1-520/13

1-520/13

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

15 OKTOBER 1997


Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten


Evocatieprocedure


AMENDEMENT


Nr. 38 VAN MEVROUW DELCOURT-PÊTRE

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

« Artikel 6. ­ Deze wet treedt in werking op 1 januari 1999, met uitzondering van artikel 4, 2º, dat betrekking heeft op de straffen die van toepassing zijn bij overtreding van de besluiten in verband met tabaksproducten die genomen zijn ter uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 24 januari 1977. »

Verantwoording

Artikel 6 van het ontwerp bepaalt dat de wet in werking treedt op 1 januari 1999, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

De wetgever wil immers dat het nieuwe stelsel met straffen waarin artikel 4 voorziet, onmiddellijk wordt toegepast (zie St. Kamer, nr. 346/3-95/96).

Bij overtreding van de koninklijke besluiten betreffende tabaksproducten die tussen nu en 1999 zijn of zullen worden genomen ter uitvoering van de wet van 24 januari 1977, zouden de strengere straffen dus onmiddellijk in werking treden.

Zo zou een koninklijk besluit dat affiches met tabaksreclame verbiedt, bijvoorbeeld op 31 december 1997 in werking kunnen treden. De straffen waarin artikel 4 van dit ontwerp voorziet, zullen onmiddellijk toegepast kunnen worden bij niet-naleving van dat koninklijk besluit.

Terwille van de duidelijkheid dient de strekking van de uitzondering waarin artikel 6 voorziet, evenwel nader omschreven te worden. Het stelsel met straffen waarin artikel 4 voorziet, mag echter niet worden toegepast op de bepalingen waarvoor de inwerkingtreding van andere artikelen van het wetsontwerp vereist is.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.