1-571/2

1-571/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

10 MAART 1997


Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Art. 2

A. Het voorgestelde tweede lid vervangen als volgt :

« De in het voorgaande lid bedoelde woorden worden op de identiteitskaart gedrukt in de taal van de gemeente die het document afgeeft of in de taal die de houder kiest uit de talen waarvan het gebruik wordt toegestaan in de gemeenten die genoemd worden in de artikelen 6, 7 en 8 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996. »

B. Het voorgestelde derde lid vervangen als volgt :

« De titels van de rubrieken waaronder op de identiteitskaart de persoonlijke gegevens aangebracht worden die specifiek zijn voor de houder, komen voor in de taal van de gemeente die het document afgeeft, of in de taal die de houder kiest, volgens het onderscheid dat wordt gemaakt in het voorgaande lid. »

Verantwoording

De bestuurlijke eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië mag niet op de helling gezet worden.

Joris VAN HAUTHEM.