évocation. Les parlementaires de l'actuelle majorité sont-ils conscients qu'au cours d'une prochaine législature, on pourrait leur rendre la monnaie de leur pièce ?

Faut-il ajouter quoi que ce soit à ce terrible et lucide commentaire ?

J'en viens à la troisième raison qui nous a menés à l'évocation : assurer notre rôle d'assemblée de réflexion, on dit même de haute réflexion.

Jean Rostand disait que « réfléchir, c'est déranger ses pensées ». S'il faut bien convenir que le parlementaire, en général, n'aime guère remettre en cause sa foi, ses convictions et ses pensées, que dire alors du sénateur à qui le constituant a confié la mission de « hautement réfléchir »? Sans définir davantage d'ailleurs s'il s'agit pour lui de voir les choses de haut, ou s'il s'agit de hautement y penser ! Modestement, permettez-moi simplement du haut de cette tribune de vous confier les quelques pensées que m'inspirent les lois de pouvoirs spéciaux en regard de l'intérêt de notre pays et des convictions qui animent mon action politique.

Il est donc établi que la coalition sociale-chrétienne - socialiste qui gouverne ce pays depuis 1988 veut maintenant réaliser en quelques mois ce qu'elle s'est révélée incapable d'accomplir en huit années de présence ininterrompue au Gouvernement.

On ne peut pas dire, effectivement, que la politique globale poursuivie depuis 1988 dans ce pays se soit traduite par des succès fulgurants pour ce qui est de l'amélioration du niveau de vie de nos concitoyens. Comment la coalition sociale-chrétienne - socialiste s'y est-elle prise pour résorber nos traditionnels déficits budgétaires, et quelle a été l'efficacité des méthodes utilisées ?

Pour ce qui est des méthodes, on sait que deux possibilités se présentent traditionnellement. Tout d'abord, recourir à des mesures d'économie. Je ne nierai pas que certains efforts ponctuels ont été tentés en ce sens. Cependant, ces économies ponctuelles n'ont été réalisées bien souvent que par le recours à des artifices comptables. Ce sont des mesures généralement qualifiées de one shot , qui dénoncent un manque total de vision à long terme et dont le seul intérêt réel, sur le plan budgétaire, était de permettre d'aligner des chiffres satisfaisants.

Une dernière illustration de cette politique à court terme nous a encore été révélée lors du dernier contrôle budgétaire de cette année lorsque le Gouvernement, pour résorber un déficit annuel évalué entre 15 et 20 milliards de francs, s'est encore borné à anticiper des mesures qui devaient normalement entrer en vigueur en 1997 seulement.

La seconde possibilité d'intervention traditionnelle, c'est d'accroître les recettes. À l'évidence, c'est dans cette voie que le Gouvernement de M. Dehaene s'est toujours senti le plus à l'aise. Ici encore, il a eu recours à deux méthodes.

Premièrement, vendre les bijoux de famille : c'est la politique de privatisation menée par la coalition actuelle à l'égard de tout le secteur bancaire étatique. L'opération, cela va de soi, n'a eu aucun effet récurrent et ne constituait qu'un simple bol d'oxygène avant de retourner à l'état d'asphyxie endémique.

Deuxièmement, augmenter la pression fiscale et parafiscale. Inutile de dire que ce fut la méthode favorite du Gouvernement. Entre 1992 et 1994, soixante mesures au moins ont eu pour effet d'accroître cette pression fiscale et parafiscale. Quelques exemples, parmi d'autres, peuvent être cités : nombreuses hausses de la TVA; instauration de nouvelles taxes sur l'énergie ainsi que des écotaxes; augmentation des amendes administratives dans les domaines fiscaux et sociaux; augmentation de la fiscalité immobilière par l'augmentation du revenu cadastral et la suppression de l'imputation du précompte immobilier; limitation de la déduction fiscale de certains frais professionnels; non-indexation des barèmes fiscaux; assujettissement social des mandats non rémunérés; cotisation capitative à charge des employeurs occupant des travailleurs à temps partiel; augmentation de la fiscalité sur les contrats d'assurance-vie et les contrats d'épargne à long terme; suppression des déductions pour investissement, ce qui semble particulièrement aberrant pour des dirigeants soucieux d'assurer la compétitivité de nos entreprises.

N'allons pas au-delà pour ce qui est des exemples. Ceux qui viennent d'être cités démontrent suffisamment que toutes les catégories de contribuables ont dû largement ouvrir leur portefeuille.

Les méthodes utilisées ont-elles eu des effets bénéfiques ? Le bilan ne plaide pas en ce sens.

Les soixante mesures fiscales et parafiscales prises entre 1992 et 1994 représentent un prélèvement supplémentaire de plus de 420 milliards de francs. La seule non-indexation des barèmes fiscaux coûtera en 1996, sur les revenus de 1995, 65 milliards de francs aux contribuables.

Le nombre des faillites s'est accru de manière vertigineuse : 3 950 faillites avaient été déclarées en 1990; 7 022 le furent en 1995. Chaque année bat le record de l'année précédente. Pour 1996, aucun répit n'est à attendre; les prévisions font état de plus de 7 400 faillites.

Et en matière d'emploi, quelle a été l'évolution ?

Des statistiques indiscutables révèlent que, avant la constitution de l'actuelle majorité gouvernementale, le chômage était passé par un point culminant en 1983 avec 507 633 chômeurs complets indemnisés.

De 1985 à 1990, on a assisté à une baisse du chômage qui s'établissait alors à 352 537 uinités. À partir de 1990, la courbe se redresse sans discontinuer pour représenter, au 31 décembre 1995, 504 845 chômeurs complets indemnisés. Cela représente un taux de chômage de 14,5 p.c. Quant au chômage de longue durée, il représente 59 p.c. du chômage total.

Mais la situation apparaît plus dramatique encore si, dépassant la simple comptabilisation des chômeurs complets indemnisés, l'on tient compte des demandeurs d'emploi inoccupés; l'on atteint alors 615 830 unités et, en réalité, le total des sans-emploi, si l'on tient compte des différentes catégories de personnes qui ne sont même pas demandeuses d'emploi, atteint environ 1 100 000 personnes, ainsi que l'a confirmé la ministre Miet Smet, soit 25 p.c. de la population active.

Voilà, sur le plan social, comment se traduit la politique menée en ce pays depuis 1988. Bien sûr, on a annoncé à l'électeur le retour du coeur, mais quand on constate que cela se traduit surtout par une aggravation endémique du chômage, on a des velléités d'action. Et sur quoi débouchent ces velléités ? Sur des ébauches rapidement devenues sans effet ou, pire, aussitôt avortées.

Rappelons-nous : ce fut d'abord le plan global : il misait tout sur les plans d'embauche, notamment en faveur des jeunes. Il n'a eu aucun effet significatif sur les chiffres de l'emploi.

Lui a succédé le plan pluriannuel pour l'emploi. Même constatation amère d'un manque total d'efficacité : le chômage continue à progresser. Je ne serai pas davantage critique à l'égard du manque d'efficacité de ces deux initiatives; si je voulais être plus sévère, il me suffirait de vous renvoyer aux critiques émises par la Bureau du Plan lui-même.

Enfin, n'oublions pas de citer le dernier avatar d'ambition gouvernementale en matière d'emploi : le contrat d'avenir, qui a eu moins de chance encore que la rose du poète Ronsard, puisqu'il n'a même pas vécu l'espace d'un matin. En fait, le contrat était mort-né, et aussitôt jeté dans la fosse aux illusions creusée à son intention par la FGTB.

À ce stade de l'action gouvernementale, la montagne n'a accouché que d'une souris : l'indice-santé. Qu'en dire, sinon qu'il est mauvais pour les travailleurs, puisque leur pouvoir d'achat est ainsi partiellement rogné, qu'il est mauvais pour la relance de la consommation et qu'il est insuffisant pour rétablir une réelle compétitivité.

Et puisque j'en suis à parler de la compétitivité, permettez-moi de rappeler brièvement où la Belgique se situe en la matière : à la 17e place sur 46 ­ au lieu de la 12e place en 1993 ­ selon l'International Institute for Management Development de Lausanne et à la 25e place au lieu de la 19e en 1993, selon le World Economic Forum.

L'un et l'autre de ces instituts soulignent comme points faibles particuliers à la compétitivité belge : sa croissance poussive, la lourde fiscalité, le taux de chômage élevé, la délocalisation de la production, le coût de la main-d'oeuvre. Ainsi, les charges sociales belges représentent 9,84 p.c. du PIB contre 3,24 p.c. aux Pays-Bas et 7,76 p.c. en Allemagne.

Brisons là l'énoncé fastidieux des non-réalisations sociales-chrétiennes - socialistes depuis 1988 et de leurs effets sur la situation économico-sociale du pays. Après tout, ce que je viens de citer appartient au passé et ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Cet avenir, M. Dehaene et son équipe sont bien décidés à l'empoigner à bras-le-corps et à lui modeler un visage plus avenant, en quelques mois de temps à peine.

En somme, le bourgeois gentilhomme de Molière et M. Dehaene se ressemblent. M. Jourdain, pendant toute sa vie, avait fait de la prose sans le savoir. Et depuis plus de trois siècles, cela nous fait rire. M. Dehaene, quant à lui, découvre que depuis huit ans, sans le savoir, sociaux-chrétiens et socialistes ont pratiqué une mauvaise politique : mais contrairement à Molière, depuis huit ans, cela ne nous fait pas rire du tout.

Après tant d'années d'incurie, il nous intéresse évidemment de savoir ce que vous allez faire des pouvoirs spéciaux que vous voulez vous voir attribuer.

Commençons par examiner votre projet de loi budgétaire.

Quels sont les besoins de financement immédiats à couvrir d'ici la fin de l'année 1996 ? Ils s'élèvent à environ 80 milliards, soit 15 à 20 milliards de francs représentés par les décisions non récurrentes prises lors du dernier contrôle budgétaire du début mai 1996, et environ 60 millards de francs pour parvenir à la fameuse barre des 3 p.c. Ces chiffres sont confirmés par le Conseil supérieur des finances qui rappelle que, bien entendu, ces montants devront s'ajouter aux 45 milliards de mesures one shot prises par le Gouvernement lors de l'élaboration du budget 1996. Mais l'objectif minimum des 3 p.c. est d'ores et déjà dépassé. Le Premier ministre, lors de son intervention à la Chambre, a plaidé pour ramener le déficit budgétaire sous la barre des 3 p.c. dès 1997, rejoignant ainsi les recommandations de la Commission européenne et du Conseil supérieur des finances. Cette modification d'objectif se traduirait, selon le même Conseil supérieur des finances, par un effort supplémentaire de 16 à 20 milliards.

Etant donné que ces montants ne peuvent être couverts en totalité par des économies et réductions de dépenses, la conclusion est évidente pour tous : de nouveaux impôts sont à prévoir. La presse, elle, a compris en titrant le 14 juin dernier : « Budget : l'imagination fiscale au pouvoir » ! C'est dire que tout est possible, y compris le pire. Le malicieux Stendhal, en préfaçant ses Chroniques italiennes , rappelait avec une belle teinte d'ironie amère que ses récits se déroulaient à une époque bien barbare et bien peu civilisée ­ en l'occurrence, la Renaissance ­ puisqu'à cette époque, l'on n'avait pas encore inventé de faire voter les impôts par les mandataires de ceux qui doivent les payer ! Si l'on fait foi à cette boutade, nul doute que M. Dehaene et ses ministres nous montrerons à quel point ils peuvent être civilisés !

Vers quoi leur imagination fiscale risque-t-elle nous faire dériver ?

Touchera-t-on à l'impôt des sociétés ? Il a déjà été passablement augmenté. En outre, M. Karel Boone, président de la FEB, rappelait qu'environ 250 milliards de cotisations sociales nouvelles ont été mis à charge des entreprises au cours de ces dernières années.

Le message est clair : « Allez voir ailleurs ! ». Dois-je rappeler au Gouvernement que sa politique fiscale à l'égard des sociétés a jugulé massivement les investissements étrangers en Belgique ? Américains et Japonais, qui s'établissaient assez facilement dans notre pays, ont pris l'habitude d'aller voir ailleurs . La délocalisation n'est pas un simple spectre. Elle est malheureusement une réalité que l'intégration européenne ne fera d'ailleurs que faciliter, voire renforcer, et dont le Gouvernement se doit impérativement de tenir compte dans l'arbitrage des équilibres délicats à réaliser sur le plan fiscal.

Serait-il dès lors plus facile de s'en prendre aux personnes physiques ? Les socialistes le pensent, manifestement : « Camarades, taxons les riches » s'exclamait le président Busquin, quelques jours avant son faux congrès du 29 juin dernier. L'idée peut évidemment paraître satisfaisante à certains; encore convient-il de savoir où commence la richesse !

Il faudra à ce sujet que M. Busquin débatte sérieusement avec son coreligionnaire en politique, M. José Happart, qui semble sceptique sur un essai de définition : pour chacun de nous, dit-il, est riche celui qui a un peu plus. Bref, on est toujours le riche de quelqu'un d'autre !

Du côté socialiste, on parle beaucoup d'un impôt sur le capital ou d'un impôt sur la fortune.

M. Busquin, dans une interview du 13 juin dernier, dit que « l'on peut, par exemple, songer à taxer les plus-values sur l'immobilier, les locations, etc. » en ajoutant in fine à la Ponce Pilate que, de toute façon, « c'est la responsabilité du ministre des finances »; lequel ministre Maystadt ­ étiqueté PSC, tendance progressiste ­ rappelle que, dans notre pays, l'impôt sur le capital existe déjà : il a pour noms précompte immobilier, droits de succession et droits d'enregistrement qui sont parmi les plus importants d'Europe.

