1-979/2

1-979/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

20 MEI 1998


Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HATRY

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Deze bepaling verleent de Koning de bevoegdheid om van 1 januari 2001 tot 31 december 2005, dus gedurende een periode van vijf jaar, wetsbepalingen te wijzigen.

Volgens de Raad van State betaamt het niet van tevoren aan de Koning een bevoegdheid te verlenen, waarvan vaststaat dat Hij ze ten vroegste vanaf het jaar 2001 kan uitoefenen. Pas op dat ogenblik komt het aan de dan aan de macht zijnde regering toe te beslissen over de machtiging die aan de Koning verleend zou moeten worden met het oog op de beursgang van BIAC (Stuk Kamer nr. 1513/1-97/98, blz. 7 en 8).

Daar komt nog bij dat men bij het lezen van de toelichting bij artikel 4 vaststelt dat deze machtiging die verbonden is aan een eventuele beursgang, geen andere bedoeling heeft dan eventuele investeerders positief te beïnvloeden. Aangezien de machtiging aan de Koning niet dwingend is, zou de regering ook kunnen beslissen de BIAC-aandelen niet op de beurs te brengen.

Een dergelijke machtiging heeft dus geen enkele invloed op mogelijke investeerders.

Nr. 2 VAN DE HEER HATRY

(Subsidiair amendement op amendement nr. 1)

Art. 4

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. De woorden « 31 december 2005 » vervangen door de woorden « 31 december 2001 » .

B. Aan dit artikel een lid toevoegen, luidende :

« De besluiten genomen krachtens deze machtiging aan de Koning houden op gevolg te hebben indien ze niet bij de wet worden bekrachtigd binnen zes maanden na hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot die laatste datum. »

Verantwoording

A. In zijn advies van 9 april 1998 heeft de Raad van State de nadruk gelegd op de noodzaak de Koning slechts voor een welbepaalde en vrij korte periode de bevoegdheid te verlenen om bestaande wetgevende beslissingen te wijzigen.

Deze door de mogelijke beursintroductie van de BIAC-aandelen gerechtvaardigde machtiging mag niet langer dan één jaar gelden. Mocht die periode te kort lijken om de privatisering tot een goed einde te brengen, dan kan de wetgever de machtiging verlengen indien hij dat nodig acht.

B. Toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake bijzondere bevoegdheden.

Nr. 3 VAN DE HEER HATRY

Art. 5

Aan dit artikel een lid toevoegen, luidende :

« De besluiten tot omzetting van Europese richtlijnen die krachtens deze machtiging aan de Koning zijn genomen, houden op gevolg te hebben indien ze niet bij de wet worden bekrachtigd binnen zes maanden na hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot die laatste datum. »

Verantwoording

De machtiging aan de Koning met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen is alleen aanvaardbaar indien ze gepaard gaat met een berkachtiging door de wetgevende macht.

Paul HATRY.