1-520/17

1-520/17

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

23 OKTOBER 1997


Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 39 VAN MEVROUW DELCOURT-PÊTRE

Art. 3

In de voorgestelde § 2bis , 2º, het vierde streepje en het tweede en het derde lid vervangen als volgt :

« ­ de reclame voor tabaksproducten in het kader van het beschermheerschap of de sponsoring van sportevenementen met motorvoertuigen en motorboten of van culturele evenementen tijdens de zes weken die aan het evenement voorafgaan en tijdens dat evenement, mits de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, na advies van de minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, een eenmalige afwijking toestaat voor ten hoogste drie jaar.

De Koning bepaalt de criteria die in aanmerking worden genomen voor het toestaan van die afwijking.

Die afwijking kan echter niet worden toegestaan tenzij de bij die evenementen betrokken structuren of instellingen voldoende kunnen aantonen dat zij de nodige stappen gezet hebben om te zoeken naar andere vormen van beschermheerschap of sponsoring. »

Verantwoording

De budgetten nodig om wedstrijden met motorvoertuigen en motorboten alsook culturele evenementen te organiseren worden vaak sluitend gemaakt dankzij het beschermheerschap en de sponsoring van de tabaksindustrie.

Het komt aan de minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid toe om, na advies van de minister van Economische Zaken en op grond van bij koninklijk besluit bepaalde criteria, afwijkingen toe te staan van het principieel verbod op reclame voor tabaksproducten dat door het ontwerp wordt ingevoerd.

Er wordt in deze uitzondering voorzien om het economisch voortbestaan van sommige sectoren niet in het gedrang te brengen.

De afwijking mag evenwel slechts eenmaal worden toegestaan en voor ten hoogste drie jaar. Zij geldt ook maar gedurende de periode van zes weken die voorafgaat aan het evenement en tijdens het evenement.

Die beperkte duur van drie jaar lijkt evenwel voldoende om de nodige stappen te zetten ten einde nieuwe sponsors aan te trekken.

Het bepalen van duidelijke afwijkingscriteria wordt aan de Koning opgedragen.

De afwijking kan echter slechts worden toegestaan indien de betrokken structuren en instellingen aantonen dat zij de nodige stappen hebben gezet om nieuwe sponsors aan te trekken.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.