Le ministre des Finances envisage néanmoins une modification de la taxation des revenus immobiliers qui se ferait dorénavant sur base des loyers réels encaissés, déduction faite des charges réellement supportées par le propriétaire. Prudent, M. Maystadt précise cependant que l'idée n'est actuellement qu'une simple ébauche et qu'il a demandé l'avis préalable du Conseil supérieur des finances. On comprend cette prudence. Il suffit de lire la presse pour exposer les questions et, surtout, les craintes que suscitent semblables projets.

La taxation nouvelle entraînera-t-elle l'abolition du précompte immobilier ? L'idée d'une péréquation cadastrale est-elle abandonnée ? Comment réagiront les communes et provinces, qui tirent une part essentielle de leurs ressources du précompte immobilier ? Comment les familles nombreuses locataires pourront-elles garder les avantages que leur procure le système actuel ? Ne faut-il pas craindre une fraude généralisée, avec un loyer « officiel » assez bas et un loyer « réel » bien plus élevé ? À quel niveau de taxation les revenus locatifs devraient-ils être soumis pour qu'il y ait un gain fiscal pour le Trésor ? Les propriétaires ne seront-ils pas tentés de répercuter, d'une manière ou d'une autre, cette charge fiscale nouvelle sur les locataires ? Qu'en est-il, dans l'hypothèse de la taxation envisagée, du bien occupé par son propriétaire ?

Voilà quelques-unes des questions auxquelles l'avis du Conseil supérieur des finances s'efforcera d'apporter une réponse en matière de faisabilité. Mais le problème n'est pas tellement technique et il est regrettable que le ministre des Finances ait soumis ses intentions à la section « fiscalité » du conseil et non à sa section « économie » qui aurait pu analyser plus adéquatement les retombées économiques des mesures envisagées. Car là est bien tout le problème : la plus petite intervention dans le domaine de la fiscalité immobilière peut provoquer l'écroulement du marché immobilier et l'immobilisation du secteur de la construction.

L'immobilier est évidemment une cible privilégiée : pas de risque d'évasion fiscale, l'enregistrement du cadastre permet tous les regroupements nécessaires. On dirait que le raisonnement du Gouvernement s'arrête à cette seule constatation. Est-ce admissible quand on envisage la pression fiscale déjà appliquée aux revenus et au patrimoine immobiliers ? Le précompte immobilier a vu son taux augmenter de 41 p.c. entre 1990 et 1995. Ensuite, citons l'un des seuls records du monde belge, à savoir le taux des droits d'enregistrement : 12,5 p.c. En matière de droits de succession et de donation, nous tenons également la corde : les tranches d'imposition n'ont plus été adaptées depuis 1967 tandis que l'indice des prix à la consommation a augmenté d'environ 400 p.c. Quant à l'impôt des personnes physiques, il grève lourdement les revenus immobiliers : par la non-imputaiton du précompte immobilier; par la globalisation du revenu cadastral; par le cumul des revenus immobiliers des époux; par l'ajout aux revenus de l'époux qui gagne le plus; depuis 1991, par l'indexation annuelle des revenus cadastraux; depuis 1995, par l'augmentation de 25 p.c. du revenu cadastral s'il s'agit de location et de seconde résidence.

La fiscalité immobilière semble donc avoir atteint son plafond. Une taxation accrue sur la propriété immobilière, que ce soit par le biais d'une imposition plus sévère des revenus locatifs ou encore par le biais d'une taxation des plus-values à la revente, ainsi que le suggère le socialiste Busquin, supprimerait le dernier attrait de l'investissement immobilier, frapperait de plein fouet les petits propriétaires et augmenterait les discriminations qui existent actuellement en faveur des placements mobiliers.

En conclusion, s'orienter dans cette direction serait pour le Gouvernement adopter un scénario catastrophe. En quelques décennies, la part de l'immobilier dans le patrimoine total des ménages a fondu de 60 à 33 p.c. La construction et la rénovation de logements, de bureaux et de bâtiments industriels représentent 80 p.c. de l'activité du secteur de la construction; y toucher, même indirectement, menace assurément les 250 000 emplois du secteur concerné, secteur particulièrement porteur en termes d'emplois mais aussi particulièrement fragile ainsi qu'en atteste le nombre de faillites enregistrées dans ce domaine de l'économie qui détient, en la matière, un déplorable et constant record.

Mais les propriétaires de ce pays peuvent être partiellement rassurés. Ils peuvent compter sur l'assistance de M. Philippe Moureaux, autre socialiste de poids, qui a une autre conception de l'impôt sur la fortune. À la question : taxeriez-vous l'immobilier, M. Moureaux répond : « Je marque les plus expresses réserves sur un impôt qui se limiterait au capital immobilier. Les effets pervers seraient bien plus graves qu'une fuite des capitaux : les gens désinvestiraient dans les grandes villes pour mettre leur argent dans le mobilier. »

L'impôt sur la fortune, pour M. Moureaux, c'est donc essentiellement un impôt sur les valeurs mobilières. Mais M. Moureaux oublie que semblable impôt existe en Belgique et qu'il vient même d'être augmenté par le soin de ses amis du Gouvernement puisque le précompte mobilier est passé de 13 p.c. à 15 p.c. récemment. M. Moureaux sait bien qu'une taxation efficace des actifs financiers passe par l'instauration préalable d'un cadastre des fortunes. Va-t-il nous ressortir le couplet bien connu de la transformation des titres anonymes en titres nominatifs ? Cela ne résoudrait rien : les propriétaires de grande fortune mobilière auraient tôt fait de recourir à l'ingénierie fiscale et de tranférer leurs avoirs mobiliers dans l'un ou l'autre paradis fiscal. Le contrôle des mouvements de capitaux n'est plus aujourd'hui la règle; bien au contraire, la règle s'est aujourd'hui inversée dans le sens d'une liberté de mouvements de capitaux, laquelle est même devenue totale au sein de l'Union européenne. Les propriétaires des grosses fortunes auront donc tout latitude d'opérer un exode massif parfaitement légal de leurs capitaux et de déstabiliser ainsi le marché du financement des pouvoirs publics. Seule restera pris dans les mailles du filet fiscal, comme d'habitude, la masse des petits épargnants, à nouveau sanctionnés par leur honnêteté et leur transparence en matière de placement mobilier. Les autres iront grossir le patrimoine des familles belges à l'étranger, patrimoine passé de 335 milliards en 1970 à 4 230 miliiards en 1994.

Mais que pense le CVP dans le domaine fiscal ? Une distinction doit être faite à cet égard : il y a le CVP électoraliste, celui qui affirme haut et fort qu'il est grand temps d'instaurer le stop fiscal, et le CVP gouvernemental et donc beaucoup plus pragmatique dont le nouveau président, M. Van Peel, nuance de manière sensible l'affirmation du stop fiscal : celui-ci ne s'appliquerait en réalité... qu'aux seuls revenus du travail.

Je suis d'avis que le CVP devra faire des efforts pour concilier ce point de vue avec celui défendu par Louis Tobback, cet ancien ministre socialiste qui n'a pas d'état d'âme, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même à La Libre Belgique : « Je ne suis pas de ceux qui ont des états d'âme quand on leur parle d'augmenter les recettes ». Comme imposer davantage les revenus du travail ? demande le journaliste. « Si cela est nécessaire » répond Tobback; »À Washington, on peut lire sur un bâtiment public cette citation : la civilisation commence en payant des impôts »...

Mais ne nous en faisons pas pour le CVP : ici non plus les états d'âme ne sont pas de mise : d'un coup de cuillère à pot, le CVP a renvoyé le socialiste francophone Di Rupo à ses chères études sur la taxation éventuelle des flux informatiques.

En résumé, les objectifs de la loi budgétaire apparaissent clairement mais il n'en est assurément pas de même pour ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre.

Les attitudes contradictoires, les déclarations opposées des uns et des autres membres de la majorité laissent redouter des arbitrages et des compromis qui n'augurent rien de bon pour aucune des catégories sociales composant la société belge. Une seule certitude est à retenir : les impôts sont de retour et les portefeuilles des citoyens vont à nouveau se vider.

Certes, le socialiste Tobback affirme que « le tout est de trouver le juste milieu ». Peut-il vraiment croire que le citoyen belge puisse encore accorder la moindre foi à des déclarations semblables émanant de formations politiques coupables d'avoir pris l'une des mesures les plus injustes, les plus inéquitables et les plus pernicieuses qui soient : la suppression de l'indexation des barèmes fiscaux ? S'il est une mesure qui frappe sans distinction toutes les catégories sociales de contribuables, que leurs revenus soient faibles ou élevés, c'est bien celle-là. Avec pareils idéologues, le citoyen belge sait malheureusement à quoi s'en tenir. Les lendemains fiscaux qui s'annoncent auront la couleur noire de la désespérance et vraisemblablement pour nom « contribution sociale généralisée ».

Examinons à présent le projet de loi relatif à l'emploi et à la compétitivité.

Je n'entrerai pas dans le détail des dispositions prévues dans le projet; d'autres intervenants de mon groupe le feront ultérieurement.

Sans même entrer dans le détail, l'économie générale du projet suscite la critique et appelle suffisamment de réserves.

Que la compétitivité de nos entreprises sur les marchés internationaux, européens ou autres, soit actuellement compromise, nul doute.

Je rappelle les conclusions des études que j'ai citées tout à l'heure dans le cadre du bilan de l'action gouvernementale, et je renvoie au titre suffisamment explicite de La Libre Belgique de ce 17 juillet : « Exportations : l'année 1996 est très mal partie. »

L'ensemble du monde patronal, toutes entités confondues, Fédération des entreprises de Belgique, Union wallonne des entreprises, Union des entreprises de Bruxelles et Vlaamse Ekonomische Verbond à l'unisson, lancent leur cri d'alarme : « Les entreprises peinent. Elles manquent de ressources et de profits pour investir. Nous sommes dans un processus régressif. Nous disons alors : attention, nous ne sommes plus assez compétitifs. »

Pour répondre à cet appel, vous avez toiletté la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Je remarquerai au passage que cette loi avait été présentée à l'époque comme un outil essentiel de la politique économico-sociale du Gouvernement. Or, elle n'a été mise en oeuvre qu'une seule fois en 1993 et elle a engendré un bilan déplorable : de 1986 à 1990, c'est-à-dire avant la loi, plus 6,5 p.c. des exportations; de 1990 à 1994, c'est-à-dire après la loi, plus 2,8 p.c.; de 1986 à 1990, plus 40 700 unités en termes d'emplois et de 1990 à 1994, moins de 19 600 unités.

À mes yeux, trois lourdes hypothèques de départ pèsent sur le toilettage auquel vous voulez procéder en matière de compétitivité.

Vous avez décidé de maintenir le modèle de concertation sociale. L'intervention des pouvoirs publics n'est envisagée qu'à titre supplétif, uniquement dans le cas où les partenaires sociaux ne parviendraient pas à assurer leurs responsabilités, c'est-à-dire à conclure entre eux des conventions porteuses à la fois de création d'emplois et de modération salariale.

La première hypothèque réside dans le fait que, d'ores et déjà, l'un des interlocuteurs sociaux, à savoir la FGTB, rejette toute idée d'une modération salariale, ce qui laisse augurer de vaines discussions dans le cadre de la concertation sociale. Cette situation constituera bien entendu une perte de temps avant l'intervention subsidiaire du Gouvernement, laquelle perte de temps est difficilement compatible avec l'idée d'une intervention préventive.

Une seconde hypothèque pèse également sur votre plan en matière de compétitivité et en matière d'emploi, c'est que le Gouvernement semble lui-même ne pas y croire.

On est loin des déclarations que vous clamiez haut et fort, monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, quant aux intentions de réduire le chômage de moitié.

Fort heureusement, vous n'avez jamais dit que vous aviez l'ambition de créer 250 000 emplois nouveaux; probablement l'exemple des 100 000 emplois promis par les socialistes, voici quelques années, vous a-t-il dicté cette prudence.

Quoi qu'il en soit, le texte en projet qui nous est soumis est très en retrait par rapport à cette ambition puisque l'article 13 assigne au Gouvernement la volonté « de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global ». Le ministre Di Rupo fit des efforts d'imagination dialectique pour expliquer, en commission, qu'il n'y avait aucune contradiction entre les déclarations d'il y a quelques semaines et le texte d'aujourd'hui.

Selon lui, le Gouvernement maintient bien son ambition de réduire le chômage de moitié, mais son engagement doit être réaliste et tenir compte des possibilités restreintes de discussion et de négociations avec les partenaires sociaux. Autrement dit, soyons généreux dans nos promesses mais soyons pragmatiques dans nos réalisations. Les entreprises belges qui perdent des marchés et les travailleurs qui perdent leur emploi pourront-ils se contenter d'une semblable dialectique spécieuse ?

Que vous le vouliez ou non, vos projets ne répondent pas aux espérances que vos déclarations avaient fait naître. Le contrat d'avenir, sur lequel le Gouvernement avait beaucoup misé, prévoyait un alignement dans les cinq à six ans de la charge des cotisations sociales sur les trois partenaires européens privilégiés. C'est ce que continue à revendiquer, de manière unanime, le monde des entreprises. Il devra pourtant se contenter de ce que lui offre actuellement le Gouvernement, soit une réduction de 37 500 francs par trimestre pour chaque nouveau travailleur engagé, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

C'est à ce niveau que se situe une troisième hypothèque qui handicape votre plan. En effet, celui-ci manque singulièrement d'imagination, au contraire de ce que vous nous réservez certainement en matière fiscale.

