1-16

1-16

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 14 DÉCEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 14 DECEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI

PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

Votes réservés

WETSONTWERP

HOUDENDE SOCIALE BEPALINGEN

Aangehouden stemmingen

M. le Président. ­ Nous devons procéder maintenant aux votes réservés du projet de loi portant des dispositions sociales.

We moeten ons nu uitspreken over de aangehouden stemmingen van het wetsontwerp houdende sociale bepalingen.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, het Reglement van de Senaat bepaalt dat na de stemming over de artikelen wordt overgegaan tot de stemming over het geheel van het wetsvoorstel of -ontwerp. Daarom stel ik voor dat wij conform artikel 42 nu stemmen over wat afgehandeld is.

De Voorzitter. ­ Mijnheer Coveliers, zoals u terecht zegt, bepaalt het Reglement inderdaad dat de Senaat zich na de stemming over de artikelen en amendementen ook nog uitspreekt over het geheel. Het zegt echter helemaal niet dat het tweede onmiddellijk na het eerste moet gebeuren. Het is de gewoonte van de Senaat om eerst alle stemmingen over artikelen en amendementen te houden en vervolgens in een tweede ronde alle naamstemmingen over het geheel. Wat ik hier nu voorstel is geen uitzondering, maar de vaste regel van de Senaat.

De heer Coveliers (VLD). ­ U doet maar, mijnheer de Voorzitter, maar u en ik beseffen dat dit toch maar uitstel van executie voor de Senaat betekent.

De Voorzitter. ­ Die betiteling laat ik graag voor uw rekening. Zeker is wel dat deze werkwijze een zeker uitstel meebrengt.

De heer Coveliers (VLD). ­ Vroeg of laat op deze avond zullen wij toch een naamstemming over het geheel moeten houden.

M. le Président. ­ Je mets aux voix l'amendement de M. Hazette à l'article 6.

Ik breng het amendement van de heer Hazette bij artikel 6 in stemming.

­ Cet amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Dit amendement, bij zitten en opstaan in stemming gebracht, wordt niet aangenomen.

M. le Président. ­ MM. Desmedt et Coveliers s'abstiennent.

De heren Desmedt en Coveliers onthouden zich.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de MM. Destexhe et Hazette à l'article 7.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heren Destexhe en Hazette bij artikel 7.

Puis-je considérer que le vote précédent est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Nous devons nous prononcer sur les amendements de MM. Destexhe et Hazette à l'article 8.

Wij moeten ons nu uitspreken over de amendementen van de heren Destexhe en Hazette bij artikel 8.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement est également valable pour ces amendements ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement ook geldt voor deze amendementen ? (Instemming.)

En conséquence, ces amendements ne sont pas adoptés.

Derhalve worden deze amendementen niet aangenomen.

Nous passons au vote sur l'amendement de MM. Destexhe et Hazette à l'article 30.

Wij stemmen over het amendement van de heren Destexhe en Hazette bij artikel 30.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Nous passons au vote sur l'amendement déposé par MM. Destexhe et Hazette à l'article 44.

Wij stemmen over het amendement van de heren Destexhe en Hazette bij artikel 44.

Puis-je considérer que le dernier vote émis sur un amendement est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Nous passons au vote sur l'amendement déposé par MM. Destexhe et Hazette à l'article 46.

Wij stemmen over het amendement van de heren Destexhe en Hazette bij artikel 46.

Puis-je considérer que le dernier vote émis sur un amendement est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Mevrouw Nelis en de heer Coene stellen voor artikel 49 te doen vervallen.

Mme Nelis et M. Coene proposent la suppression de l'article 49.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor dit artikel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour cet article ? (Assentiment.)

Derhalve wordt artikel 49 behouden en wordt het amendement verworpen.

En conséquence, l'article 49 est maintenu et l'amendement est rejeté.

Mevrouw Nelis en de heer Coene stellen voor artikel 50 te doen vervallen.

Mme Nelis et M. Coene proposent la suppression de l'article 50.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor dit artikel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour cet article ? (Assentiment.)

Derhalve wordt artikel 50 behouden en wordt het amendement verworpen.

En conséquence, l'article 50 est maintenu et l'amendement est rejeté.

MM. Destexhe et Hazette proposent la suppression de l'article 51.

De heren Destexhe en Hazette stellen voor artikel 51 te doen vervallen.

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour cet article ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor dit artikel ? (Instemming.)

En conséquence, l'article 51 est maintenu et l'amendement est rejeté.

Derhalve wordt artikel 51 behouden en wordt het amendement verworpen.

MM. Destexhe et Hazette proposent la suppression de l'article 53.

De heren Destexhe en Hazette stellen voor artikel 53 te doen vervallen.

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour cet article ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor dit artikel ? (Instemming.)

En conséquence, l'article 53 est maintenu et l'amendement est rejeté.

Derhalve wordt artikel 53 behouden en wordt het amendement verworpen.

Mevrouw Nelis en de heer Coene stellen voor artikel 57 te doen vervallen.

Mme Nelis et M. Coene proposent la suppression de l'article 57.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor dit artikel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour cet article ? (Assentiment.)

Derhalve wordt artikel 57 behouden en wordt het amendement verworpen.

En conséquence, l'article 57 est maintenu et l'amendement est rejeté.

Mevrouw Nelis en de heer Coene stellen voor de artikelen 80 en 81 te doen vervallen.

Mme Nelis et M. Coene proposent la suppression des articles 80 et 81.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor deze artikelen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour ces articles ? (Assentiment.)

Derhalve worden de artikelen 80 en 81 behouden en worden de amendementen verworpen.

En conséquence, les articles 80 et 81 sont maintenus et les amendements sont rejetés.

MM. Hazette et Destexhe proposent la suppression de l'article 84.

De heren Hazette en Destexhe stellen voor artikel 84 te doen vervallen.

Puis-je considérer que le dernier vote sur le maintien d'un article dont la suppression a été proposée est également valable pour cet article ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het behoud van een artikel waarvan de schrapping werd voorgesteld, ook geldt voor dit artikel ? (Instemming.)

En conséquence, l'article 84 est maintenu et l'amendement est rejeté.

Derhalve wordt artikel 84 behouden en wordt het amendement verworpen.

Nous passons au vote sur l'amendement déposé par MM. Hazette et Destexhe à l'article 88.

Wij stemmen over het amendement van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 88.

Puis-je considérer que le dernier vote émis sur un amendement est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Wij stemmen over het amendement van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 103.

Nous passons au vote sur l'amendement déposé par Mme Nelis et M. Coene à l'article 103.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote émis sur un amendement est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We stemmen later over het wetsontwerp in zijn geheel.