1-99/1

1-99/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 1995

18 SEPTEMBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association)

(Ingediend door de heer Anciaux)


VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

Overwegende dat de ongeremde wapenhandel de spil vormt van gewapende conflicten;

Overwegende dat het gewapend uitvechten van conflicten de verkeerde manier is om ze te regelen omdat hierbij steeds onnodige slachtoffers vallen;

Overwegende dat de statistieken bewijzen dat die slachtoffers daarenboven in steeds toenemende mate tot de burgerbevolking behoren;

Overwegende dat gewapende conflicten de ontwikkeling in de Derde Wereld en elders onmogelijk maken en vernietigen wat reeds werd opgebouwd;

Overwegende dat geweld aldus tevens ťťn van de oorzaken is van de vluchtelingenproblematiek en dat het wegnemen van de oorzaken de voorkeur verdient op het opvangen van de gevolgen;

Overwegende dat andere middelen dan oorlog de voorkeur verdienen om conflicten te regelen;

Overwegende dat recente voorbeelden in Ruanda, SomaliŽ en ex-JoegoslaviŽ het voorgaande meer dan voldoende illustreren;

Overwegende dat, wat BelgiŽ betreft, de hoogtechnologische wapenbeurs, georganiseerd door A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association ) te Brussel een jaarlijks scharniermoment vormt voor de wapenhandeltransacties omdat hier wapenproducenten en -handelaars hun afnemers, politici en militairen uit de hele wereld ontmoeten;

Overwegende dat hoogtechnologische wapensystemen een even grote of nog grotere vernietigende rol spelen als geweren, kanonnen of landmijnen;

Overwegende dat een duidelijk signaal aan de overheid en aan de publieke opinie moet worden gegeven dat, gelet op bovenstaande vaststellingen, aan de ongeremde wapenhandel en meer in het bijzonder aan de A.F.C.E.A.-wapenbeurs een einde gesteld moet worden;

Overwegende dat een duidelijk signaal aan de publieke opinie ook noodzakelijk is, aangezien BelgiŽ een belangrijke draaischijf is van de internationale wapenhandel;

Overwegende dat het zou getuigen van schijnheiligheid wanneer BelgiŽ enerzijds voortrekker speelt in het protest tegen de hervatting van de kernproeven door de Franse regering, maar anderzijds niets zou ondernemen tegen de draaischijffunctie die ons land speelt binnen de internationale wapenhandel;

Overwegende dat vooral naties en politieke overheden vragers zijn van hoogtechnologische wapensystemen en zij rechtstreeks invloed hebben op de produktieprocessen, maar tegelijk tekortschieten op het vlak van regulering van wapenhandel en -produktie;

Overwegende dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat voor deze goederen de spontane werking van de markt tot optimale resultaten zal leiden;

Overwegende dat de wapenhandel vaak indirect tot schendingen van de mensenrechten leidt,

Verzoekt de federale Regering :

≠ de vraag te richten aan de burgemeester van de gemeente Sint-Joost-ten-Node en aan de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de A.F.C.E.A.-wapenbeurs van 18 tot 20 oktober 1995 niet te laten plaatsvinden;

≠ Belgische bedrijven en concerns in de wapenproduktie en -industrie, alsook K.M.O.'s met militaire belangen, elke subsidie te ontzeggen;

≠ initiatieven te nemen tot het afdwingen van een internationaal verbod op de wapenhandel.

Bert ANCIAUX.