Créer de l'emploi en recourant à des plans favorisant l'embauche, nous savons ce que cela veut dire depuis la mise en oeuvre du plan global pour l'emploi. Nous savons aussi que les résultats obtenus ont été très peu encourageants. Et pour cause : il ne suffit pas en effet de réduire partiellement le coût des cotisations patronales pour susciter des envies d'embaucher.

La création d'emplois est avant tout le résultat d'une situation globale de confiance entre le monde « entrepreneurial » et les pouvoirs politiques, confiance qui résulte de la convergence d'un ensemble de critères allant de la qualification de la main-d'oeuvre disponible à l'encouragement des investissements en passant par la recherche et développement qui favorise la productivité et par l'encouragement du capital à risque. On est bien loin d'avoir suscité cette confiance générale par la politique pratiquée au cours de ces dernières années dans le pays.

Quant à la réduction du temps de travail, sur laquelle le Gouvernement mise beaucoup, je rappellerai simplement ceci : essayée sur base volontaire dans le secteur public, cette réduction du temps de travail a contribué à la création d'environ ... un millier d'emplois !

Un troisième projet de loi porte modernisation de la sécurité sociale et tente d'assurer la viabilité des régimes légaux des pensions.

Enfin ! Voici le premier mot qui me vient spontanément à l'esprit en évoquant ce projet.

Enfin ! Après neuf années d'immobilisme, de tergiversations, d'hésitations et de confusions, la coalition sociale-chrétienne - socialiste découvre la nécessité d'adapter notre sécurité sociale aux nouvelles réalités économiques et aux grandes évolutions sociologiques.

C'est une prise de conscience que nous, libéraux, avons appelé de nos voeux depuis maintes années et notre amertume, notre dépit sont d'autant plus grands que cette modernisation de nos systèmes de solidarité sociale va être menée dans la relative discrétion des cabinets ministériels plutôt que dans la seule véritable enceinte démocratique où peuvent s'exprimer librement toutes les opinions et toutes les oppositions : le Parlement.

Vous allez donc, monsieur le Premier ministre, rénover un système social dont les dépenses s'élèvent annuellement à plus de 1 500 milliards et qui, malgré cette somme gigantesque, génère des déficits budgétaires récurrents.

Il est vrai que notre système de sécurité sociale est fort sollicité. D'abord, les organismes de protection sociale sont devenus, au cours des dernières années, le réceptacle de tous ceux, de plus en plus nombreux chaque année, qu'une politique inadéquate a contribué à exclure du bien-être social.

J'ai déjà parlé du chômage endémique, je ne reviendrai pas sur les chiffres cités. Pour continuer à parler des victimes de l'exclusion sociale ­ encore que cette seconde catégorie ne relève pas de la sécurité sociale à proprement parler ­ je ne peux passer sous silence l'explosion du nombre de minimexés à charge de l'assistance publique, nombre passé de 49 000 en 1990 à 75 000 aujourd'hui. Ce « boom » s'explique d'ailleurs pour une bonne part par les nouvelles mesures gouvernementales prises en matière d'exclusion du chômage. Il y a aussi le fait que, dans nos sociétés de haute technologie médicale, l'espérance de vie ne cesse de s'accroître : cela signifie bien sûr payer davantage de pensions et davantage de soins de santé aux personnes âgées.

L'une des caractéristiques essentielles de notre système actuel de sécurité sociale est que la gestion de cette formidable masse budgétaire est confiée en grande partie aux partenaires sociaux que sont les syndicats et aux assureurs sociaux que sont les mutuelles.

Les uns et les autres sont, à travers toute la hiérarchie des mécanismes de gestion de la sécurité sociale, omniprésents et pratiquement omnipotents. Le caractère déplaisant de cette présence massive résulte du fait qu'elle intervient en dehors de toute transparence et de toute responsabilité financière. Pas de transparence dans la comptabilité des syndicats, toujours dépourvus de toute personnalité juridique et dont les caisses de payement manipulent, par milliards, les allocations de chômage. Pas davantage de transparence en ce qui concerne le mécanisme de formation des frais d'administration versés aux mutualités pour assurer la gestion de l'AMI. Votre projet de loi, sur ces points, reste curieusement muet. On comprend évidemment qu'aucune des composantes de l'actuelle majorité, fort liée à ces organisations, ne veuille faire du mal à ses amis des mouvements syndicaux ou des mouvements caritatifs. Les décisions ­ ou au contraire les non-décisions gouvernementales ­ en la matière seront très significatives et très révélatrices de l'indépendance réelle du Gouvernement à l'égard de ces puissants partenaires sociaux.

Les libéraux seront également particulièrement attentifs aux mesures que prendra le Gouvernement en faveur des indépendants. Notre collègue M. Bock suivra avec grand intérêt le sort que vous réserverez aux allocations familiales des enfants d'indépendants. Il y a quelques semaines, à l'occasion de la discussion en commission d'une de ses propositions de loi, il a eu la surprise de découvrir que si les représentants du PSC et du PS osent affirmer, la main sur le coeur, qu'un enfant égale un enfant, cette vérité n'est valable qu'en paroles et s'étiole malheureusement lorsqu'il s'agit de la confronter à la réalité législative.

M. Bock suivra également avec beaucoup d'intérêt la manière dont la pension des indépendants sera enfin calquée sur le minimum moyen d'existence.

Les pensions, parlons-en puisque vous allez vous efforcer d'assurer la validité des régimes légaux des pensions. Le défi est de taille. Grâce aux progrès de la médecine, les personnes âgées sont plus nombreuses et vivent plus longtemps. Pour mentionner quelques chiffres, abondamment cités dans la presse ces derniers jours, je rappellerai que les plus de soixante ans étaient 2 millions en 1992; ils seront 2,9 millions en 2020 et 3,3 millions en 2050. À titre anecdotique mais néanmoins révélateur, les nonagénaires étaient 40 000 en 1992, ils seront 115 000 en 2020 et 243 000 en 2050. La situation budgétaire engendrée par cette explosion démographique des non-actifs tourne au cauchemar lorsque, parallèlement, il y a de moins en moins de travailleurs actifs et cotisants.

Il faut donc agir. Mais, sur la base de ce que le Gouvernement veut bien laisser entendre, rarement projet aura suscité autant de craintes et d'appréhensions, et cela tant autant au sein de la population productive qui finance le système qu'au sein des pensionnés qui en constituent les bénéficiaires.

D'abord, il va vous falloir impérativement trouver des recettes nouvelles pour combler les déficits. Vous n'avez nié, à aucun instant, votre intention de procéder à un renforcement du financement alternatif de la sécurité sociale, c'est-à-dire à un renforcement du financement par l'impôt. On voit poindre ici le spectre de la déjà fameuse cotisation sociale généralisée. Quelle forme va-t-elle prendre ? Sur le plan juridique, s'agira-t-il d'une cotisation parafiscale ou d'un véritable impôt ? Et que faut-il entendre par l'expression « généralisée » ? Voulez-vous dire par là qu'il s'agira d'un impôt applicable à la globalité des revenus du contribuable ? Le CVP, dans sa nouvelle conception restrictive du stop fiscal n'a-t-il pas affirmé que, en tout cas, l'on n'alourdirait pas la fiscalité sur les revenus du travail, ce qu'impliquerait pourtant votre CSG si elle est calculée sur les revenus globalisés ? Ou faut-il simplement entendre par « généralisée » que cette cotisation va s'appliquer à tous les contribuables, c'est-à-dire les personnes physiques et les sociétés ? Mais la FEB, au nom de la compétitivité des entreprises ­ que vous vous êtes assigné comme objectif de restaurer au plus tôt ­ faisait savoir très clairement à la question « Que pensez-vous de la cotisation sociale généralisée ? » : « Ceux qui croient que la CSG est la panacée se font des illusions. Il faudra en tout cas éviter que cette mesure ait pour effet d'annihiler l'avantage issu de la réduction des cotisations sociales. Il serait absurde d'adopter une CSG si elle aboutit à remplacer un handicap par un autre. »

Vous comprendrez que devant tant de questions, dont les réponses ne se trouvent pas dans les textes débattus au Parlement, toutes les forces productives s'inquiètent du sort que vous allez leur réserver.

Mais les pensionnés eux-mêmes s'inquiètent, conscients que vous pourrez difficilement vous abstenir, malgré l'accroissement du financement alternatif par l'impôt, de modifier leur droit, soit en touchant directement au montant même de la pension, soit en y touchant indirectement par une modification du mode de calcul de la carrière permettant l'octroi de la pension.

Vous vous engagez là sur un terrain particulièrement miné. Rappelez-vous le sondage publié dans le journal La Libre Belgique du 2 juillet dernier : « Touchez pas aux pensions, disent les Belges. » Le sondage vous indique clairement les limites de vos possibilités d'intervention : 7 p.c. des Belges seulement vous autoriseraient éventuellement à toucher au montant des pensions et 13 p.c. seulement vous autoriseraient à revoir l'âge de la pension.

Mais vous n'en n'avez probablement cure, et votre projet de loi-cadre n'accorde en réalité qu'une seule et unique garantie à l'ensemble des pensionnés de ce pays : on ne touchera pas aux pensions acquises. Vous n'allez pas au-delà de ce simple engagement. Et encore est-il aussitôt nuancé par l'affirmation du ministre Colla qui précise qu'il faut « renforcer la solidarité interne entre pensionnés ».

Résumons donc ainsi la situation .

Premièrement, s'il est acquis que la réforme ne touchera pas ceux dont la pension « a effectivement et pour la première fois pris cours avant l'entrée en vigueur de la présente loi ­ article 15 du projet ­ ,vous ne savez toujours pas quel sort réserver à ceux qui sont actuellement engagés dans une carrière professionnelle et ont, depuis un temps plus ou moins long, commencé à cotiser.

Deuxièmement, au nom de la solidarité interne entre pensionnés, les pensions les plus grosses seront rabotées. Alors, la crainte est présente partout. Crainte chez ceux qui ont presque au terme de leur carrière, qui ont cotisé depuis de très nombreuses années, et qui entendent le socialiste Frank Vandenbroucke déclarer qu'on ne fera pas peser le poids de la réforme uniquement sur ceux qui sont en début de carrière.

Crainte également chez l'ensemble des agents des services publics car ils savent bien que, lorsque l'on parle de pensions élevées, ils sont la cible qui s'inscrit dans le collimateur. Comment allez-vous leur expliquer qu'après avoir prôné pendant des années une politique de recrutement à outrance qui a gonflé au-delà du raisonnable les effectifs de la fonction publique, vous les désignez maintenant comme les victimes expiatoires d'un système que vous avez vous-même créé ? Comment les socialistes vont-ils continuer à expliquer aux candidats agents publics qu'ils seront généralement sous-payés par comparaison avec le secteur privé mais qu'ils trouveront une compensation dans le salaire différé que constitue une pension publique généralement plus élevée que celle du privé ? Les agents du service public n'auront plus, en fin de compte, ni le beurre ni l'argent du beurre.

Crainte encore chez les femmes qui ne savent toujours pas comment vous allez réaliser cette égalité homme-femme exigée par l'Europe en matière de mise à la retraite . Pour être bien rassuré, l'exécutif des femmes socialistes, présidé par Mme Lizin, a posé dix questions préalables. Où sont les réponses de M. Busquin ou de ses ministres socialistes dans le texte en projet, ou même dans les propos tenus lors des débats ? Quant aux femmes PSC, qui sont d'accord sur le principe de l'égalité mais « pas n'importe comment », comment pourront-elles s'accommoder longtemps encore de la réponse du président du PSC qui se contente de répondre que son objectif est de « dégager la meilleure solution » sans autre précision ? Et comment, malgré le dramatique de la situation, ne pas rire ou à tout le moins sourire quand la FGTB, se penchant sur le mode de calcul de la pension des femmes, arrive à la conclusion que « les quarantièmes doivent être rangés au placard et les quarante-cinquièmes doivent être refusés » ?

Tout cela est lamentable. Vous n'en êtes nulle part dans votre réforme; vous n'en êtes qu'au stade de l'improvisation; aucun arbitrage réel n'est encore dégagé au sein de la majorité. On comprend mieux les raisons qui vous incitent à demander les pouvoirs spéciaux.

Face à vos indécisions, je tiens à rappeler que le PRL a une position très claire en matière de pension : non seulement les droits des pensionnés actuels doivent être intégralement respectés, mais également ceux des travailleurs qui ont déjà cotisé depuis de nombreuses années et dont les droits doivent être considérés, eux aussi, comme acquis.

Comme il est évident que la gestion financière deviendra intenable, il est irresponsable de continuer à s'enfoncer la tête dans le sable et de refuser d'envisager la mise en oeuvre progressive et parallèle, à côté du système de répartition, d'un système de capitalisation, qu'elle soit collective, sous forme d'assurance-groupe et de fonds de pension, ou individuelle, sous forme d'épargne-pension, d'assurance-pension ou d'assurance-vie individuelle.

Il est déraisonnable de ne pas vouloir prendre en compte le réflexe prévisionnel d'un nombre de plus en plus important de travailleurs ­ aujourd'hui 800 000 dans le pays ­ à bénéficier du deuxième pilier, dans lequel ils ont investi 125 milliards, tandis que 500 milliards sont investis dans le troisième pilier. Il est impensable de ne pas tenir compte d'une évolution qui se manifeste non seulement dans notre pays mais aussi dans l'Europe tout entière, où les fonds de pension privés pensent pouvoir porter leurs avoirs de 1 100 milliards d'écus aujourd'hui, à 10 200 milliards d'écus en 2020. Cette somme, dit un journaliste, dépasse l'imagination. Elle représente à peu près quarante fois l'ensemble de la dette publique belge. Le Gouvernement va-t-il continuer à ignorer ce phénomène irréversible, au nom d'une conception idéologique surannée de la solidarité ?

