1-974/2

1-974/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

20 MEI 1998


Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER DESTEXHE


BESPREKING

Een van de indieners van het voorstel van resolutie benadrukt dat het voorstel aansluit bij de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam.

De Intergouvernementele Conferentie had twee doelstellingen, enerzijds de onvolmaaktheden en tekortkomingen van het Verdrag van Maastricht wegwerken en anderzijds de Europese Unie institutioneel in gereedheid brengen voor de uitbreiding.

Wat de eerste doelstelling betreft, werden in het Verdrag van Amsterdam belangrijke vorderingen gemaakt, namelijk het opnemen van het sociaal protocol in de eerste pijler en een werkgelegenheidshoofdstuk.

Op het vlak van de tweede doelstelling, het institutionele kader, is de IGC eigenlijk een mislukking geworden. Als compromis werd aanvaard dat er, vr het effectief worden van de uitbreiding en in ruil voor een aanpassing van de samenstelling van de Commissie, nieuwe onderhandelingen zouden plaatshebben over de stemmenweging. De Belgische regering, hierbij gesteund door Frankrijk en Itali, die samen een institutionele verklaring hebben afgelegd die gevoegd werd bij het Verdrag, wil verder gaan en heeft middels deze verklaring een duidelijk verband gelegd tussen enerzijds de uitbreiding en anderzijds de noodzaak tot institutionele verdieping van de Europese Unie via meer meerderheidsbesluiten.

Deze resolutie vraagt dat vr het einde van de onderhandelingen over de uitbreiding van de Europese Unie, een grondige institutionele hervorming zou plaatshebben met meer meerderheidsbesluitvorming in de plaats van de unanimiteitsregel.

Spreker meent dat deze resolutie kan bijdragen niet alleen tot de stelling van de regering maar ook tot de stelling van het Belgische Parlement.

STEMMING

Het voorstel van resolutie wordt zonder opmerkingen eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur,
Alain DESTEXHE.
De voorzitter,
Valre VAUTMANS.

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN


Zie Stuk 1-974/1