1-363/8

1-363/8

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

15 JANUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 59 van de Grondwet


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 16 VAN DE HEER LOONES c.s.

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 59 van de Grondwet vervangen als volgt :

Art. 59. 1. Behalve bij ontdekking op heterdaad kan, tijdens de zitting, geen lid van een van beide Kamers in het kader van de vervolging van misdaden of wanbedrijven in hechtenis worden genomen of aangehouden worden dan met verlof van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt.

2. Behalve bij ontdekking op heterdaad kan, tijdens de zitting, in strafzaken geen huiszoeking noch inbeslagneming plaatsvinden tegen een lid van een van beide Kamers dan in aanwezigheid van de voorzitter van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt of van een door die voorzitter aangewezen lid.

3. Daden van onderzoek en vervolging in strafzaken, die aan de verwijzing naar het vonnisgerecht voorafgaan, moeten zo uitgeoefend worden dat ze de vrije uitoefening van het mandaat van het lid niet hinderen.

4. Bij ontdekking op heterdaad of indien de aanhouding of de verwijzing naar het vonnisgerecht wegens misdaden of wanbedrijven heeft plaatsgevonden buiten de zitting, wordt de procedure voor het vonnisgerecht tijdens de zitting, op verzoek van het lid, zo geregeld dat ze de vrije uitoefening van het mandaat van het lid niet hindert. In deze zelfde gevallen wordt de hechtenis tijdens de zitting en voor haar gehele duur geschorst indien de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt zulks vordert.

5. De strafvordering tegen een lid van een van beide Kamers kan alleen door de procureur-generaal bij elk hof van beroep worden uitgeoefend.

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

Nr. 17 VAN DE HEER ANCIAUX c.s.

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 59 van de Grondwet vervangen als volgt :

Art. 59. 1. Ieder onderzoek of vervolging voor een hof of een rechtbank tegen een lid van een van beide Kamers wordt tijdens de zitting geschorst indien de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt zulks vordert op verzoek van dat lid. Deze Kamer dient hiertoe met een tweederde meerderheid te beslissen.

2. Huiszoeking of inbeslagneming krachtens het voorgaande lid kan alleen geschieden in aanwezigheid van de voorzitter van de betrokken Kamer of van een door hem aangewezen lid.

3. De vervolging in strafzaken van een lid van een van beide Kamers kan, tijdens de zitting, enkel worden ingesteld door de ambtenaren van het openbaar ministerie en de bevoegde ambtenaren.

Bert ANCIAUX.
Guy VERHOFSTADT.
Jan LOONES.

Nr. 18 VAN DE HEER LOONES

Enig artikel

In het laatste lid van het enig artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In de Nederlandse tekst het woord hij vervangen door de woorden het lid ;

B. In de Franse tekst het woord il vervangen door de woorden le membre .

Verantwoording

Aangehouden of vervolgd worden kan geen louter mannelijk voorrecht zijn.

Jan LOONES.

Nr. 19 VAN DE HEER VERHOFSTADT c.s.

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 59 van de Grondwet vervangen als volgt :

Art. 59. 1. Behalve bij ontdekking op heterdaad, kan geen lid van een van beide Kamers, tijdens de zitting, in strafzaken van zijn vrijheid worden beroofd dan met verlof van de Kamer waarvan dat lid deel uitmaakt.

2. Voor alle andere dwangmaatregelen dan die bedoeld in de vorige paragraaf, zoals bevelen tot medebrenging, huiszoekingen, inbeslagnemingen, het opsporen en aftappen van telefoongesprekken alsmede onderzoeken aan het lichaam, dient de onderzoeksrechter voorafgaandelijk de toelating van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te vragen. Deze laatste doet onverwijld uitspraak, de procureur des Konings gehoord zijnde.

3. Geen lid van een van beide Kamers kan in strafzaken, tijdens de zitting, voor een rechtbank of een hof worden gebracht dan door de leden van het openbaar ministerie, door de door de wet bevoegd verklaarde ambtenaren of met voorafgaandelijke machtiging door een rechter.

Guy VERHOFSTADT.
Jan LOONES.
Stef GORIS.
Jacques DEVOLDER.