Telles sont les quelques réflexions que je voulais vous confier à l'occasion de l'examen de ces trois lois de pouvoirs spéciaux. Elles pourraient aisément se résumer en quelques mots forts et formules-clés.

Tout d'abord, monsieur le Premier ministre, je dénonce votre nouvelle éruption de rage taxatoire, qu'il s'agisse de la taxation déjà réalisée sur les sociétés, qu'il s'agisse de l'impôt sur la fortune, de M. Busquin, qu'il s'agisse des impôts immobiliers, de M. Maystadt, des impôts mobiliers, de M. Moureaux, des impôts informatiques, de M. Di Rupo ou de la taxation des revenus du travail évoquée par M. Tobback. Stop ! N'en jetez plus. On sait que votre imagination taxatoire est foisonnante. Sachez que le « cochon de payant » en a marre et que vous découragez, ce faisant, l'initiative, le risque, l'esprit d'entreprise et la croissance dont notre pays a grandement besoin.

Je dénonce également la rage taxatoire normative et doctrinale qui semble vous obséder. Elle était bien présente dans la loi-programme votée en avril 1996. Nous craignons que les pouvoirs spéciaux ne permettent au Gouvernement de saper les bases de la médecine libérale, de mettre en place le rationnement des soins et de favoriser le développement d'une médecine à deux vitesses : une médecine « dirigée » pour les patients les moins aisés et une médecine « libérée » pour ceux qui disposent des moyens leur permettant de bénéficier des derniers progrès de la médecine qui ne seraient pas intégrés « dans la bonne pratique médicale » imposée par l'administration et les cabinets ministériels.

Les libéraux sont particulièrement attachés à la liberté de choix du médecin par le patient, à la liberté thérapeutique et au respect du secret médical de la vie privée. Nous souhaitons que toute avancée dans le domaine de l'instauration d'un dossier médical centralisé et de l'échelonnement des soins s'inscrive dans le cadre des principes que je viens d'énoncer.

Je dénonce enfin la carence absolue dont témoigne ce Gouvernement pour restaurer la confiance, seul moteur susceptible de relancer la machine économique.

Deux exemples récents en attestent à suffisance. Tout d'abord, M. Praet, le chef économiste de la Générale de Banque, vient de dénoncer ­ dans le journal L'Echo de vendredi dernier ­ l'attitude du Gouvernement qui, après avoir annoncé, voici un an, par la voie de son porte-parole quasi officiel, M. Verplaetse, que l'objectif à atteindre était de 3,99 p.c., l'a ramené ­ il l'a annoncé à plusieurs reprises ­ à 3 p.c., conformément au Traité de Maastricht, pour parler aujourd'hui de 2,8 p.c.

M. Praet parle à ce sujet ­ je partage son avis ­ d'une faute de communication, d'un masochisme budgétaire de nature à décourager l'opinion publique. Nous le savons, nous sommes fort près de la reprise. Mais nous savons aussi, et ce qui se passe dans les bourses à New York en témoigne, qu'une catastrophe peut toujours se produire.

Pourquoi donc, à un moment où il est si difficile déjà d'atteindre cet objectif de 3 p.c., en remettre une tranche, si vous me permettez cette expression triviale ? Pourquoi faire preuve de ce masochisme budgétaire ?

Le deuxième exemple m'est également inspiré par l'actualité récente et concerne les pratiques du Gouvernement. J'ai dit à suffisance tout à l'heure combien M. Maystadt s'était exprimé sur la taxation des revenus immobiliers. J'ai parlé de sa proposition de modifier ce système de taxation qui crée une réelle angoisse dans les milieux des locataires et des propriétaires. Cette angoisse est d'ailleurs renforcée par le dépôt de l'avant-projet de loi du ministre de la Justice concernant les nouveaux baux à loyer. On dénombre, dans notre pays, plus d'un million de relations contractuelles entre locataires et propriétaires. Ceux-ci sont doublement perturbés : par la nouvelle proposition de modification de la fiscalité et par le projet de loi sur les baux à loyer. Etait-ce vraiment nécessaire, sachant l'importance dans notre pays des secteurs de la construction et du logement ? N'aurait-il pas mieux valu les stabiliser plutôt que de lancer ces pistes qui ne feront que détruire la confiance ?

J'en viens à une autre raison encore, pour laquelle je pense que nous devions demander l'evocation de ces différentes lois de pouvoirs spéciaux.

À ce propos, je me permets de souligner que le Premier ministre lui-même a déclaré tout à l'heure qu'il convenait que ce soit au Sénat qu'aient lieu les débats constitutionnels et institutionnels.

Vous vous en souviendrez, c'était promis - juré : une fois votés les Accords de la Saint-Michel, on ne parlerait plus jamais de problèmes communautaires en Belgique. Le Premier ministre lui-même l'a répété pendant la campagne électorale, jamais plus on ne parlerait de cela. Tout était réglé à la satisfaction générale. Le compromis intervenu allait ­ nous disait-on ­ permettre d'établir une paix durable entres les diverses composantes de notre pays.

Il fallut vite déchanter. L'encre des accords était à peine sèche et les nouvelles institutions venaient juste d'être mises en place que la machine à provocations de M. Van den Brande et consorts se mettait en marche.

On commençait dans le dérisoire et le grotesque en exigeant que les commentateurs de la BRTN parlent dorénavant de Vlaamse kust et non plus de côte belge pour désigner notre littoral.

On faisait ensuite dans le mesquin en présentant en anglais et en flamand la candidate belge néerlandophone à l'Eurovision.

M. Van Hecke enchaînait avec quelques propos humiliants concernant la vache à lait flamande qui nourrissait les Wallons. Soit dit entre parenthèses, cela n'a pas porté chance depuis lors ni à la vache ni à M. Van Hecke.

Cela devint plus insidieux lorsque l'on se mit à offrir des cadeaux aux fonctionnaires flamands qui s'établissaient à Bruxelles.

Cela devint franchement grave quand, dans la quinzaine, tous partis confondus, MM. Daems, De Batselier et Van den Brande déclarèrent, avec des tonalités différentes et dans des circonstances fort diverses, le premier dans le débat parlementaire de la Chambre, le deuxième lors de la fête de la Communauté flamande, et le troisième lors d'une balade à Fourons, que « le moment était venu pour la Flandre de prendre son avenir en main ».

En réponse, et comme toujours, les francophones ont répliqué bien maladroitement.

Pour M. Nothomb, c'est à peine si un problème se posait : il fallait juste veiller à ce que les députés PSC de la Chambre se réveillent !

M. Eerdekens, quant à lui, nous a gratifiés d'une de ces superbes déclarations romantico-provocatrices dont il s'est fait le champion. Il est vrai que l'on n'avait plus parlé de rattachisme à la France depuis longtemps ! Le moment était opportun. Pensez donc : en plein Tour de France, pendant les vacances et à un moment où l'actualité n'est pas surchargée !

Les coreligionnaires du PS, un peu plus sérieux, ont découvert ­ un peu tard ­ qu'il aurait mieux valu ne pas quitter Bruxelles et décidé de réinvestir la capitale. Il est vrai que faire et défaire est toujours travailler, mais il est plus difficile de composer patiemment un puzzle que de le détruire d'un grand coup de bras comme ce fut le cas, voici quelques années, avec les institutions wallonnes qui se trouvaient alors à Bruxelles.

Comme d'habitude, M. Dehaene « surfe » sur les positions des uns et des autres et déclare, avec beaucoup de sagesse, qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les chaleurs de l'été.

Quels enseignements peut-on retenir de toutes ces péripéties ?

En premier lieu, la querelle communautaire est loin d'être apaisée comme on nous l'avait dit et promis en 1993, comme nous l'avons contesté lors du débat constitutionnel, comme on nous l'a dit ­ et nous l'avons également contesté ­ pendant la dernière compagne électorale.

En deuxième lieu, le seul effet concret des lois de pouvoirs spéciaux et le seul élément dont nous soyons certains ­ nous ne savons en effet pas ce que vous ferez de ces pouvoirs spéciaux ­ est le fait que vous êtes parvenus à raviver la crise et à mettre un peu plus en péril la crédibilité de notre pays à l'étranger. On veut assurer la stabilité de la Belgique et son entrée dans l'Union économique et monétaire, mais l'on commence par donner une mauvaise image de celle-ci à l'étranger.

En troisième lieu, et c'est là sans doute le plus important, la Flandre s'est affirmée comme nation et, aujourd'hui, elle s'érige même en État. Face à cette situation, l'État belge, et plus particulièrement son Gouvernement, n'a ni la capacité ni même la volonté de rééquilibrer le jeu et de se présenter en autorité impartiale et soucieuse de l'intérêt de l'ensemble de la population du pays. En fait, l'État belge est l'otage d'une Flandre qui le domine largement et qui lui interdit d'arrêter la surenchère nationaliste flamande. Chacun le constate : la dernière réforme de l'État belge n'a pas été l'aboutissement du fédéralisme mais bien le détonateur d'une évolution confédérale de la Belgique qui donne à l'État flamand de larges marges de manoeuvre, tandis que les pouvoirs francophones restent multiples, désarticulés et incohérents.

En tant que sénateur désigné par la Communauté française, je crois utile de dire ici et maintenant que le moment est venu de donner un destin aux francophones de ce pays. Le débat Communauté-Région est dépassé. L'émergence de l'État flamand exige, dans l'intérêt même du pays, l'affirmation d'une entité francophone décidée à faire jeu égal. Et il y a un axe institutionnel sur lequel les francophones peuvent fonder leur action et se créer un nouveau destin dans l'État belge : c'est la Communauté française, même si, aujourd'hui, les Régions wallonne et bruxelloise doivent solidifier leur action au travers de la Communauté française. Il faut donc recréer une espèce de patriotisme francophone à l'intérieur de cet espace-là. J'invite tous les francophones de Belgique à y réfléchir et je réitère l'invitation du président Louis Michel aux forces politiques de la Communauté française d'aujourd'hui de se réunir pour préparer nos institutions politiques de demain.

C'est le moment aussi pour moi de rappeler que l'accord de Gouvernement du 26 juin 1995 comportait in fine l'engagement suivant : « Le Gouvernement fédéral suggérera la création, au sein du nouveau Sénat qui comprendra aussi des représentants des Conseils de Communauté, d'une commission pour le fonctionnement des nouvelles structures fédérales. La commission se penchera notamment sur l'évaluation et la préparation des compétences ainsi que sur la cohérence des domaines de compétences en vue d'une plus grande unité.

Cette demande nous a été adressée en date du 11 décembre 1995. Le Bureau du Sénat a marqué son accord le 14 mai 1996 et a chargé de cette mission la commission des Affaires institutionnelles. Celle-ci devra clore ses travaux avant la fin de la présente législature et pourra formuler des conclusions et éventuellement des propositions.

Je confirme que le groupe PRL-FDF collaborera loyalement aux travaux de cette commission et j'invite chacun à en faire de même plutôt que de lancer épisodiquement des brûlots communautaires. Chacun d'entre nous peut avoir des convictions profondes et les défendre avec enthousiasme. Cependant, chacun devrait savoir ­ les différents groupes représentés au Sénat l'ont tous admis ­ où il est préférable de débattre cette problématique. Nous devons être logiques avec nous-mêmes et faire en sorte que l'avenir institutionnel de notre pays soit effectivement discuté dans cette commission des Affaires institutionnelles du Sénat.

Permettez-moi de conclure.

On parle beaucoup d'or, ces derniers jours. Un Danois vient de parcourir la France et de s'en retourner dans son pays, revêtu d'une tunique d'or. Aux États-Unis, à Atlanta, ce sont les médailles de nos compatriotes De Burghgraeve et Werbrouck qui résonnent du tintement propre à ce métal précieux.

Suivons l'exemple, mes chers collègues, et, à l'intérieur de cette enceinte, montrons qu'il est possible également de parler d'or. Certes, ce n'est pas l'or péniblement épargné par nos concitoyens, que visent mes propos, cet or dont la coalition majoritaire et ses ministres ne pensent qu'à grappiller davantage encore les dernières onces qui peuvent subsiter. Non, je veux simplement rappeler à tous, en guise de conclusion, qu'il nous faut parler d'or au sens du vieux diction populaire. Il nous appartient de parler juste : c'est un devoir du parlementaire. Et ce devoir, je l'assume en ce qui me concerne par trois dernières considérations.

Premièrement, et je me tourne vers le Président de notre assemblée, M. Swaelen a donné le bon exemple dans sa toute récente conférence de presse, en présentant la première année de notre nouvelle activité sénatoriale. Il a rappelé qu'il était urgent d'établir au plus tôt une nouvelle relation, sinon un nouveau rapport de force, entre le Gouvernement et l'institution parlementaire. Le président de la Chambre, M. Langendries, ne s'est d'ailleurs pas exprimé autrement dans ses propos rapportés par la presse de ce jour. Au moment où, précisément, nos débats ont pour objet la confiscation des pouvoirs du Parlement par le Gouvernement, il est important de savoir que nos présidents d'assemblées eux-mêmes prônent une meilleure relation entre l'exécutif et le législatif. Je suit tout à fait d'accord sur ce point.

