1-199/2

1-199/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

20 NOVEMBER 1996


Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES VAN DER WILDT EN SÉMER

Art. 7bis

Er wordt een artikel 7bis toegevoegd, luidend als volgt :

« Art. 7bis. ­ § 1. De minister richt in de schoot van de Commissie tot regeling der prijzen een Commissie voor de vaste boekenprijs op.

De Commissie is belast met het onderzoek naar de gevolgen van de vaste boekenprijs voor de evolutie van de prijs van het boek, het aantal verkooppunten en het aanbod van beschikbare titels. Zij brengt, ambtshalve of op verzoek van de minister, gemotiveerde adviezen uit over de toepassing van deze wet.

§ 2. De Commissie is samengesteld uit een voorzitter en twaalf effectieve leden.

De voorzitter wordt gekozen uit de zetelende magistraten. Hij neemt geen standpunt in met betrekking tot de adviezen van de Commissie.

De effectieve leden bestaan uit telkens twee vertegenwoordigers van de auteurs, de uitgevers en boekhandels en zes vertegenwoordigers van de erkende consumentenorganisaties.

De Commissie telt bovendien twaalf plaatsvervangende leden. Zij worden benoemd op dezelfde wijze als de effectieve leden.

Zowel de voorzitter als de effectieve en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van zes jaar. Bij de eerste samenstelling van de Commissie wordt de helft van de effectieve en plaatsvervangende leden echter voor een periode van drie jaar benoemd.

§ 3. De Commissie stelt een reglement van inwendige orde op, dat door de minister wordt goedgekeurd.

§ 4. In de loop van het zesde jaar na de inwerkingtreding van deze wet stelt de Commissie een evaluatierapport op aangaande de toepassing van deze wet gedurende de eerste vijf jaar. Dit rapport wordt overgemaakt aan de Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de minister. »

Nr. 2 VAN DE DAMES VAN DER WILDT EN SÉMER

Art. 7ter

Er wordt een artikel 7ter toegevoegd, luidend als volgt :

« Art. 7ter. ­ § 1. De Commissie ziet erop toe dat de prijzen die overeenkomstig deze wet worden vastgesteld :

­ niet overdreven zijn, gelet op de toegankelijkheid van het boek voor de lezer;

­ niet voor gevolg hebben dat een onredelijke winst wordt gerealiseerd.

§ 2. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de Commissie voor de vaste boekenprijs een klacht indienen wanneer hij meent dat een overeenkomstig deze wet vastgestelde prijs niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 1.

De klacht wordt ingediend bij gewone brief en vemeldt ten minste :

­ de naam, voornaam en adres van de verzoeker;

­ de titel, auteur en uitgever van het boek waarvan de prijs wordt betwist;

­ het voorwerp en de gronden van de klacht.

De Commissie kan ook ambtshalve onderzoeken of een overeenkomstig deze wet vastgestelde prijs voldoet aan de voorwaarden van § 1.

§ 3. Behoudens wanneer de klacht niet voldoet aan de vereisten bedoeld in § 2, onderzoekt de commissie de klacht.

Wanneer de klacht niet ontvankelijk is wordt de verzoeker daarvan in kennis gesteld.

§ 4. De Commissie kan de uitgever of invoerder van een boek waarvan de prijs wordt onderzocht verzoeken alle inlichtingen te verstrekken en een afschrift van alle documenten over te maken die dienstig zijn voor het onderzoek.

De Commissie kan alle personen horen die inlichtingen kunnen verstrekken die zij nodig acht voor het onderzoek.

§ 5. De Commissie spreekt zich uit bij gemotiveerd advies, gericht aan de minister. Zij kan verdeeld advies uitbrengen.

Wanneer het advies wordt uitgebracht ingevolge een klacht, dan dient de Commissie zich uit te spreken binnen de twee maanden na ontvangst van de klacht. Een afschrift van het advies wordt naar de verzoeker gezonden.

§ 6. Binnen een maand nadat hij het advies van de Commissie heeft ontvangen en nadat de uitgever of invoerder bij aangetekende brief werd uitgenodigd om te worden gehoord, kan de minister een lagere prijs vaststellen, rekening houdend met de vereisten van § 1. Deze prijs geldt als de vastgestelde particuliere verkoopprijs zoals bedoeld in deze wet.

Deze prijs wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 7. »

Nr. 3 VAN DE DAMES VAN DER WILDT EN SÉMER

Art. 8

In § 1 worden de woorden « de artikelen 3, 4, 5 en 6 » vervangen door de woorden « de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7ter ».

Verantwoording

Het wetsvoorstel dat voorligt beoogt de bescherming van het cultuurgoed « Boek » door beperkingen aan de harde concurrentie van de vrije markt.

De tussenkomst van de overheid wordt gevraagd bij het totstandkomen van een reglementering en de instandhouding ervan. Met deze amendementen wordt gepleit voor het volgen van de evolutie van de vaste boekenprijs en het opstellen van een evaluatierapport (na bijvoorbeeld 5 jaar) om na te gaan of de beoogde doelstellingen werden bereikt.

Een paritaire commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de boekensector enerzijds en vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties anderzijds, lijkt ons hiervoor het gepaste instrument. De commissie heeft een controlerende taak en kan de minister van Economische Zaken adviseren om een eventuele verlaging van de boekenprijs door te voeren.

De betaalbaarheid van het boek is hierbij onze grote bekommernis.

Francy VAN DER WILDT.
Paula SÉMER.