1-587/2

1-587/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

15 MEI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, eerste lid, het woord « vierentwintig » vervangen door het woord « zevenentwintig »
.

Nr. 2 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, eerste zin, het woord « twaalf » vervangen door het woord « vijftien » .

Nr. 3 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 2)

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, eerste zin, het woord « twaalf » vervangen door het woord « dertien » .

Nr. 4 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, tweede zin, het woord « Vier » vervangen door het woord « Zeven » .

Nr. 5 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 4)

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, tweede zin, het woord « Vier » vervangen door het woord « Vijf » .

Nr. 6 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, tweede zin, de woorden « twee Franstaligen en twee Nederlandstaligen » vervangen door de woorden « twee Nederlandstaligen, twee Franstaligen en een Duitstalige » .

Verantwoording

De particuliere sector en de Duitstalige Gemeenschap moeten de waarborg krijgen dat ze in de raad van bestuur beter worden vertegenwoordigd.

Nr. 7 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 10

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 9, de woorden « Een Coördinatiecomité onderzoekt de zaken » vervangen door de woorden « De directeur-generaal, bijgestaan door een Coördinatiecomité, onderzoekt de zaken » .

Nr. 8 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 10

In het voorgestelde artikel 9, eerste lid, tweede zin, de woorden « Het oefent zijn activiteiten uit » vervangen door de woorden « De directeur-generaal en het Coördinatiecomité oefenen hun activiteiten uit » .

Verantwoording

Als de bevoegdheden van de directeur-generaal worden afgezwakt, in die mate dat hij niet langer « de » eindverantwoordelijke is voor het onderzoek van de dossiers die de raad van bestuur krijgt voorgelegd, dreigt die raad verlamd te raken ingeval men het in het Coördinatiecomité niet eens wordt.

Nr. 9 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, laatste lid, de eerste zin vervangen als volgt :

« De voorzitter wordt gekozen uit de leden van de raad van bestuur. »

Verantwoording

In plaats van de voorzitter op partijpolitieke basis te benoemen, ware het aangewezen hem te kiezen uit de leden van een evenwichtig samengesteld orgaan, waarin de verschillende pariteiten in acht worden genomen.

Nr. 10 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 8

Aan het slot van het voorgestelde artikel 5, de woorden « of op verzoek van het Coördinatiecomité » doen vervallen.

Verantwoording

Het is beter niet te voorzien in de mogelijkheid dat het Coördinatiecomité de raad van bestuur kan bijeenroepen.

Nr. 11 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, tweede zin, de woorden « Vier leden, twee Franstaligen en twee Nederlandstaligen » vervangen door de woorden « Zeven leden, drie Nederlandstaligen, drie Franstaligen en een Duitstalige » .

Verantwoording

De particuliere sector en de Duitstalige Gemeenschap moeten de waarborg krijgen dat ze in de raad van bestuur beter worden vertegenwoordigd.

Waarom zouden Duitstaligen immers niet als kandidaat kunnen worden voorgedragen ?

De hervorming van de BDBH, om met name een dynamischer uitvoerbeleid mogelijk te maken, vereist voorts dat de vertegenwoordigers van de particuliere sector een ruime inbreng krijgen in de nieuwe structuren.

Nr. 12 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, tweede zin, het woord « acht » vervangen door het woord « veertien » .

Verantwoording

Aangezien de lijst dubbel zoveel kandidaten bevat als er leden worden benoemd en er zeven leden worden benoemd (zie amendement nr. 4), moet de lijst veertien kandidaten bevatten.

Nr. 13 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 12)

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, tweede zin, het woord « acht » vervangen door het woord « tien » .

Verantwoording

Aangezien de lijst dubbel zoveel kandidaten bevat als er leden worden benoemd en er vijf leden worden benoemd (zie amendement nr. 5), moet de lijst tien kandidaten bevatten.

Nr. 14 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, vierde lid, de tweede zin aanvullen met de woorden « van wie minstens zeven bedrijfsleiders » .

Verantwoording

De federale representatieve werkgeversorganisaties zullen onder die veertien kandidaten minstens zeven bedrijfsleiders voordragen.

Het is namelijk van belang dat mensen worden aangewezen die dagelijks contact hebben met de praktijk van de buitenlandse handel, deskundig en ervaren zijn, en in staat zijn hun stempel te drukken op de werkwijze en de sfeer bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. Dat is essentieel voor het welslagen van de hervorming van de BDBH.

Nr. 15 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 3, het vierde lid aanvullen met de woorden « , van wie twee bedrijfsleiders » .

Verantwoording

De lijsten voorgedragen door de gewestelijke representatieve werkgeversorganisaties moeten twee bedrijfsleiders bevatten.

Er moeten immers bekwame en ervaren mensen worden gekozen die dagelijks in contact komen met de praktijk van de buitenlandse handel en die hun stempel kunnen drukken op de werkwijze en de instelling van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. Dat is van wezenlijk belang opdat de hervorming van de BDBH kan slagen.

Nr. 16 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 10

In het voorgestelde artikel 9, het eerste lid aanvullen als volgt :

« De directeur-generaal van de Dienst wordt bij de vervulling van zijn taak van rapporteur bijgestaan door twee adjunct-directeurs-generaal, die plaatsvervangende rapporteurs zijn. Deze laatsten hebben slechts een raadgevende stem. »

Verantwoording

De twee adjunct-directeurs-generaal zijn thans plaatsvervangende rapporteurs bij de vergaderingen van het directiecomité en van de raad van bestuur; in de nieuwe regeling moeten ze plaatsvervangende rapporteurs blijven, zowel bij de vergaderingen van de raad van bestuur als bij die van het Coördinatiecomité.

Nr. 17 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 10

In de laatste zin van het laatste lid van het voorgestelde artikel 9 het woord « tien » vervangen door het woord « vijf » .

Verantwoording

Aangezien de raad van Bestuur ten minste vier maal per jaar bijeenkomt, is het niet absoluut noodzakelijk dat het Coördinatiecomité dat tienmaal per jaar doet. Vijf vergaderingen volstaan voor het comité om zijn taak inzake voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de raad te vervullen en de promotiecampagnes in het buitenland te coördineren.

Nr. 18 VAN DE HEER HATRY EN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS

Art. 12

Dit artikel aanvullen als volgt :

« In het tweede lid van het voorgestelde artikel 11 het woord « Directiecomité » vervangen door het woord « Coördinatiecomité. »

Verantwoording

Het Directiecomité wordt door het Coördinatiecomité vervangen.

Paul HATRY.
Jacqueline MAYENCE-GOOSSENS.