Deuxièmement, l'opposition libérale au Sénat a entendu maintenir les débats parlementaires à ce qu'ils ont de primordial. Nos interventions, parfois lourdes en séance publique, se limiteront à celle du président de groupe et à celle de trois orateurs, c'est-à-dire un par projet de loi. Un nombre limité d'amendements, à savoir 52, à été déposé en séance plénière. Nous les défendrons avec convictions. Nous avons souhaité nous en tenir à l'essentiel, afin de ne pas recommencer inutilement les débats qui ont déjà eu lieu à la Chambre. Cette volonté et le travail sérieux accompli en commission révèlent, selon moi, une attitude parlementaire responsable qui me fait d'autant plus regretter l'absence réelle de dialogue avec la majorité, celle-ci se cantonnant dans une attitude préconçue de rejet systématique de tout amendement, fût-il même justifié sur un plan purement technique.

Dans le souci d'améliorer le travail futur du Parlement ainsi que notre relation avec l'opinion publique, nous nous grandirions à soritr de cette espèce de dichotomie un peu stupide majorité-opposition. Par ailleurs, nos demandes d'évocation et la manière dont celles-ci seront traitées devront également être marquées d'une volonté plus consensuelle.

Qui, au sein de cette assemblée, ne déplore pas ce qui s'est passé voici quinze jours, au Sénat et à la Chambre, à propos du projet de loi sur les radars ? Comme je l'ai dit la semaine dernière à cette tribune, ce texte a été voté de manière mécanique à la Chambre. Seul le groupe libéral a introduit une procédure d'évocation au Sénat.

Le projet en question, très mal rédigé, comportait des énormités d'un point de vue juridique. Je ne me prononce pas ici sur l'intérêt de l'opération de sécurité routière visée. Trois amendements ont été adoptés, ce qui a d'ailleurs donné un certain effet à la procédure d'évocation. Mais je crois savoir que, dans les rangs de la majorité, certains pensaient qu'en agissant de la sorte, nous rendrions à la Chambre son véritable pouvoir de décision politique et que nous ferions en sorte que la Chambre revoie fondamentalement ce projet de loi.

À la Chambre, M. Moureaux ­ et d'autres peut-être ­ a montré que certaines dispositions du projet étaient contraires au droit international. Il a parfaitement démontré que le texte était juridiquement mauvais. Nous avons alors été confrontés à une quasi-crise gouvernementale puisque, quelques heures avant de nous annoncer son départ pour Oxford, M. Vandenbroucke a déclaré que ce projet serait voté tel quel. Après une période de psychodrame ­ ce dont les parlementaires ont l'habitude ­ la majorité à la Chambre a voté le texte en tenant compte de nos amendements mais sans apporter des amendements de fond qui étaient pourtant indispensables. Pour tranquiliser ceux qui avaient mis en évidence les énormités relevées dans le texte, il leur a été répondu qu'une autre loi serait proposée en septembre, qui aurait une valeur interprétative de la loi votée ce jour-là.

Nous vivons dans un pays où l'abus de normes de droit est considérable. On fait des lois sur tout et sur rien et, de surcroît, on légifère mal. Je dois bien faire ce constat de mauvaise qualité des travaux et d'impuissance de notre part.

Aujourd'hui, on va plus loin encore. Des lois sont votées, quoi qu'il arrive, et, immédiatement après, d'autres sont élaborées pour interpréter les premières d'une autre façon.

Je n'en dirai pas davantage. Je crois que tout le monde aura compris la stupidité de ce comportement.

J'ai la conviction que le texte de la loi-cadre contient des dispositions mal fagotées notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les articles 10 et 13, lesquels constituent de véritables hérésies juridiques qui feront de nous la risée de tout commentateur sérieux.

Je place chacun devant ses responsabilités. Nous avons déposé des amendements dont je conviens qu'un certain nombre sont inacceptables pour la majorité parce qu'ils ont un fond politique. Mais d'autres ont une réalité technique et traduisent notre souci de corriger des erreurs linguistiques, légistiques et juridiques. Sur ce point, si le Sénat n'accomplit pas son devoir, nous passerons à côté de l'une de nos missions.

Monsieur le Premier ministre, vous nous avez annoncé que le Gouvernement ne serait pas en vacances dans les prochaines semaines. Il ne manquerait plus que cela, dirai-je, après nous avoir fait travailler aussi longtemps et aussi tard. Vous avez demandé une habilitation pour agir d'urgence. Il ne vous reste plus qu'à le faire, mais je voudrais que vous sachiez, monsieur le Premier ministre, que nous avons travaillé sérieusement au sein de cette assemblée et que nous avons l'intention de continuer. nous n'avons pas non plus l'intention de nous mettre en vacances dans les prochaines semaines.

Je le répète, mon groupe est fermement opposé à l'adoption des lois de pouvoirs spéciaux tels que vous les présentez. Une fois ces lois votées, nous resterons très attentifs à la manière dont le Gouvernement mettra en oeuvre les principes annoncés car ­ qui pourrait en douter ? ­ le débat d'aujourd'hui n'est qu'un simple prélude. Vous nous demandez de voter une habilitation générale. Pour toutes les raisons que j'ai exprimées, nous ne pouvons vous l'accorder, mais cela nous empêchera pas, croyez-le bien, d'être attentifs à votre action à venir. Si d'aventure, vous êtes amené à commettre des erreurs, par exemple par rapport à l'article 77, nous tirerons la sonnette d'alarme en nous exprimant à cette tribune. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, op 9 mei 1996 kondigde de Eerste minister in zijn regeringsmededeling drie kaderwetten aan om de drie hoofddoelstellingen van zijn Regering te verwezenlijken : de deelname van België van bij het begin aan de Europese Monetaire Unie, de modernisering van de sociale zekerheid, en ten slotte de verbetering van het concurrentievermogen en de drastische vermindering van de werkloosheid.

Hij noemde 1996 terecht het scharnierjaar van deze zittingsperiode. Het is het jaar waarin de basis moet worden gelegd voor de verwezenlijking van deze prioritaire doelstellingen. De Regering kiest daarom voor een bijzondere wetgevende techniek, met name de kaderwetten. De oppositie heeft het liever over volmachtwetten. De Raad van State kwalificeert sommige van de voorgestelde regelingen als kaderwetten, en andere als bijzondere-machtenwetten.

In tegenstelling tot wat de heer Coveliers beweert, is de grondwettigheid van kaderwetten nooit in twijfel getrokken. Er kan echter wel een zekere verschuiving worden vastgesteld in de aard van de parlementaire debatten over kaderwetten of bijzondere wetten. Bij de grote debatten over de kaderwetten of de bijzondere-machtenwetten in de jaren tachtig werd voornamelijk aandacht besteed aan de juridische mogelijkheden, aan de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht. In het debat in de Kamer bestond hiervoor heel wat minder belangstelling, het was een louter marginaal verschijnsel. Dit is wellicht voor een deel te wijten aan het feit dat een deel van de toenmalige aangeklaagden aanklagers zijn geworden, en omgekeerd. De jongste jaren hebben zich ook aanzienlijke verschuivingen voorgedaan in de aard en de natuur van de politieke debatten. De juridische benadering vormt in vele gevallen eigenlijk geen afzonderlijke toetssteen meer bij de beoordeling van deze en andere ontwerpen. Zij wordt alleen nog gebruikt voor het ontwikkelen van argumenten ten behoeve van het politieke debat, dat als dusdanig prevaleert. De wet van de politieke zwaartekracht geldt blijkbaar ook voor de juridische vormgeving.

Tijdens de vorige zittingsperiode heb ik er bij de bespreking over de wijziging van de Grondwet reeds op gewezen dat wij deze ontwikkeling moeten evalueren. Dit moet leiden tot een eigen opdracht van de Senaat als politieke reflectiekamer. Ik deel de bezorgdheid van sommige sprekers dat de formulering van de toepasselijke regel een essentiële parlementaire opdracht blijft indien men greep wil hebben en krijgen op de maatschappelijke werkelijkheid.

Goede bedoelingen zijn geen waarborg voor goede literatuur. Zij zijn evenmin een waarborg voor een transparant, doelmatig en handhaafbaar rechtssysteem. Indien dergelijk systeem niet aanwezig is, fietst de politiek in het luchtledige.

De discussie over het verschil tussen machtigingswetten, kaderwetten en bijzondere machten is toegespitst op de draagwijdte van de overdracht van macht. Van het standpunt van de wetgever is de afstand tussen een kaderwet en een bijzondere-machtenwet minder groot dan men op het eerste gezicht geneigd zou zijn aan te nemen.

Ik ga in op het verzoek tot debat van de heer Coveliers. Sedert 1926 heeft het Parlement meer dan 20 wetten goedgekeurd via dewelke voor een totale periode van ongeveer 112 maanden bijzondere machten werden toegekend aan de Koning. In een tijdsspanne van 70 jaar is er in ons land meer dan 9 jaar met bijzondere machten geregeerd.

Tijdens de periode 1981-1988, toen de liberalen mee in de Regering zaten, ging het in totaal om 39 maanden, of meer dan drie jaar bijzondere machten op meer dan zeven jaar regeringsdeelname. Tijdens deze periode werden meer dan 1 000 bijzondere machten-besluiten genomen. Deze indrukwekkende lijst van bijzondere machten wijst erop dat dit procédé van regelgeving in ons staatssysteem is ingeburgerd. Wat uitzonderlijk was, en volgens mij uitzonderlijk moet blijven, ontwikkelde zich in zekere mate tot een cyclisch gebruik. Het debat wordt niet langer beheerst door de vraag naar de intrinsieke grondwettigheid van het procédé van normstelling. Het is immers een verworven stelling dat de bevoegdheid van de Koning door bijzondere wetten kan worden uitgebreid buiten de grenzen van zijn normale verordeningsmacht, zoals is omschreven in artikel 105 van de Grondwet en zoals de Eerste minister al treffend heeft gezegd.

Niettegenstaande dit parlementair gebruik, heeft de vraag de Regering tot het verlenen van bijzondere machten altijd aanleiding gegeven tot een zeker onbehagen in het Parlement. Hoewel een bepaald procédé van regelgeving door de Grondwet niet wordt verboden, blijven er toch twijfels bestaan wanneer de regeling van de politieke vraagstukken van het ogenblik, bij herhaling worden toevertrouwd aan de uitvoerende macht.

De heer Coveliers heeft verwezen naar uitspraken van Professor Mark Eyskens, volksvertegenwoordiger van het arrondissement Leuven. Daartegenover verwijs ik naar de lucide uitspraak van professor Emiel Van Dievoet bij de bespreking van de eerste bijzondere-machtenwet in de Kamer in 1926, die meer dan ooit actueel en relevant is : « Il s'agit moins d'une question de principe, que d'une question de mesure. » Er is dus matigheid vereist, zo naar inhoud als naar vorm. De Raad van State heeft deze wijze woorden van professor Van Dievoet omgezet in een advies, met drie voorwaarden.

De eerste voorwaarde is dat uitzonderlijke, bijzondere of crisisomstandigheden aanwezig moeten zijn die een snelle en coherente wijziging van de formele wetgeving in een aantal domeinen vereisen. In het verleden ging het telkens om monetaire toestanden, om ongustinge economische omstandigheden, om hoge werkloosheid, om hoge tekorten in de begroting en in het stelsel van de sociale zekerheid, of om een combinatie van verschillende van deze factoren. Als dergelijke omstandigheden een voorwaarde zijn, dan kan het juridisch oordeel over het al of niet aanwezig zijn ervan slechts marginaal zijn. De Raad van State erkent trouwens dat het aan het Parlement toekomt om te oordelen of de voorwaarden van uitzonderlijke of crisisomstandigheden zijn vervuld.

Naar het oordeel van de CVP-fractie zijn dergelijke uitzonderlijke omstandigheden vandaag aanwezig. Wij staan voor een unieke situatie : enerzijds de totstandkoming van een Monetaire Unie, anderzijds het uitzonderlijk belang voor ons land om van meet af aan deel te nemen aan de Monetaire Unie.

Voor de CPV-fractie is de toetreding van ons land tot de EMU even belangrijk als de ommekeer die in het begin van de jaren tachtig in het sociaal-economish en het financieel beleid diende te worden gerealiseerd. Het is een operatie zonder voorgaande.

Met onze open economie is het van uitzonderlijk belang dat België tot de eerste landen behoort die op 1 januari 1999 toetreden tot de EMU. Niemand kan de nefaste gevolgen ontkennen van een niet-toetreding tot de EMU.

Een geleidelijke opbouw van een eenheidsmarkt met vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen naar een geïntegreerde eenheidsmarkt met een gemeenschappelijke munt is een waardevol en onvermijdelijk proces. In een open economie als België is het voor het bedrijfsleven essentieel dat zij voor een groot gedeelte van hun uitvoer niet meer geconfronteerd worden met wisselkoersrisico's.

Trouwens, niet of met vertraging toetreden tot de EMU zal onmiddellijk gevolgen hebben voor de financiële markten, waar het vertrouwen in de Belgische frank zal dalen met stijgende rente als gevolg. Wat dan weer een weerslag zal hebben op de bedrijfsinvesteringen en de werkgelegenheid.

Wie de historische betekenis van de Europese ontwikkelingen onder ogen neemt, kan deze uitzonderlijke uitdaging niet ontkennen. Aan de eerste voorwaarde is dus voldaan.

