1-645/2

1-645/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

19 NOVEMBER 1997


Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW LIZIN


De Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden heeft dit voorstel van resolutie besproken tijdens haar vergaderingen van 4 en 19 november 1997.


Toelichting van de auteur van het voorstel

Deze resolutie wordt ingediend omdat ontwikkelingssamenwerking één van de centrale thema's was van het Scholierenparlement 1996-1997. De jongeren hebben zelf een soortgelijke resolutie gestemd in Kamer en Senaat. In een tijd waar men de mond vol heeft van de kloof tussen burger en politiek, is het goed dat de jongeren zelf aan het woord mogen komen in de Senaat. Deze resolutie komt op tijd nu de globalisering van de economie alsmaar toeneemt maar de solidariteit tussen de landen en binnen de landen veeleer afneemt en dat ook de ontwikkelingssamenwerking in ons land moeilijke tijden doormaakt. Deze resolutie heeft voornamelijk een symbolische en sensibiliserende waarde aangezien zijn van de jongeren zelf uitgaat.

Bespreking

Verschillende commissieleden juichen deze resolutie toe.

Een van de leden heeft evenwel moeite met het woord « tiers-mondisme » dat niet hetzelfde betekent als het Nederlands « Derdewereldbeweging ». In het Frans zou men best de volgende formulering overwegen : « associations intéressées au dialogue Nord-Sud » of « associations intéressées au tiers monde ». « Tiers-mondisme » is volgens het lid een te abstract begrip.

De commissie beslist hierop in het beschikkend gedeelte, punt 2º, tweede gedachtestreepje, in de Franse tekst het woord « tiers-mondisme » te vervangen door de woorden « associations intéressées au dialogue Nord-Sud ».

De minister van Buitenlandse Zaken merkt op dat hij het eens is met deze resolutie. Hij wijst er alleen op dat de vorming, waarvan sprake is in het 5º van het dictum, tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort.

Stemming

Het voorstel van resolutie met bovenstaande tekstwijziging, wordt ter stemming gelegd en aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van dit verslag.

De Rapporteur,
Anne-Marie LIZIN.
De Voorzitter,
Valère VAUTMANS.

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE


Zie Stuk 1/645-3