1-101
COM

1-101
COM

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales des réunions publiques de commission

Handelingen van de openbare commissievergaderingen

COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

SÉANCE DU JEUDI 20 MARS 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 20 MAART 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER COVELIERS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « DE PLANNEN VAN BELGACOM TOT OPRICHTING VAN EEN BEWAKINGSONDERNEMING »

Verdaging

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. COVELIERS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LES PROJETS DE BELGACOM RELATIFS À LA CRÉATION D'UNE ENTREPRISE DE GARDIENNAGE »

Ajournement

De voorzitter. ­ Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie over « de plannen van Belgacom tot oprichting van een bewakingsonderneming ».

Deze vergadering was eerst gepland voor 15 uur. Om de minister de kans te geven te antwoorden op de mondelinge vragen in plenaire vergadering, werd deze vergadering voor 15 uur 45 bijeengeroepen. Tot mijn ongenoegen stel ik vast dat de minister hier niet komt opdagen, omdat hij naar zijn kantoor zou zijn teruggekeerd.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik stel voor om het academisch kwartiertje te respecteren en tot 16 uur te wachten.

M. le président. ­ Alors que j'avais proposé que la demande d'explications de M. Coveliers soit développée à 15 heures, le bureau a décidé de fixer la réunion à 15 heures 45 afin que le ministre ait le temps de répondre aux questions orales qui lui étaient posées en séance plénière. Or, au lieu de nous rejoindre, le ministre vient de quitter le Sénat.

Un tel comportement occasionne des coûts supplémentaires parfaitement inutiles en mobilisant le personnel des Annales parlementaires tant du compte rendu analytique que du compte rendu intégral. On s'étonne alors que le budget du Sénat soit si lourd ! Qui en porte la responsabilité ?

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, het bureau heeft vorige week zijn ongenoegen geuit over het feit dat drie interpellanten niet opdaagden voor een openbare commissievergadering, terwijl de minister aanwezig was. Ik zal volgende week mijn ongenoegen uiten over het feit dat ik hier aanwezig ben, maar de minister niet.

De voorzitter. ­ De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 16 uur.)

(La séance est levée à 16 heures.)