De tweede voorwaarde die de Raad van State stelt voor een bevoegdheidsdelegatie, is dat die delegatie voor een beperkte periode kan worden gegeven. Een wet die een bevoegdheidsdelegatie zou toekennen voor een zeer lange periode ­ bijvoorbeeld voor een hele legislatuur ­, zou, aldus de Raad van State, een te verregaande afstand van bevoegdheden inhouden.

In de praktijk blijkt de gemiddelde duur van de periode waarvoor in het verleden bijzondere machten werden toegekend, aanvankelijk te variëren rond zes maanden. Maar ook op dit vlak luiden de bijzondere machten van de jaren tachtig een kentering in. Toen ging het over een periode van meer dan drie jaar, welliswaar op grond van drie wetten, maar wel drie bijna opeenvolgende wetten. In het licht hiervan verliest de kritiek op de lange duur van de EMU-kaderwet toch wel aan geloofwaardigheid. Bovendien voorziet de EMU-kaderwet in drie bekrachtigingsmomenten voor de besluiten : een eerste keer vóór het einde van het jaar, een tweede keer vóór 30 juni 1997 en een derde keer vóór 31 december 1997.

De relatief lange duur van de EMU-kaderwet wordt dus gecompenseerd door de verplichting tot een periodieke bekrachtiging van de besluiten binnen een korte termijn. Daarenboven heeft het Parlement de bevoegdheid om de bekrachtiging van een besluit te weigeren of bepalingen te wijzigen. De koninklijke besluiten hebben dus slechts een tijdelijk karakter. De Raad van State oordeelt zelfs dat ze moeten worden bekrachtigd om van kracht te kunnen blijven.

Ik versta dan ook het argument van de heer Coveliers niet, die zegt dat de bekrachtiging van de koninklijke besluiten een schijnvertoning is in de democratie, omdat op dat ogenblik de kadaverdiscipline bij de meerderheidspartijen telt. De behandeling van een bekrachtigingsbesluit verloopt echter zoals die van een normale wet. De houding die de fracties daarbij kunnen aannemen, is vergelijkbaar met de houding die zij kunnen aannemen bij de bespreking van een gewone wet. Zijn argument gaat dus volgens mij niet op.

De derde voorwaarde die de Raad van State uit de rechtspraak ter zake puurt, is dat de overgedragen bevoegdheden zo precies mogelijk dienen te worden omschreven. Wij moeten inderdaad toegeven dat de omschrijving van de overgedragen bevoegdheden in deze kaderwetten enigszins ruim is geformuleerd. Men zou een andere wijze van omschrijving onder ogen kunnen nemen. Men zou in de kaderwet de diverse wetten kunnen opsommen die eventueel het voorwerp zullen uitmaken van wijzigingen door bijzondere-machtenbesluiten. Hiervoor zou men trouwens een precedent kunnen inroepen. In de bijzondere machtenwet van 1982 werden inderdaad de diverse fiscale wetten die in aanmerking kwamen, opgesomd. Die opsomming beperkte zich echter niet tot een of andere belastingwet. De meeste belastingwetten werden erin opgesomd.

Of men nu de opsomming gebruikt van de bijzondere-machtenwet van 1982 of de algemene formulering die nu wordt voorgesteld, het verschil tussen beide is in feite verwaarloosbaar klein.

Uit politiek en economisch standpunt is een opsomming zelfs niet wenselijk. Een opsomming is voor de burgers immers een aankondiging, die niet alleen het beoogde resultaat van de maatregelen in belangrijke mate teniet kan doen maar tevens de markt grondig kan verstoren.

Ik betreur het dat in de voorbije periode allerlei fiscale proefballonnetjes werden opgelaten. Dat is op zijn minst inopportuun en niet conform de filosofie.

De aankondiging van allerlei mogelijke belastingen heeft negatieve gevolgen voor het economisch leven. Fiscale suggesties hebben altijd het concreet resultaat dat ze onzekerheid en twijfel in de hand werken. Wie het vertrouwen van de economische actoren wil bevorderen, gaat dus bij voorkeur op een andere wijze te werk.

Belangrijk voor de CVP-fractie in dit debat is dat het parlementair controlerecht, al dan niet in een gemodaliseerde vorm, blijft bestaan. Belangrijk voor ons is ook dat de bevoegdheden van artikel 77 van de Grondwet niet het voorwerp uitmaken van delegatie, zodat alle bicamerale materies onverkort ook aan het gezag van de Senaat blijven onderworpen.

Voor het overige zal het Parlement zijn taak kunnen vervullen via interpellaties, vragen, controle en het voorafgaand advies van de Raad van State, wat een belangrijke innovatie is.

De recente wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State houdt in dat alle voorontwerpen van koninklijke besluiten aan het advies van de Raad van State worden voorgelegd. Bovendien is ieder verzoek om spoedbehandeling voortaan uitgesloten. Er wordt in een procedure voorzien waarbij de teksten van de koninklijke besluiten, het advies van de Raad van State en het verslag aan de Koning, zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan de leden van de Kamer en de Senaat, zodat zij hun controlebevoegdheid tenvolle kunnen uitoefenen.

Het eindpunt blijft de bekrachtiging in het Parlement. De heer Coveliers beweert dat deze bekrachtiging theoretisch is. Uit de behandeling van de volmachtbesluiten in de periode 1982-1985 blijkt dat verschillende besluiten door het Parlement werden gewijzigd. De parlementsleden moeten uiteindelijk hun verantwoordelijkheid op zich nemen.

Met andere woorden, wij staan niet voor het einde van de democratie, noch voor een schijnvertoning. Als wij de geschiedenis van de jongste zeventig jaar overlopen, blijkt duidelijk dat de bijzondere-machtenwetten een erkende vorm van wetgevend werk zijn die de hogervermelde beginselen niet in gevaar brengen.

In zijn advies ontwikkelt de Raad van Stade de stelling dat de bijzondere opdrachtwetten en de volmachtbesluiten in genen dele afbreuk mogen doen aan de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. De Raad oordeelt dat, tot het opmaken van de besluiten door de Regering op basis van de machtiging die de ontworpen wet haar verleent, de Regering ervoor moet waken dat zij niet op het terrein komt van de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Hier schuilt een bijzondere controleopdracht voor de Senaat in zijn hoedanigheid van ontmoetingsplaats tussen federatie, Gemeenschappen en Gewesten. Hij moet waken over de goede en correcte verhoudingen tussen het federale en het regionale niveau, en de onmisbare federale loyauteit.

Tijdens het debat zullen verschillende leden van de CVP-Senaatsfractie het woord nemen over de meer specifieke aspecten van deze kaderwetten in verband met de fiscaliteit, de sociale zekerheid en het concurrentievermogen. Ik beperk mij dan ook tot een aantal krachtlijnen.

De fiscale druk in ons land is onmiskenbaar hoog en het is niet wenselijk systematisch nieuwe bijkomende belastingen te heffen. Alhoewel in de afgelopen jaren reeds diverse ernstige besparingen in de overheidsuitgaven werden gerealiseerd, moeten nieuwe besparingsmogelijkheden worden afgetast en moeten de noodzakelijke besparingen op een deskundige, oordeelkundige, rechtvaardige en evenwichtige wijze worden verwezenlijkt.

Bij het beoordelen van de overheidsuitgaven mag een besparingscontrole niet ontbreken. Het is een machtschappelijke regel dat het denken van de mensen, hun oriëntatie en hun beleidscultuur in hoge mate wordt bepaald door de taak die hen wordt toevertrouwd. Een inspecteur denkt aan controleren. Een jurist denkt aan de wet en het recht. Een handelaar of industrieel denkt commercieel en bedrijfsmatig. Deze verschillende perceptiestructuur kan leiden tot conflicten bij het formuleren van de algemene regel, maar kan ook worden benut. Zo kan een besparingsperceptie nuttig zijn bij het plannen van de uitgaven. Allicht is dit uitgangspunt in de beleidsstructuur te weinig aan bod gekomen.

Het beperken van de publieke uitgaven laat ons toe een vastere greep te krijgen op de toekomst; allerlei onzekere factoren kunnen de uitgaven immers de hoogte indrijven. Het verloop van de economische conjunctuur of het verloop van de rentestand zijn daarvoor sprekende voorbeelden.

Bij het onderstrepen van de noodzaak van structurele besparingen wensen wij echter niet te vervallen in de gemakkelijke slogan dat fiscale heffingen voornamelijk Vlaanderen zullen treffen, terwijl de besparingen een andere communautaire oriëntatie hebben. Eerst en vooral getuigt deze slogan van een verkeerde benadering van het begrip solidariteit. Er kan geen sprake zijn van solidariteit als alle elementen van inkomsten en uitgaven tot in het kleinste detail worden onderworpen aan het beginsel van de juste retour . Alles hangt af van de inhoud die men aan het begrip solidariteit wil geven. Daarenboven is het ook zo dat men in functie van de aard van de besparingen, nu eens de ene, dan weer de andere regio zwaarder treft.

De zogenaamde besparingen in de sector van de kinderbijslagen ­ iedereen weet dat onze fractie daar geen voorstander van is ­ zouden bijvoorbeeld voornamelijk de Vlaamse bevolking treffen en met de besparingen in de gezondheidssector zou, nu eens Vlaanderen, dan weer Wallonië zwaarder worden getroffen. Indien er eventueel nog verder inspanningen moeten worden geleverd om de EMU-doelstellingen te bereiken, dan komt het erop aan deze inspanningen billijk en op een efficiënte wijze te verdelen op grond van rechtvaardigheidscriteria.

Een eventuele aanpassing van de fiscaliteit mag niet leiden tot nieuwe belastingen; zogenaamde nieuwe belastingen mogen enkel bestaande fiscale heffingen vervangen. Er mag trouwens niet uit het oog worden verloren dat, éénmaal de EMU tot stand is gekomen, er nood zal zijn aan een gecoördineerd fiscaal beleid in alle lidstaten van de Europese Unie. Onder druk van de éénheidsmunt en van de gemeenschappelijke monetaire politiek zou er onvermijdelijk een tendens ontstaan tot uniformisering van het fiscaal beleid, waardoor de fiscale grenzen nog meer zullen vervagen.

Iedereen is het erover eens dat de modernisering in de sociale zekerheid noodzakelijk is. Zowel de maatschappelijke als de economische context waarbinnen ze vijftig jaar geleden ontstond, is totaal gewijzigd. Wij leven in een andere samenleving met een andere cultuur, wat blijkt uit allerlei nieuwe verhoudingen op privé en op maatschappelijk vlak. Reeds vijftien jaar wordt over de hervorming van de sociale zekerheid gesproken, maar nog steeds is er geen kwalitatieve sprong gemaakt. De Regering staat nu voor de grote uitdaging om de reeds zo lang aangekondigde aanpassing te realiseren. Anders is de vraag naar het delegeren van de macht niet verantwoord.

Heel zeker, de sociale zekerheid is zoveer met ons maatschappelijk bestel verweven dat revolutionaire ingrepen onmogelijk zijn. Het sociaal systeem zorgt in onze samenleving trouwens voor een hoog beschavingsniveau. Niemand zal echter ontkennen dat het pensioensysteem moet worden hervormd om het voor de toekomst veilig te stellen. Het opbouwen van een tweede peiler in de pensioenwetgeving lijkt daarbij noodzakelijk. Ook moeten we ons aanpassen aan de Europese regels inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Hierbij wens ik wel te onderstrepen dat dit moet gebeuren op een aangepaste en trapsgewijze manier met respect voor de specifieke situatie waarin vrouwen zich bevinden. Die gelijkberechtiging moet ook in de andere takken van de sociale zekerheid worden gerealiseerd.

Op het vlak van geneeskundige verzorging en volksgezondheid lijken de doelstellingen mij te weinig ambitieus. De beheersing van de uitgaven gebeurt vooral via de verlenging van de groeinorm van 1,5 pct. Ik vrees echter dat deze strikte uitgavennorm onvoldoende zal blijken te zijn om de verplichte ziekteverzekering een leefbare toekomst te geven. Om de oorspronkelijke en waardevolle doelstellingen van de ziekterverzekering te vrijwaren, zal het noodzakelijk zijn een kwalitatieve normering in te voeren.

Het ontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid en de vrijwaring van het concurrentievermogen, gebaseerd op het toekomstcontract, zal vanaf 1997 nieuwe ontsporingen van de loonkost voorkomen en het creëren van werkgelegenheid ondersteunen. Dit initiatief sluit aan bij de vraag van de sociale partners binnen de Centrale Raad voor het bedrijfsleven naar een herziening van de wet van 1989. Het grote voordeel van deze kaderwet is dat onze loon- en inkomstenontwikkeling op een meer preventieve wijze wordt afgestemd op deze van onze voornaamste handelspartners. Dit is van groot belang onder meer voor onze KMO's, waarvan het grootste gedeelte van hun uitvoer naar deze landen gaat. Het mechanisme bestaat erin dat de lonen niet hoger kunnen stijgen dan het gemiddelde van de loonstijging in deze landen. De indexaanpassing blijft echter gegarandeerd om de koopkracht van de gezinnen en dus de consumptie op de binnenlandse markt te vrijwaren.

In de procedure wordt het traditioneel sociaal-overlegmodel gerespecteerd. In vele gevallen heeft dit de sociale consensus in ons land gewaarborgd, maar Regering en Parlement dienen het laatste woord te hebben. De onvermijdelijke loonmatiging heeft ook een weerslag op de noodzakelijke matiging van andere inkomstencategorieën.

