1-99/2

1-99/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

24 OKTOBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DARDENNE

In het dispositief, het eerste gedachtenstreepje te vervangen als volgt :

Betreurt ten zeerste dat van 18 tot 20 oktober 1995 te Brussel de A.F.C.E.A.-wapenbeurs wordt georganiseerd;

Verzoekt de federale Regering en de gewestregeringen te verbieden dat voortaan op het Belgisch grondgebied nog een beurs wordt georganiseerd die publiciteit geeft aan en/of reclame maakt voor welke wapens ook.

Martine DARDENNE.

Nr. 2 VAN DE HEER STAES EN MEVROUW THYS

De volgende consideransen toe te voegen :

Overwegende dat de vrede en de veiligheid in de wereld meer gediend zijn met een omschakeling van militaire naar civiele produktie, om op die manier de belangrijkste oorzaken van gewapende conflicten te bestrijden, met name armoede en werkloosheid;

Overwegende dat de werkgelegenheid, ook in eigen land, geen argument kan zijn om de wapenproduktie en dus de wapenhandel in stand te houden, en dat die bij een omschakeling naar de civiele produktie net zo goed gegarandeerd kan worden;

Overwegende dat uit internationale studies en uit internationale berichtgeving blijkt dat, bij illegale wapenhandel, die handel meermaals en in belangrijke mate verbonden is met de illegale handel in deviezen en drugs;

Nr. 3 VAN DE HEER STAES EN MEVROUW THYS

De volgende considerans toe te voegen :

Overwegende dat er een nefast verband bestaat tussen de wapenhandel en de verhindering van een zinvolle ontwikkelingssamenwerking, zodat alle inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking steeds opnieuw op de helling worden gezet, de economische ontwikkeling achterop blijft en de verdere militarisering van de ontwikkelingslanden in de hand wordt gewerkt.

Paul STAES.
Erika THYS.

Nr. 4 VAN MEVROUW DARDENNE

Aan het dispositief het volgende gedachtenstreepje toe te voegen :

Verzoekt de Regering een omstandig onderzoek in te stellen naar de wapenbeurs die van 18 tot 20 oktober 1995 plaatsheeft, meer bepaald naar wat daar wordt uitgestald of per catalogus aangeboden. Het Parlement moet op de hoogte worden gebracht van het resultaat van dat onderzoek.

Martine DARDENNE.