1-56

1-56

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 4 JUILLET 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 DECEMBER 1983 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Stemming

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1983 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Vote

De Voorzitter. ­ Dames en heren, wij moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, deze verklaring voor de stemming geldt ook voor de stemming over het voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en van de bijzondere wet van 12 januari 1989, waaraan wijzigingen worden gebracht waarmee wij het niet eens zijn.

Wij hebben er geen bezwaar tegen dat een lid van een wetgevend orgaan, dat ontslag neemt om lid te worden van de uitvoerende macht van hetzelfde beleidsniveau, weer plaats inneemt in het wetgevend orgaan als zijn mandaat als regeringslid een einde neemt.

Dat iemand echter ontslag neemt uit een wetgevend orgaan van een bepaald beleidsniveau om lid te worden van de uitvoerende macht van een ander beleidsniveau om daarna in dezelfde legislatuur, zijn parlementair mandaat in het eerste beleidsniveau weer op te nemen, gaat ons te ver.

Wij vragen ons ook af of beide wetten nog zullen kunnen worden toegepast als de parlementaire assemblées van de deelstaten op een ander tijdstip worden verkozen dan die van het federale niveau.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, de Volksuniefractie zal tegen dit ontwerp stemmen omdat zij van oordeel is dat in een systeem van confederalisme verkozenen tijdens eenzelfde legislatuur niet van het ene bestuursniveau naar het andere kunnen overstappen.

Deze tekst stemt niet overeen met het principe van goed beheer, maar is eerder ingegeven door ministeriële carrièreplanning en andere zuiver partijpolitieke overwegingen.

Wij willen wel een uitzondering maken voor de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap, omdat deze Gemeenschap al meer dan voldoende problemen heeft om op een decente manier vertegenwoordigd te geraken. Eigenlijk zouden wij liever nog verder gaan en de gewaarborgde vertegenwoordiging voor de Duitstalige Gemeenschap in de wet inschrijven. De tekst van het ontwerp werd als wetsvoorstel ingediend bij de Kamer door de heer Gehlen. De heer Gehlen heeft zitting in de Kamer in opvolging van de heer Wathelet, de vroegere minister van Justitie. Mocht de heer Wathelet niet de voorkeur hebben gegeven aan een nog hoger mandaat en naar de Kamer van volksvertegenwoordigers teruggekeerd zijn, dan zou er geen enkele Duitstalige woordvertegenwoordiger zijn geweest. Dat is een ongezonde situatie waaraan nog in de loop van deze zittingsperiode dient te worden verholpen.

De Voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel.

Nous passons au vote sur l'ensemble du projet de loi.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

60 leden zijn aanwezig.

60 membres sont présents.

56 stemmen ja.

56 votent oui.

4 stemmen neen.

4 votent non.

Derhalve is het geamendeerde wetsontwerp aangenomen.

En conséquence, le projet de loi amendé est adopté.

Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden teruggezonden.

Il sera renvoyé à la Chambre des représentants.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Chantraine, G. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix. Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, M. Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.