De vermindering van de loonkosten gekoppeld aan een alternatieve financiering van de sociale zekerheid is een belangrijke factor om de werkgelegenheid op te drijven. Door de toestand van de staatsfinanciën moeten echter moeilijk verenigbare elementen worden gecombineerd. Op zichzelf zou een vermindering van de arbeidskosten met 10 pct. bijvoorbeeld een goede maatregel zijn. Dit moet echter kunnen samengaan met de sanering van de openbare financiën en de vrijwaring van een aangepast sociaal-zekerheidsmodel. Dergelijke maatregelen zullen derhalve een glijdend karakter hebben, aangezien verscheidene doelstellingen moeten worden bereikt.

Het is echter niet mijn bedoeling om bij deze uiteenzetting alle mogelijke hypothesen, alle mogelijke maatregelen onder ogen te nemen. Dit zal juist het debat uitmaken bij de bekrachtiging van de beoogde koninklijke besluiten.

De CVP-fractie is dus bereid om de Regering de nodige rechts- en wetsmiddelen ter beschikking te stellen die haar moeten toelaten haar doeleinden te realiseren. Zij moet van deze bijzondere middelen gebruik maken om via het stelsel van de sociale zekerheid opnieuw zekerheid te geven aan wie recht heeft of aangewezen is op maatschappelijke solidariteit en om de concurrentiepositie van onze bedrijven te vrijwaren en de werkgelegenheid te bevorderen. Het moet onze zorg zijn dat gezonde slagkrachtige ondernemingen in een open economie als de onze kunnen strijden met gelijke middelen. Zij moet van deze bijzondere middelen ook gebruik maken om ons land binnen te loodsen in de EMU door zich, met een ruime zekerheidsmarge te conformeren aan de voorwaarden die binnen haar bereik liggen.

Nu de schuldenberg niet verder afbouwen zou van onverantwoordelijkheid getuigen van de huidige tegenover de toekomstige generaties en zekerheid opnieuw doen omslaan in twijfel en wantrouwen.

Zoals de Eerste minister zo pas in zijn uiteenzetting heeft beklemtoond, is de CVP-fractie van oordeel dat deze politiek de harmonieuze samenleving van de Gemeenschappen en de Gewesten van Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen in een federale staatsstructuur zal bevorderen.

Wij wensen de Regering veel moed en succes om de uitzonderlijke uitdagingen waarvoor zij is geplaatst te overwinnen. Zij geniet ons vertrouwen met waakzaamheid en binnen de vooropgestelde uitgangspunten. Wij dringen echter aan op de grootste besluitvaardigheid omdat dit uiteindelijk de beslissende politieke reden is waarom het verzoek de kaderwetten goed te kunnen kan worden bijgetreden. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le Président, le débat relatif aux projets de lois-cadres vient de se terminer à la Chambre.

Les sénateurs les plus anciens connaissent bien la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement qui contraint à prendre attitude et trancher des questions essentielles et fondamentales le plus rapidement possible.

J'ai écouté attentivement M. Foret lorsqu'il évoquait le rôle du nouveau Sénat. Mais la situation actuelle est très semblable à celle que j'y ai connue il y a quelques années.

Certaines remarques formulées par M. Foret à propos des relations entre le Gouvernement et notre assemblée méritent toutefois notre attention. Personnellement, je pense qu'il conviendra de mieux définir les marges de manoeuvre d'une institution qui, par l'essentiel, sera toujours saisie en second ordre, ce qui posera des problèmes pratiques fondamentaux dans l'organisation du débat parlementaire.

Aujourd'hui, la situation est cependant plus conforme aux enseignements de notre histoire. Nous devons exprimer des points de vue qui ont déjà été exposés dans l'autre Chambre. Nos propos auront donc un caractère répétitif. Cette répétition des positions traduira néanmoins une continuité et une permanence qui sont certainement importantes pour la solidité du Gouvernement.

Je ne parlerai pas des procédures parlementaires, M. Vandenberghe ayant développé son argumentation sur les lois-cadres. Ce délicat débat peut certes justifier des critiques bien compréhensibles. Le Gouvernement a néanmoins cité quelques raisons, dont l'urgence ­ à propos de laquelle les opinions peuvent diverger ­ et le traitement indispensable d'une situation européenne exceptionnelle.

Je suis heureux qu'un long débat ait eu lieu à la Chambre. Je me réjouis de son caractère sérieux au Sénat. (Sourires.) Détrompez-vous !Je crois que le débat qui s'est déroulé à la Chambre était souvent de qualité. En effet, des questions importantes y ont été soulevées. Le Gouvernement a apporté des précisions et des prises de position ont été actées. Un amendement a même été déposé aux projets de lois-cadres. Ces éléments sont fondamentaux pour le débat parlementaire. Je pense que la discussion sur la politique du Gouvernement ­ même en matière de lois-cadres ­ demeure importante. Je pense également que ce n'est pas par hasard que M. Reynders a pu déclarer que le Parlement ne travaillait jamais autant que lorsqu'il s'agissait précisément de débattre de pouvoirs délégués au Gouvernement.

Trois objectifs dominent les moyens et les finalités visés dans les projets de lois-cadres : défense et promotion de l'emploi, modernisation et défense du système de sécurité sociale, assainissement des finances publiques. Il est difficile, voire impossible, de traiter séparément ces trois objectifs. Ils ne peuvent être isolés et sont par ailleurs circonscrits aujourd'hui par une obligation internationale, à savoir la concrétisation de l'Union économique et monétaire inscrite dans le Traité de Maastricht. Nous avons souvent discuté entre nous des implications idéologiques découlant du Traité de Maastricht.

Notre attitude sur ce point est parfaitement claire. Nous sommes convaincus de la nécessité d'être de ces États qui feront partie du peloton de tête de l'Union économique et monétaire. La plupart d'entre nous sont, en effet, conscients des conséquences qu'entraînerait la mise à l'écart de la Belgique de l'Union économique et monétaire. Certains ont rappelé tout à l'heure quelques-unes des conséquences possibles : mise en péril de la stabilité des taux de change, hausse des taux d'intérêt, spéculation sur le franc, aggravation de la dette publique. Tout cela retentirait nécessairement sur les investissements des entreprises, sur ceux des particuliers et sur le volume de l'emploi.

Une des considérations qui nous a déterminés et nous a le plus convaincus est que l'instauration de la monnaie unique constituera probablement une chance nouvelle de relancer le processus de fédéralisation de l'Europe; bref, de créer une structure unificatrice au-delà de l'unité monétaire pour, précisément, la réaliser et la contrôler. Face au gouverneur de la Banque européenne qui gérera la monnaie unique, il conviendra de mettre en place un exécutif chargé de déployer une politique commune. L'union monétaire engendrera, nous l'espérons profondément, un mouvement de politique fiscale et sociale commune. C'est un pari qu'il est urgent de réussir car l'exigence d'une autre Europe est devenue pressante. Peut-être a-t-on perdu de vue que l'Europe joue un rôle régulateur essentiel sur le plan idéologique, dans les rapports entre les différents États européens et leurs composantes. Le recul de l'Europe consacrerait immédiatement la remontée des réflexes ethnocentriques et des nationalismes réducteurs. L'Europe est justement le régulateur essentiel de ces nationalismes, raison pour laquelle nous avons parfois trop souvent sous-estimé combien l'idée européenne est une force idéologique de maîtrise et de régulation de ces pulsions centripètes. En tout cas, l'accès à l'Union européenne nous paraît un élément essentiel d'un avenir porteur de dépassement des réalités politiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ­ il faut bien le dire ­ encerclés et enfermés.

Une seconde considération conforte la nécessité de limiter, dès l'an prochain, le déficit budgétaire à 3 p.c. du produit intérieur brut. Le traitement de notre dette publique, la plus importante de tous les États européens, requiert cet effort, même si l'on ne tient pas compte des critères fixés à Maastricht. L'assainissement des finances publiques est donc une exigence incontournable de toute politique, quelle qu'elle soit. Au niveau qui est le sien, notre dette publique suscite des effets antisociaux et, surtout, affaiblit fondamentalement la capacité d'initiative des pouvoirs publics. Nous avons pris la mesure des difficultés occasionnées par toute politique d'assainissement et des choix difficiles qu'il faut effectuer pour aboutir dans le délai prescrit par l'Union économique et monétaire. Nous avons en effet conscience de la nécessité de respecter les normes du Traité. Nous sommes parfaitement d'accord avec les mesures proposées par le Gouvernement. Toutefois, ces dernières doivent préserver la pérennité de notre système social et la sauvegarde de l'emploi. Ces exigences, ces urgences, montrent en quoi les trois projets que nous examinons sont indissociables. En effet, les réponses que nous donnerons aux questions qu'ils suscitent doivent avoir des effets divers en des domaines différents. Dans l'optique du Gouvernement et dans le cadre que la majorité vent consacrer, l'assainissement des finances publiques doit être le levier qui permettra d'assurer la maîtrise de l'emploi. Il doit également permettre le financement à long terme de la sécurité sociale et de nos systèmes de pension. Ces objectifs se veulent des contrepoids au jeu des marchés financiers et aux effets d'une concurrence débridée. Ils sont à la base des balises et des limites inscrites dans le projet de loi-cadre.

L'urgence en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs et la difficulté de cette tâche expliquent pour une large part l'option prise par le Gouvernement, c'est-à-dire l'élaboration des lois-cadres.

Cette option ­ on l'a dit et répété ­ est particulièrement entourée. Elle l'est, tout d'abord, par une nouvelle réforme ­ le Sénat a d'ailleurs souhaité l'inscrire dans la loi de réforme du Conseil d'État ­ qui impose la consultation obligatoire et préalable du Conseil d'État, même en cas d'urgence. C'est là une garantie de contrôle de la légalité des arrêtés.

Un contrôle politique sera également exercé : la confirmation régulière et rapide des arrêtés d'application, ce qui implique des possibilités précises d'intervention, de rejet ou de réforme des initiatives gouvernementales. M. Vandenberghe a rappelé, à cet égard, des précédents tout à fait intéressants.

D'autres garanties sont liées aux engagements du Gouvernement. J'en rappellerai les lignes de force. D'autres membres de mon groupe en feront une analyse plus détaillée, plus approfondie.

En ce qui concerne la sécurité sociale, nous mesurons bien les difficultés que rencontre toute politique qui doit simultanément réduire les charges du travail, assainir les finances publiques et maintenir une solidarité sociale. La sécurité sociale doit effectivement être modernisée, aménagée, pour être préservée et, si possible, renforcée.

Le Gouvernement a voulu atteindre cet objectif en se basant sur plusieurs principes essentiels. Il s'agira, tout d'abord, de garantir le maintien d'un équilibre financier durable et d'assurer la combinaison des principes d'assurance et de solidarité. Il faudra également renforcer le financement alternatif dans le but de réduire le coût du travail pour promouvoir l'emploi. Il convient aussi de mener la lutte contre la fraude sociale multiforme.

L'articulation de cette politique, les équilibres que requiert son application sont donc particulièrement délicats.

Un principe incontournable à nos yeux est inscrit dans la réforme : il ne sera pas dérogé aux principes généraux de la loi du 29 juin 1981. Le caractère de la sécurité sociale sera, dès lors, ainsi réaffirmé.

En ce qui concerne le financement, plusieurs pistes ont été envisagées, parmi lesquelles la subvention de l'État, fixée à 192 milliards, avec indexation, ainsi que le développement du financement alternatif garanti par la loi et dans le cadre duquel l'indexation est également prévue. Parmi les pistes à suivre figure aussi l'établissement d'une cotisation sociale généralisée, à condition qu'elle se fonde sur une base équitable, c'est-à-dire sur toutes les formes de revenus.

Ces mesures devront évidemment être accompagnées d'une politique de maîtrise des soins de santé. À cet égard, nous rendons hommage aux efforts réalisés par les différents ministres qui se sont succédé depuis la fin des années quatre-vingt. Les soins de santé ont été améliorés, leur coût maîtrisé et même réduit.

L'ensemble de cette politique axée sur les principes que je viens de rappeler est donc déterminant à nos yeux.

Ces principes sont aussi importants en matière de pension. Parmi les garanties essentielles qui expliquent notre adhésion, figure d'abord le fait qu'aucune économie ne sera réalisée sur les pensions existantes.

Le Gouvernement doit souligner clairement cette réalité, monsieur le Premier ministre, afin de mettre fin à l'inquiétude qui demeure importante parmi certaines catégories de la population. Cette politique d'information est essentielle.

Nous apprécions par ailleurs que la priorité soit accordée aux pensions légales, dans le respect de la spécificité des différents régimes de pension.

Il est également prévu que, conformément à l'accord gouvernemental, le Gouvernement assurera le renforcement progressif de la solidarité entre les grandes et les petites pensions et que le principe actuel des périodes assimilées sera maintenu.

Enfin, conformément à la directive européenne, il faudra veiller ­ ce point est particulièrement délicat ­ à l'égalité des traitements entre hommes et femmes.

Nous estimons que, dans la réalisation de cette réforme, il faudra chercher des solutions équitables et nécessairement progressives, et non une simple égalisation formelle qui pourrait être une façon de consacrer une inégalité de fait, aujourd'hui bien connue. En tout cas, la réforme des pensions ne doit pas pénaliser plus lourdement ceux et celles qui sont les plus exposés à la dégradation du marché du travail.

Nous pensons que c'est dans l'exécution du projet de loi portant la modernisation de la sécurité sociale que devront probablement être relevés les plus grands défis.

Mais nous devons souligner combien, dans les trois projets, les principes directeurs sont l'expression d'une volonté politique forte. Certes, nous jugerons ses effets lors de l'approbation des arrêtés d'exécution, mais nous pensons que les balises qui sont indiquées sont importantes et significatives. Ainsi, nous avons relevé avec satisfaction qu'était réaffirmée la liaison des allocations sociales à l'indice des prix et que le même principe était repris dans le projet de loi relatif à l'emploi qui garantit l'indexation automatique des salaires et des augmentations barémiques existantes.

Par ailleurs, nous approuvons aussi la politique de contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations en matière d'emploi. À cet égard, la création d'un Conseil supérieur de l'emploi et l'instauration du bilan social sont, pour nous, des éléments significatifs.

Il est un autre point qui emporte notre entière adhésion : le projet relatif à l'emploi affirme un principe assentiel, à savoir la primauté de la concertation sociale, le rôle du Gouvernement étant, nous le savons, supplétif par rapport à la concertation sociale. Le rappel de cette consécration du rôle important laissé aux interlocuteurs sociaux nous satisfait pleinement.

Il est clair qu'une politique qui a les ambitions que je viens de rappeler et qu'a rappelées le premier ministre tout à l'heure, sera amenée, que ce soit dans le cadre des projets dont nous discutons ou en dehors de ceux-ci, à rechercher des leviers, des moyens pour assurer la réduction du déficit budgétaire et la réduction de la dette publique.

Des efforts budgétaires devront être accomplis et ils sont annoncés. Nous les approuvons dans le cadre de quelques principes essentiels : maintien de l'indexation ­ je l'ai rappelé ­, protection des revenus les plus faibles ­ c'est évidemment capital ­, mais aussi répartition équitable des efforts. On peut ouvrir des débats très longs et importants sur l'efficacité et l'impact des réformes qui cherchent de nouvelles ressources, de nouvelles recettes pour l'État. Mais il n'est pas discutable qu'il y ait une inégalité évidente, fondamentale dans la contribution à l'effort fiscal. Nous demandons que l'ensemble des revenus, et pas seulement les revenus du travail, puissent participer à cet assainissement des finances publiques.

Je rappelle à ce sujet l'intérêt que nous portons à tout mécanisme qui permette la mise sur pied d'impôts qui fassent participer davantage les revenus mobiliers et immobiliers importants. Nous estimons, en tout cas, qu'il s'impose de réfléchir à une redéfinition de la base imposable, même si nous mesurons bien combien il faut se méfier des effets pervers, combien il faut faire attention aux conséquences non voulues. Mais nous pensons qu'en termes de justice, il y a des modifications à apporter à notre système fiscal.

Je rappelle aussi qu'il est capital de s'attaquer aux fraudes fiscales et aux crimes financiers.

Peut-être est-il utile de rappeler, monsieur le Premier ministre, qu'en moins d'une année d'excercice, l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière, mis sur pied par le Gouvernement, a permis de découvrir une fraude de plus de 33 milliards de francs, ce qui est tout de même un montant impressionnant.

Il est évident que ces découvertes ne sont pas tombées du ciel; elles sont le fait d'équipes de qualité, émanant essentiellement de la police judiciaire, qui ont ainsi accompli un travail fondamental.

Il convient de développer les moyens destinés à lutter contre cette fraude particulièrement importante, dont le volume ne cesse de susciter des interrogations, tant il est gigantesque.

Personnellement, je me réjouis de la mise sur pied au Sénat d'une commission d'enquête sur la criminalité organisée. Elle traitera de ce genre de problèmes, notamment des évasions fiscales et des fraudes multiples accomplies dans le cadre d'une grande criminalité internationale.

Certes, il est nécessaire de lutter pour le développement de l'emploi, tâche devenue particulièrement lourde dans un marché international livré à une concurrence sans limite.

La politique que nous propose le Gouvernement est manifestement conditionnée par une évolution des sociétés occidentales. La difficulté la plus importante provient d'un fait connu depuis longtemps ­ déjà au Haut Moyen Âge ­, qui a pris une ampleur inégalée. Nous sommes en effet devant cette évidence que le développement économique n'est plus, à lui seul, une garantie suffisante du développement social. Nous avons appris au cours de ces vingt dernières années que la croissance de la production ne garantit plus l'emploi et même que, le plus souvent, la productivité dans le système économique libéral se construit contre l'emploi. Une société ainsi soumise à cette évolution ­ indiscutable si l'on examine minutieusement les différentes modifications qui se sont produites au cours des deux dernières décennies ­ se disloque sous l'effet de cette évidence rappelée par un sociologue français, Christian de Saint-Etienne, qui a noté avec beaucoup de justesse l'évolution de l'Europe dans le partage du travail.

Nous arrivons, dit-il, « dans une société où une minorité surpayée et suroccupée fait face à une majorité de gens sous-payés et sous-occupés ».

Il est évident qu'une telle situation comporte des menaces considérables de désintégration sociale. Il est donc indispensable de chercher des pistes nouvelles, qui ne peuvent pas se trouver dans la seule optique de l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Les banlieues pauvres, hier peuplées de travailleurs surexploités, se sont aujourd'hui remplies de personnes chassées du travail mais qui, à la différence des autres, sont beaucoup plus isolées politiquement et culturellement que ne pouvaient l'être les travailleurs du début du siècle.

C'est dans ce sens que l'on a employé le terme « exclusion » pour caractériser cette sitution nouvelle que nous connaissons.

Quels sont les enjeux que veut assumer le Gouvernement ? Le développement de l'emploi en cherchant à le promouvoir en diverses directions, la lutte contre l'exclusion sociale, le maintien d'une solidarité sociale sont des objectifs essentiels.

Les conditions que le Gouvernement a formulées dans les textes, les engagements qu'il a pris devant le Parlement nous permettent d'approuver les projets de loi.

Je conclurai par quelques considérations sur l'intervention de M. Foret. Nous tenons à reppeler au Gouvernement notre attachement au principe de la loyauté fédérale, qui doit unifier les comportements des diverses entités autour d'une solidarité rassemblant le nord, le sud et le centre du pays.

Je veux, à cet égard, saluer les propos du Premier ministre. Le les ai trouvés parfaitement clairs. Il a bien indiqué qu'il s'agissait d'appliquer, en tout cas dans son Gouvernement, les règles définies par les réformes institutionnelles qui ont eu lieu et à la réalisation desquelles il a présidé. Il a très clairement marqué le domaine dans lequel se circonscrivait l'action du Gouvernement aujourd'hui. Je me réjouis de cette déclaration. Je me réjouis ­ provisoirement ­ de n'avoir pas entendu, dans les premiers discours, des déclarations comme celles qui avaient été formulées à la Chambre.

Mais j'ai constaté que subsistaient, dans certains amendements, une philosophie inacceptable au niveau fédéral. Je pense, par exemple, à celui-ci qui affirme : « Il sera entendu que les mesures fiscales ne peuvent, pour aucune catégorie d'impôts, avoir pour conséquence d'accroître encore la part de la Flandre dans le total des recettes perçues par le Trésor. » Il y a là une philosophie qu'il convient de définir. Nous la connaissons; elle s'est exprimée dans différentes parties de l'Europe.

À cet égard, je remercie M. Vandenberghe d'avoir tenu des déclarations sans équivoque, quelles que soient les différences de sensibilité qui puissent être les nôtres à l'égard des problèmes institutionnels. M. Vandenberghe a refusé et rejeté ce que l'on pourrait appeler cette idéologie lombarde, appelée telle en référence à Umberto Bossi qui a défendu celle-ci, en Italie. Il s'agit là d'une idéologie conservatrice, car elle est tentée par la volonté de réduire la solidarité et de la faire jouer à des échelons plus restreints, rétrécis par rapport aux ensembles dans lesquels s'exerce l'activité fédérale, l'activité législative nationale. C'est là une attitude inquiétante qui peut avoir bien des conséquences. Bien entendu, des débats peuvent être souhaités par certains sur les questions communautaires. Encore ceux-ci doivent-ils être maîtrisés parfaitement, intellectuellement et affectivement, sous peine de provoquer des réactions en chaîne, une logique d'action et de réaction qui, si elle n'est pas dominée, peut favoriser des situations qui se sont déployées dans différents pays d'Europe occidentale, où des collectivités sont divisées par la haine et où les citoyens se traitent comme des ennemis.

Aujourd'hui, au niveau de nos débats parlementaires, il y a un dit et un non-dit, ce qui est exprimé et ce qui est tu. Ce dit et ce non-dit peuvent être, l'un et l'autre, en tensions voire en contradictions. Bien sûr, dans nos Parlements, le dit ­ le plus souvent exprimé ­ marque de plus en plus la revendication communautaire, que ce soit au travers d'une aspiration à un relâchement, voire à un abandon du régime fédéral. Nous n'adhérons pas à cette exigence et heureusement, nous ne sommes pas les seuls. Il y a également ceux qui rêvent d'aller plus loin que ce qu'ils annoncent et qui voudraient réagir plus radicalement aux propos de l'autre bord.

Quant au non-dit, il est important. Jusqu'à présent, il est resté hors du politique. Il cache sans doute l'attachement de beaucoup d'entre nous à une culture politique et sociale commune, à une cohabitation, à une coexistence réussie entre Flamands, Wallons, Bruxellois au sein de l'État fédéral. Il y a chez nous ­ c'est plus particulièrement visible au Sénat ­ un art, sans doute plus pratique que théorique, de la cohabitation de populations aux moeurs et aux cultures à la fois différentes et proches, plus proches qu'il n'y paraît, mais de cultures marquées, habitées, par une volonté de spécification, une volonté d'affirmation d'identité. Bref, il y a, au sein de ce que nous sommes tous, des tensions, des concordances; il y a acceptation et discorde. Cela se traduit, en chacun de nous, au plus profond de nous, par une multitude d'appartenances qui coexistent tout en étant, en permanence, tentées de s'épurer et de s'exclure pour accéder à on ne sait quelle unité supérieure, à ce que nous croyons être un espace homogène, une identité pure. Or, le génie de notre histoire tient à cette mutiplicité d'appartenances, à cette cohabitation que nous avons voulu garantir dans le contexte de la solidarité fédérale.

J'ai pris connaissance de nombreuses interventions récentes qui ont notamment eu lieu lors de la fête de la Communauté flamande. Ces discours montraient que de nombreux démocrates récusaient la vision d'une identité nationale vue et conçue comme une donnée absolue, exlusive et intransigeante, comme une identité supérieure qui porte ­ comme cela a été souvent remarqué ­ de nombreuses personnes fascinées à croire qu'elles sont meilleures que les autres.

M. De Batselier a dit que, dans cette vision totalitaire de la nation, l'identité se réduit alors à une boîte désespérément vide. La phrase est juste et forte. Au nord comme au sud, beaucoup valorisent au contraire une identité multiple et rappellent que nous faisons tous partie de différentes cultures, de différents cercles culturels, concentriques ou autres. Dans le même esprit, je crois que ni la Flandre ni la Wallonie, ni la Région de Bruxelles ne sont des ensembles politiques et culturels parfaitement homogènes, réductibles à une identité univoque absolue ou intransigeante. La force et l'identité de ces ensembles est venue de leur capacité à sortir d'eux-mêmes, à s'ouvrir vers les autres et c'est probablement cela qui est en jeu, en contestation dans certaines déclarations et affirmations de plus en plus exprimées aujourd'hui. Mais comment penser que ce que j'ai appelé tout à l'heure ces idéologies « lombardes » arrêtera ses effets aux frontières ? Ce n'est pas sûr car, au sein de ces dernières, ce même phénomène se poursuivra. D'ailleurs, dans chacune de nos trois Régions, on peut percevoir aujourd'hui des courants sous-régionalistes, au niveau des provinces et des communes, qui prônent des ruptures de solidarité; nous pourrions en donner des exemples.

Cette idéologie est un indice avant-coureur d'une réduction de l'Europe précisément parce que l'idéologie profonde de l'Europe est aujourd'hui la mise en commun d'un prodigieux trésor de cultures et de langues différentes mais sur la base d'une affirmation universaliste transnationale et supranationale, sur un élargissement de la solidarité et non sur une réduction de celle-ci. Et face à ces problématiques, à ces opinions, à ces idéologies, la réaction du Gouvernement à des problèmes internes a une dimension « sociétale » importante. L'attitude qu'il annonce et que le Premier ministre a confirmée sera donc déterminante, même si elle est, en vérité, de plus en plus difficile à maîtriser.

La finalité de la politique qui est préparée par le Gouvernement est de préserver un avenir commun. Elle est une réaffirmation d'une identité plus large que celle à laquelle certains voudraient nous réduire. Sans doute, en ce faisant, la politique du Gouvernement est-elle une des voies étroites ­ je ne dis pas que c'est la seule ­ difficiles et pleines de risques, mais de nature à préserver une paix sociale et une cohabitation intercommunautaire. Nous le savons, ces deux aspects fondamentaux se sont effondrés aujourd'hui dans bon nombre de pays européens ­ je pense à l'Ulster, au Pays basque, divisé et déchiré par la haine, à la Corse dans un pays unitaire comme la France ­ où l'on constate malheureusement la montée de ces mouvements.

Je n'ai pas dit que la politique suivie par le Gouvernement est la seule acceptable mais elle comporte cette volonté de préserver un ciment solidaire. La politique que nous autorisons au Gouvernement s'inscrit dans une volonté de coexistence qui fait de la Belgique un laboratoire de l'Europe. J'ai été frappé par l'importance que le Premier ministre a accordée à la politique du Gouvernement dans la construction de l'Europe de demain. Celle-ci est difficile et peut-être critiquable, mais elle est marquée par une détermination et un objectif que nous estimons essentiels. Sous les conditions que nous avons rappelées, nous voterons les projets du Gouvernement. (Applaudissements.)